Räjäytystyön työturvallisuuden puutteellinen suunnittelu johti sakkoihin ja menettämisseuraamukseen

17.11.2017

Pohjanmaan käräjäoikeus on 16.11.2017 tuominnut Veljekset Saarela Oy:n rakennustyön työturvallisuussuunnitelmien laiminlyönnistä 5000,00 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Yhtiö tuomittiin myös menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 500,00 euroa suunnitelman laatimatta jättämisestä. Lisäksi yhtiö tuomittiin räjäytystyön johtajana toimineen henkilön kanssa yhteisvastuullisesti korvaamaan räjäytystöiden seurauksena aiheutuneet parvekelasien korjauskustannukset vajaat 2400 euroa.

Oikeudessa käsiteltävänä oli Vaasassa 11.7.2013 sattunut tapaus, jossa asunto-osakeyhtiössä tehtiin sadevesiviemäröintityötä. Töiden edetessä huomattiin, että pihamaalla täytyy louhia esiin tullutta kalliota. Taloyhtiö sopi louhintatyöstä erikseen louhintayrityksen kanssa. Kivensirpaleita lensi räjäytyksen yhteydessä noin 60 m säteelle, ja ne rikkoivat parvekelaseja sekä vahingoittivat lähistölle pysäköityä autoa. Työmaalle ei ollut tehty mm. asianmukaista päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmaa. Veljekset Saarela Oy toimi työmaalla päätoteuttajana.

Käräjäoikeus viittasi työturvallisuusmääräyksiin ja totesi, ettei yhtiön laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai vailla syy-yhteyttä vahinkoon olevana. Suunnitelmien asianmukainen laadinta olisi käräjäoikeuden mukaan päinvastoin erittäin todennäköisesti voinut vaikuttaa räjäytystyön kulkuun ja lopputulokseen. Koska yhtiö oli ilmoittanut, ettei sillä ollut räjäytys- ja louhintatyön vaikutusten arvioinnin osalta asiantuntemusta, olisi sen käräjäoikeuden käsityksen mukaan mitä todennäköisimmin täytynyt hankkia asiantuntemus ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, jonka suunnitelman laatimiskustannusten arvioitiin olevan 500,00 euroa.

Yhteisösakon mittaamisen osalta käräjäoikeus otti huomioon, että varsinaisen räjäytyssuunnitelman laatimisen vastuu oli louhintayrityksellä (joka ei ollut Veljekset Saarela Oy), ja sanotun suunnitelman puuttumisella on mitä todennäköisemmin ollut suhteessa merkittävämpi vaikutus kuin yleisen turvallisuussuunnitelman puuttumisella. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että louhinta- ja räjäytystyötä on pidettävä luonteeltaan verrattain vaarallisena toimintana, ja että asiassa on ollut potentiaali vakavampienkin vahinkojen syntymiselle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/1702.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue