Rese-, inkvarterings- och måltidskostnader

Arbetsgivaren är skyldig att under utstationeringen ersätta en utstationerad arbetstagare för kostnader för resa och logi som uppstår i och med utstationering till Finland från det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete.

Skyldigheten att ersätta en utstationerad arbetstagare för kostnader för resa och logi som uppstår i och med utstationering till Finland från det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete, dvs. ursprungslandet, bestäms enligt huvudregeln på basis av ursprungslandets nationella lagstiftning eller praxis som tillämpas på arbetstagarens anställning.

I Finland finns det ingen lagstiftning om arbetsgivarens skyldighet att bekosta arbetstagarnas rese-, inkvarterings- och måltidskostnader. I Finland innehåller kollektivavtalen vittgående överenskommelser om villkoren för kommenderingsarbete, och dessa innehåller i sin tur bestämmelser om resor, inkvartering samt måltidsersättningar som är allmänt bindande och därför ska tillämpas som obligatoriska anställningsvillkor för alla företag som är verksamma inom branschen. Kostnaderna kan dessutom också avtalas mellan anställningsparterna.

Ersättning av kostnader under utstationeringen i Finland

Skyldigheten att i landet där arbetet utförs ersätta utstationerade arbetstagare för rese-, inkvarterings- och måltidskostnader gäller situationer där en person redan befinner sig i landet och arbetsobjektet byts under tiden av arbete i Finland.

Skyldigheten att under den tid arbetet pågår i Finland ersätta rese-, inkvarterings- och måltidskostnader uppstår när en arbetstagare av yrkesmässiga skäl blir tvungen att åka till olika arbetsobjekt från den vanliga arbetsplatsen i arbetslandet när utstationeringen drar ut på tiden. Skyldigheten omfattar resor från den vanliga arbetsplatsen i Finland

  • temporärt till någon annan arbetsplats eller något annat arbetsobjekt i Finland eller utomlands, eller
  • mellan arbetsobjekt i Finland under utstationeringen.

Den utstationerande arbetsgivaren ska ersätta de rese-, inkvarterings- och måltidskostnader som resorna ger upphov till minst i enlighet med bestämmelserna i det allmänt bindande kollektivavtalet.

Om det utstationerande företaget vid underentreprenad och överföring inom företagsgruppen, med stöd av medlemskap i en arbetsgivarorganisation eller ett hängavtal, är bundet av ett av de mest representativa organisationerna i branschen ingånget riksomfattande kollektivavtal som tillämpas allmänt i branschen, bestäms en utstationerad arbetstagares lön enligt det kollektivavtalet.

Dubbel ersättning av rese-, inkvarterings- och måltidskostnader ska dock undvikas.
 
Kostnadsersättningar som svarar mot faktiska kostnader och som utbetalas av arbetsgivaren till arbetstagaren utgör inte lön för en utstationerad arbetstagare.

Kostnadsersättningar från ursprungslandet till Finland

Kostnaderna för utstationering från ursprungsstaten till det tillfälliga arbetslandet, t.ex. kostnader för resa och logi, fortsätter att omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna i ursprungsstaten och bestäms dessutom också enligt de villkor som överenskommits i arbetsavtalet. Om arbetsgivaren och arbetstagaren genom ett avtal förbundit sig till kostnadsersättningar, har den utstationerade arbetstagaren ett skydd som ordnats utifrån ett avtal.
 
Arbetarskyddsmyndigheterna samarbetar med ursprungsmedlemsstatens myndigheter då det gäller övervakning av att lönevillkoren i Finland uppfylls. Det väsentliga i lönejämförelsen och bedömningen av huruvida de finländska anställningsvillkoren uppfylls är informationen om vilken post som ska betraktas som ersättning för faktiska kostnader och vilken som lön. Med hjälp av en redogörelse från arbetsgivaren och efter behov från myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kan frågan redas ut i oklara situationer.

Skyddsbestämmelsen skiljer sig från huvudregeln

Om den utstationerade arbetstagaren inte får skydd enligt ursprungsstatens lag, praxis eller det som överenskommits i kollektivavtal eller om skyddet väsentligt understiger nivån i Finland, ska arbetsgivaren ersätta rese- och inkvarteringskostnader så, att ersättningen väsentligt motsvarar ersättningsnivån i kollektivavtalet som ska tillämpas på anställningen. Skäligheten av ersättningsnivån bedöms med stöd av kollektivavtalet som ska tillämpas i Finland.

Skyldighet att ersätta rese- och inkvarteringskostnader uppstår, om

  • en utstationerad arbetstagares rese-och logikostnader för utstationeringen enligt ursprungsmedlemsstatens lag eller praxis inte skulle ersättas alls och det i den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal inte heller har överenskommits om ersättning för sådana kostnader, eller
  • den ersättning som bestäms enligt ursprungsmedlemsstatens bestämmelser eller praxis eller som överenskommits i arbetsavtalet väsentligt understiger den nivå som i Finland föreskrivs i kollektivavtal. 

Genom skyddsbestämmelsen tryggas likabehandling av arbetstagarna och arbetsgivarnas konkurrensbalans. Syftet med skyddsbestämmelsen är förhindra risken för att fiffla med höga inkvarterings- och resekostnader som kan sänka arbetstagarnas lönenivå, utan att de aktuella kostnaderna är verkliga.

Med stöd av skyddsbestämmelsen kan arbetarskyddsmyndigheten i fortsättningen ingripa i exempelvis kostnader som debiterats för flera personers gemensamma inkvartering och som är mångdubbelt högre än de faktiska kostnaderna.

Beskattning av ersättning för resekostnader

De ersättningar för resekostnader som betalas av arbetsgivaren är skattefria, om de grundar sig på faktiska kostnader eller Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamente och kilometerersättning.

Närmare information: Ersättningar för arbetsresekostnader i beskattningen. Skatteförvaltningen.

Kostnader i kollektivavtal

Skatteförvaltningen bekräftar årligen genom beslut mängden skattefria körsträckor, inhemska och utländska dagpenningar, måltidsbidrag, logi och nattresor. En stor del av kollektivavtalen överensstämmer med Skatteförvaltningens beslut om kostnaderna. Kollektivavtal anger när du har rätt till dagpenning eller andra utgifter.

Säkerställ aktuell information om gällande kollektivavtal.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?