VANHA Lähetetty työntekijä - Työnantajan edustaja

Huom! Uuden lain mukaiset soveltamistilanteet löytyvät täältä.

Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä pitää olla Suomessa edustaja, ellei yrityksellä itsellään ole liikepaikkaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen Suomessa toimiva edustaja voi hoitaa mm. yritykselle kuuluvia viranomaisasioita. Edustaja ei kanna työnantajavastuita.

Edustajan osoitteen on oltava Suomessa, mutta kotipaikkavaatimusta ei ole.

Lähettäjäyrityksen on asetettava edustaja viimeistään lähetetyn työntekijän työskentelyn alkaessa, mikäli lähetettynä olo kestää yli 14 vuorokautta (kalenteripäivää). Jos lähetetyn työntekijän ja tämän työnantajan (lähettäjäyritys) välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia lähetettynä olosta, työsuhteen katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisesti. Siten edustaja on nimettävä viimeistään siinä vaiheessa, kun työntekijän lähettynä olo on kestänyt useissa toisiaan seuraavissa määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä 14 kalenteripäivää.

Edustajan pitää olla kelpoinen toimimaan lähettävän yrityksen puolesta tuomioistuimessa sekä vastaanottamaan tämän puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakirjoja. Edustajana voi toimia esimerkiksi Suomessa oleva palvelun tilaaja (esim. vuokratyöntekijän käyttäjäyritys) lähettävän yrityksen antamalla valtuutuksella, tilitoimisto tai muu palveluyritys, joka tarjoaa komennustyöhön liittyviä palveluita ulkomaisille yrityksille. Jos lähetetty työntekijä lähetetään työkomennukselle Suomeen samaan yritysryhmään kuuluvaan yritykseen, edustajana voisi olla Suomessa toimiva yritys. Edustajana voi toimia myös ulkomaalainen, joka on Suomessa tavoitettavissa.

Edustajan valtuutuksen tulee kestää vähintään 12 kuukautta siitä, kun lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa on päättynyt.

Myös työn teettäjän tulee huolehtia edustajan asettamisesta

Jos työn teettäjä on ulkomaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa edellyttänyt edustajan asettamista, katsotaan työn teettäjän täyttäneen omalta osaltaan huolehtimisvelvollisuutensa. Aina ei sopimusosapuolten kesken kuitenkaan tehdä kirjallisia sopimuksia. Tästä syystä työn teettäjä voi myös muutoin osoittaa, että on huolehtinut siitä, että työnantaja tietää edustajan asettamisvelvollisuudesta ja sitä koskevista velvoitteista.

Tiedot on säilytettävä kaksi vuotta lähetetyn työntekijän työskentelyn päättymisestä.

Lähetetyn työntekijän Suomessa työskentelyn alkaessa pitää edustajalla olla hallussaan

  • työnantajan yksilöintitiedot eli yrityksen rekisteröity ja virallinen nimi, yritystunnus, mahdollinen lähtömaan paikallisen viranomaisen rekisteröintinumero sekä osoite lähtömaassa ja vastuuhenkilöt kotimaassa
  • lähetetyn työntekijän henkilötiedot eli nimi ja mahdollinen sosiaaliturvatunniste sekä ikä ja ammattipätevyys töissä, joissa edellytetään tiettyä ikää ja pätevyyttä
  • selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeudesta
  • tiedot lähetetyn työntekijän työehdoista: työsopimuksen kesto, työntekopaikka, tehtävä, sovellettava työehtosopimus, palkan määräytymisperuste ja työaika.

Jos lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää yli kahdeksan päivää, työnantajalla tai edustajalla on oltava Suomessa hallussaan

  • työntekijän työskentelyä Suomessa koskeva työaikakirjanpito
  • tiedot työntekijälle maksetuista palkoista.

Lähettävän yrityksen on ilmoitettava työn teettäjälle ennen työskentelyn alkamista Suomessa, kenellä yllä mainitut tiedot ovat työntekijän lähettynä olon aikana. Tällä tavalla varmistetaan, että lähetetyn työntekijän työsuhteessa noudatettavat vähimmäistyöehdot on varmistettu. Tiedot on säilytettävä kaksi vuotta siitä, kun lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa on päättynyt.

1.9.2015 voimaan uusia tietojen toimittamiseen liittyviä velvollisuuksia.

Sopimusosapuolille uusia velvoitteita 1.9.2015

Työnantajan tai tämän edustajan tulee antaa lähetetylle työntekijälleen tieto toimivaltaisesta työsuojeluviranomaisesta ennen työn aloittamista. Lisäksi työn teettäjän tulee antaa kirjallisesti lähettävälle yritykselle tieto toimivaltaisesta työsuojeluviranomaisesta. Kirjallinen tieto tulee olla todennettavissa työn keston ajan.

Työnantajan tai tämän edustajan on myös annettava työn teettäjälle todistus sosiaaliturvan määräytymisestä (tapaturmavakuutus, eläkevakuutus) niiden lähetettyjen työntekijöiden osalta, jotka aloittavat työnsä sopimuksen mukaisen työn aloittamisen jälkeen. Todistus on toimitettava kuitenkin ennen kuin nämä myöhempään työskentelyn aloittavat työntekijät aloittavat työnteon. Todistus on säilytettävä työn keston ajan.

Tietoja ei tarvitse toimittaa, jos alihankintasopimuksen arvo on alle 9000 € (alv 0 %) tai vuokratyöntekijöiden työskentely kestää enintään kymmenen työpäivää. Useat peräkkäiset, keskeytyksettä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuvat sopimukset lasketaan yhteen. Mikäli sopimuskumppaneiden sopimussuhde katsotaan vakiintuneeksi, työn teettäjän ei tarvitse antaa kirjallisesti tietoa toimivaltaisesta työsuojeluviranomaisesta.