Kollektiivleping - Ingressi

Soome tööturusüsteem põhineb tööelu reguleerivatel õigusaktidel ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide ning kohaliku tasandi koostööl. Tööturusüsteemi iseloomustab organiseerituse kõrge tase nii tööandjate kui ka töötajate seas ning tingimuste kollektiivne kokkuleppimine.

Kollektiivleping - Yleistä

Tööhõivet käsitlevate õigusaktidega kehtestatakse raamistik töötingimuste reguleerimiseks tööturul. Tööandjate ja töötajate organisatsioonid sõlmivad avaliku ja erasektori kollektiivlepinguid, milles täpsustatakse töötingimusi üksikasjalikumalt kui seaduses.

Kollektiivlepingute kehtivuse ratifitseerimise nõukogu võib kollektiivlepingu üldiselt siduvaks tunnistada. Üldiselt siduvad kollektiivlepingud on vastavas sektoris siduvad ka mitteliitunud tööandjatele, st tööandjatele, kes ei kuulu tööandjate organisatsiooni. Töölepingu mis tahes punkt, mis rikub üldiselt siduva kollektiivlepingu vastavat sätet, on kehtetu.

Soomes on umbes 160 üldiselt siduvat kollektiivlepingut. Täpne arv võib veidi varieeruda. Kui tööandja soovib teada, millist üldiselt siduvat kollektiivlepingut ta kohaldama peab, sõltub see tavaliselt sektorist (tööstusharust), milles tööandja ettevõte tegutseb. Tööandja ettevõtte sektorit võrreldakse üldiselt siduva kollektiivlepingu kohaldamisalaga. Õige kollektiivlepingu võivad aidata leida tööinspektsioonid ja sotsiaalpartnerid.

Lisaks kollektiivlepingutele võivad kesksed tööturuorganisatsioonid kokku leppida ka muudes tööelu puudutavates küsimustes. Kuidas selliseid kokkuleppeid kollektiivlepingutele lisaks järgida, on täpsustatud igas kollektiivlepingus.

Kohalik kokkulepe tähendab seda, et tööandja ja töötajad võivad sõlmida kokkuleppe teatavate töötingimuste kohta. Kollektiivlepingutega võib kohalikele kokkulepetele piiranguid kehtestada, seega tuleb kohaliku kokkuleppe sõlmimisel järgida nõuetekohast menetlust.

Vironkielisten sisältöjen ohjaustekstiSoome töökaitseamet teenindab külastajaid soome, rootsi ja inglise keeles. Telefoninõustamise kaudu saab abi töötervise ja -ohutuse ning töösuhte tingimustega seotud küsimustes, tel +358 295 016 620. Lisateave inglise keeles vahelehel Telephone Service. Kui Te soovite suhelda meiega e-posti või kirja teel või muul moel, palume Teil võtta ühendust selle regionaalhaldusameti töökaitseosakonnaga, kelle tööpiirkonnas Teie töökoht asub. Töökaitseosakondade kontaktid on leitavad inglise keeles vahelehel Contact information.