Darbuotojų skolų įskaitymas (Employees debts)

Jeigu darbuotojas yra skolingas savo darbdaviui, darbdavys paprastai gali atskaityti skolą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Tačiau Darbo sutarčių įstatyme nustatyti tam tikri darbdavių teisės atskaityti skolas iš darbo užmokesčio apribojimai, į kuriuos darbdaviai turi atsižvelgti.

Darbdavių teisei atskaityti darbuotojų skolas iš jų darbo užmokesčio taikomi tam tikri apribojimai.

Darbuotojai gali būti skolingi savo darbdaviui, jei, pvz.:

  • jie pasiskolino pinigų iš savo darbdavio;
  • jie įsigijo prekių ar paslaugų iš savo darbdavio;
  • dalis darbo užmokesčio jiems buvo sumokėta iš anksto;
  • jie turi atlyginti žalą savo darbdaviui.

Darbuotojų skolos gali būti atskaitomos iš jų darbo užmokesčio tik tuo atveju, jei skola yra nedviprasmiška ir neginčijama. Jeigu, pavyzdžiui, darbdavys siekia, kad darbuotojas atlygintų žalą, o darbuotojas atsisako prisiimti atsakomybę už sukeltą žalą, darbdavys negali atskaityti šios sumos iš darbuotojo darbo užmokesčio. Iš darbo užmokesčio gali būti išskaičiuotos tik tos skolos, apie kurias buvo oficialiai pranešta skolininkui.

Darbdavių teisės įskaityti darbuotojų skolas apribojimai

Suomijos darbo sutarčių įstatyme nustatyti tam tikri darbdavių teisės iš darbuotojų atlyginimo atskaityti jų skolas apribojimai. Pagal įstatymą darbdaviai negali atskaityti darbuotojų skolų iš tų jų darbo užmokesčio dalių, kurios negali būti priskaičiuotos pagal Vykdymo kodeksą (705/2007).

Prieš atskaitydami skolas iš darbuotojų grynojo darbo užmokesčio, darbdaviai turi nustatyti saugomą dalį, kuri pagal Vykdymo kodeksą turi būti palikta kiekvienam skolininkui. Darbdaviai taip pat turi nustatyti didžiausią sumą, kurią jiems leidžiama atskaityti iš savo darbuotojų darbo užmokesčio, kad galėtų įskaityti skolas. Daugiau informacijos apie saugomas dalis ir įskaitytinos sumos apskaičiavimą galima rasti vykdymo užtikrinimo institucijų interneto svetainėje.

Nuostatos dėl sąvokos „darbo užmokestis“ apibrėžties, atsižvelgiant į vykdymo užtikrinimo aplinkybes, išdėstytos Vykdymo kodekso 4 skyriaus 45–47 skirsniuose, o nuostatas dėl darbo užmokesčio sumos, kuri gali būti priskaičiuota, galima rasti 48–55 skirsniuose.

Išankstinių darbo užmokesčio mokėjimų poveikis saugomai daliai

Visi darbuotojams iš anksto sumokėti atlyginimai gali būti visiškai atskaitomi.

Jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas savo darbdaviui skolingas pinigų už prekes ar paslaugas, darbdavys gali išskaičiuoti bet kokį darbuotojui išmokėtą išankstinį atlyginimą iš jo grynojo darbo užmokesčio prieš apskaičiuodamas už prekes ir paslaugas mokėtinų pinigų dalį, kuri gali būti įskaityta pagal Vykdymo kodeksą.

Darbdavių teisės įskaityti darbuotojų skolas apribojimai įtvirtinti teisės aktuose. Nuo šių apribojimų negalima nukrypti darbo sutartyse, kolektyvinėse sutartyse numatant nuostatas, kuriomis būtų pažeidžiamos darbuotojų teisės, ar kitaip. Darbdaviai privalo atlyginti darbuotojams nuostolius, patirtus dėl neteisėto įskaitymo. Įstatymų nustatytų įskaitymo apribojimų nesilaikantys darbdaviai taip pat gali būti baudžiami už Darbo sutarčių įstatymo pažeidimą.

Latviankielisten sisältöjen ohjausteksti


Suomijos darbo apsaugos institucijos aptarnauja suomių, švedų ir anglų kalbomis. Mūsų pagalbos telefonu linija konsultuoja darbuotojų sveikatos, apsaugos bei darbo sąlygų klausimais. Telefono numeris: +358 295 016 620. Daugiau informacijos anglų kalba ieškokite nuorodoje Telephone Service. Jeigu norite susisiekti su mumis el.paštu, laiškais ar kitomis priemonėmis, turite kreiptis į Regioninės valstybinės administracinės įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra jūsų darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir atsakomybės už sveikatą kontaktinė informacija anglų kalba galima rasti nuorodoje Contact information