Darbo užmokestis (Pay) - Ingressi

Darbuotojas turi teisę į atlyginimą už atliktą darbą, o prievolė mokėti darbo užmokestį yra pagrindinė darbdavio pareiga. Darbdavys ir darbuotojas gali susitarti, kaip bus atlyginama už atliktą darbą. Teisės aktuose nėra nuostatų dėl minimalaus darbo užmokesčio. Susitardamas dėl darbo užmokesčio, darbdavys privalo laikytis galiojančios privalomos kolektyvinės sutarties nuostatų. Jei sektoriuje yra galiojanti visuotinai privaloma kolektyvinė sutartis, jos nuostatų turi laikytis net ir nepriklausomi darbdaviai. Už darbą turi būti mokamas atlyginimas, kuris laikomas įprastu sektoriui ir yra pagrįstas atsižvelgiant į su darbu susijusius reikalavimus, o darbuotojams turi būti pateikiamas atlyginimo lapelis.

Darbo užmokestis (Pay) - Yleistä

Bendra informacija šia tema

Koks darbo užmokestis turi būti mokamas?

Atlyginimas už darbą paprastai mokamas pinigais. Atlyginimą taip pat gali sudaryti pinigų ir kompensacijos natūra derinys arba, pvz., būsto išmoka.

Suomijoje nėra minimalaus darbo užmokesčio įstatymo. Darbdavys ir darbuotojas darbo sutartyje gali susitarti, kaip bus atlyginama už darbą. Tačiau ši laisvė sudaryti sutartis ribojama taikomos kolektyvinės sutarties nuostatomis dėl darbo užmokesčio. Darbdaviai net ir darbo sutartyje negali nepaisyti taikomos kolektyvinės sutarties nuostatų dėl minimalaus darbo užmokesčio.

Jeigu darbdavys yra kolektyvinę sutartį pasirašiusios darbdavių organizacijos narys, šios kolektyvinės sutarties nuostatos dėl darbo užmokesčio jam yra privalomos remiantis šia naryste.

Kai kurios kolektyvinės sutartys apibrėžiamos kaip visuotinai privalomos atitinkamuose sektoriuose. Tai reiškia, kad net darbdavių organizacijoms nepriklausantys darbdaviai savo sektoriuje privalo laikytis visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties nuostatų dėl darbo užmokesčio.

Pavyzdžiui, patvirtinta, kad kolektyvinė sutartis didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuje yra visuotinai privaloma. Todėl visi didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus darbdaviai turi laikytis kolektyvinės sutarties.

Kokio dydžio darbo užmokestis mokamas, jei nėra kolektyvinės sutarties?

Jei nėra kolektyvinės sutarties, kurios darbdavys privalo laikytis, darbo užmokestis paprasčiausiai nustatomas darbo sutartyje tarp darbdavio ir darbuotojo. Tokiais atvejais nustatant darbo užmokestį ir susitariant dėl jo gali būti remiamasi kolektyvinės sutarties (kuri nėra visuotinai privaloma) nuostatomis dėl darbo užmokesčio, derančiomis su darbu, kurį turi atlikti darbuotojas.

Jei darbo sutartyje nesusitarta dėl darbo užmokesčio, Darbo sutarčių įstatyme nustatyta, kad darbdavys turi mokėti darbuotojui darbo užmokestį, kuris laikomas įprastu ir pagrįstu už atitinkamą darbą. Įstatyme nėra paaiškinimų, kas galėtų būti laikoma „įprasta“ ir „pagrįsta“. Tokiais atvejais darbuotojo atliktas darbas turi būti naudojamas kaip pagrindas jo darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Nustatant tinkamą darbo užmokesčio lygį gali būti remiamasi paskelbtais statistiniais duomenimis, pavyzdžiui, darbo užmokesčiu, atlyginimais ir darbo sąnaudomis (Suomijos statistikos tarnyba). Kilus ginčui, klausimą, ar atlyginimas už tam tikrą darbą yra įprastas ir pagrįstas, galiausiai kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas.

Nurodymai darbuotojui

Sudarant darbo sutartį svarbu susitarti dėl darbo užmokesčio.

Kur rasti informacijos apie mokamą darbo užmokestį?

Minimalusis darbo užmokestis nustatytas įvairiuose sektoriuose sudarytose kolektyvinėse sutartyse. Visuotinai privalomas kolektyvines sutartis galima rasti naudojantis internetine paslauga „Finlex“. Išsami informacija apie darbo užmokestį pateikiama įvairių profesinių sąjungų interneto svetainėse, susijusiose su jų sektoriais.

Yra sektorių, kuriuose nėra galiojančios kolektyvinės sutarties, taigi ir šaltinio, pagal kurį būtų galima nustatyti panašų darbo užmokestį. Jei sudarote darbo sutartį tokiame sektoriuje, turite žinoti, kad jūsų darbo užmokestis bus grindžiamas tik jūsų darbo sutartimi su darbdaviu. Susitariant dėl darbo užmokesčio svarbu užtikrinti, kad darbo užmokestis atitiktų darbo užmokesčio reikalavimus, keliamus „darbo laikotarpiui“, kurio reikalaujama pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą.

Jei sutinkate, kad darbo užmokestis būtų mažesnis, nei reikalaujama tame įstatyme, tai turės įtakos jūsų nedarbo socialiniam draudimui, jei tapsite bedarbiu. Daugiau informacijos apie darbo užmokestį, kuris atitinka pirmiau nurodytus kriterijus, rasite interneto svetainėje „Kela“.

Kaip pranešti darbdaviui apie nebuvimą darbe dėl ligos?

Pasiteiraukite savo vadovo, kokia yra darbo vietos politika dėl pranešimų apie neatvykimą į darbą dėl ligos ir kokią pažymą turite pateikti darbdaviui. Užtikrinkite, kad laikysitės darbdavio nurodymų.

Ką daryti, jei negaunu atlyginimo lapelio?

Jei negaunate atlyginimo lapelio kartu su darbo užmokesčio mokėjimu, kreipkitės į savo vadovą ir paprašykite jo. Galite naudoti šią formą: Prašymas pateikti dokumentą darbdaviui (dok. suomių kalba).

Jei negavote atlyginimo lapelio, nors to ir prašėte, kreipkitės į savo vietos Regioninės valstybinės administracinės agentūros Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir sveikatos inspektorius, gavęs jūsų sutikimą, gali imtis stebėsenos veiksmų, kad gautų atitinkamą informaciją.

Ką daryti, jei mano darbdavys nesumoka viso man priklausančio darbo užmokesčio?

Jei pastebėjote darbo užmokesčio mokėjimo klaidą, paprašykite savo darbų vadovo ištaisyti padėtį. Tai turėtumėte padaryti nedelsiant ir bet kuriuo atveju iki kitos mokėjimo dienos. Taip pat turite pranešti savo vadovui, jei jums buvo sumokėta per daug, nes darbdavys turi teisę susigrąžinti permokėtą darbo užmokestį. Abiem atvejais siekite išspręsti padėtį derybomis.

Jeigu darbo užmokesčio neatitikimą lemia skaičiavimo klaida, nesutarimas dėl to, kaip nustatomas darbo užmokestis, arba paprastas darbdavio aplaidumas, galite naudoti šias formas, siekdami išieškoti savo gautines darbo užmokesčio sumas:

Reikalavimas sumokėti nesumokėtą darbo užmokestį esant tebesitęsiantiems darbo santykiams (dok.)
Reikalavimas sumokėti nesumokėtą darbo užmokestį pasibaigus darbo santykiams (dok.)

Išsaugokite savo darbdaviui atsiųstų gautinų sumų kopiją, kurios jums gali prireikti vėliau.

Jei po derybų ir skundų jūsų darbdavys vis dar nesumokės jūsų darbo užmokesčio, kreipkitės į savo profesinę sąjungą. Jei nesate profesinės sąjungos narys, galite kreiptis į kitus teisinių paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, teisinės pagalbos tarnybas, advokatų kontoras ir privačius advokatus. Darbuotojų saugos ir sveikatos inspektorius negali jums padėti pateikti ieškinio ar patarti jums teisme.

Jei įtariate, kad jūsų darbdavys nemokus, nedelsdami kreipkitės į savo bendruomenės užimtumo ir ekonominės plėtros biurą ir paduokite prašymą užtikrinti darbo užmokestį. Šis prašymas turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo gautinos sumos atsiskaitymo termino pabaigos. Daugiau informacijos apie darbo užmokesčio užtikrinimą rasite TE paslaugų interneto svetainėje.

Jeigu jūsų darbdavys išskaičiavo visą jūsų darbo užmokestį ir kaip priežastį nurodo, kad esate jam skolingas, pvz., už žalos atlyginimą, tai gali būti darbdavio įskaitymo teisės pažeidimas. Jei darbdavys išskaičiavo jūsų darbo užmokestį kaip įskaitymą, kreipkitės į Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir sveikatos inspektorius įvertins, ar jūsų atveju reikia imtis stebėsenos veiksmų.

Nurodymai darbdaviui

Visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties laikymasis

Darbdavys, kuris nėra darbdavių organizacijos narys, turi patikrinti, ar sektoriuje galioja visuotinai privaloma kolektyvinė sutartis, kurios nuostatų dėl darbo užmokesčio darbdavys privalo laikytis. Visuotinai privalomas kolektyvines sutartis galima rasti naudojantis internetine paslauga „Finlex“. Susitarimas dėl atlyginimo rašytinėje darbo sutartyje atitinka ir darbdavio, ir darbuotojo interesus.

Atlyginimo lapelio išdavimas

Darbdavys turi pateikti darbuotojams atlyginimo lapelį.

Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojams būtų išduodamas atlyginimo lapelis kartu su kiekvienu darbo užmokesčio mokėjimu. Jei darbuotojas negavo atlyginimo lapelio už kiekvieną darbo užmokesčio mokėjimą, jis turi teisę paprašius gauti trūkstamus atlyginimo lapelius. Jei darbdavys vis tiek neišduoda atlyginimo lapelių, darbuotojų saugos ir sveikatos inspektorius darbuotojo prašymu gali imtis priverstinių veiksmų minėtiems dokumentams gauti.

Darbdavio darbo užmokesčio lapelio nepateikimas darbuotojui, nepaisant darbuotojo prašymo, yra nusikalstama veika, už kurią baudžiama pagal Darbo sutarčių įstatymą, t. y. Darbo sutarčių įstatymo pažeidimas.

Nurodymai darbuotojams dėl pranešimų apie nebuvimą darbe dėl ligos

Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojams būtų duoti aiškūs nurodymai, kaip pranešti darbdaviui apie nebuvimą darbe dėl ligos ir kokį nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas turi pateikti. Informacijos apie darbo užmokestį laikinojo nedarbingumo atostogų metu darbo santykių atveju darbdavys turi ieškoti taikytinoje kolektyvinėje sutartyje.

Latviankielisten sisältöjen ohjausteksti


Suomijos darbo apsaugos institucijos aptarnauja suomių, švedų ir anglų kalbomis. Mūsų pagalbos telefonu linija konsultuoja darbuotojų sveikatos, apsaugos bei darbo sąlygų klausimais. Telefono numeris: +358 295 016 620. Daugiau informacijos anglų kalba ieškokite nuorodoje Telephone Service. Jeigu norite susisiekti su mumis el.paštu, laiškais ar kitomis priemonėmis, turite kreiptis į Regioninės valstybinės administracinės įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra jūsų darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir atsakomybės už sveikatą kontaktinė informacija anglų kalba galima rasti nuorodoje Contact information