Palk- Ingressi

Töötajal on õigus saada tehtud töö eest tasu ning palga maksmise kohustus on tööandja põhikohustus. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, kuidas tehtud tööd hüvitatakse. Miinimumpalka ei ole seadusega sätestatud. Töötasu kokkuleppimisel kehtivad tööandjale kohaldatava siduva kollektiivlepingu sätted. Kui sektoril on kehtiv ja üldiselt siduv kollektiivleping, peavad isegi mitteliitunud tööandjad selle sätteid järgima. Töö eest tuleb maksta tasu, mida peetakse sektoris tavapäraseks ja mis vastab töökoha nõuetele, ning töötajatele tuleb anda palgatõend.

Palk - Yleistä

Üldteave teema kohta

Milline on makstav palk?

Töötasu makstakse tavaliselt rahas. Tasu võib koosneda ka rahast ja mitterahalisest hüvitisest või nt eluasemetoetusest.

Soomes pole miinimumpalga seadust. Tööandja ja töötaja võivad töölepingus kokku leppida, kuidas tööd hüvitatakse. Seda lepinguvabadust piiravad aga kohaldatava kollektiivlepingu palgasätted. Tööandjad ei tohi isegi töölepingus eirata kohaldatava kollektiivlepingu miinimumpalka käsitlevaid sätteid.

Kui tööandja on kollektiivlepingu sõlminud tööandjate organisatsiooni liige, on selle kollektiivlepingu palgasätted talle kollektiivlepingu alusel siduvad.

Mõned kollektiivlepingud on oma sektorites määratletud üldiselt siduvatena. See tähendab, et isegi need tööandjad, kes ei ole tööandjate organisatsiooni liikmed, peavad oma sektoris järgima üldiselt siduva kollektiivlepingu palgasätteid.

Näiteks on kinnitatud, et hulgi- ja jaemüügisektori kollektiivleping on üldiselt siduv. Seetõttu peavad kõik hulgi- ja jaemüügisektori tööandjad kollektiivlepingut järgima.

Kui suur on palk, kui kollektiivleping puudub?

Kui pole kollektiivlepingut, mida tööandja peab järgima, lepitakse töötasu tööandja ja töötaja vahel lihtsalt töölepingus kokku. Sellistes olukordades võib töötasu hindamise ja kokkuleppimisel aluseks võtta sellise kollektiivlepingu palgasätted (mis ei ole üldiselt siduvad), mis vastavad töötaja tehtavale tööle.

Kui töölepingus ei ole töötasu osas midagi kokku lepitud, näeb töölepingu seadus ette, et tööandja peab maksma töötajale tasu, mida peetakse selle töö eest tavapäraseks ja mõistlikuks. Seaduses puuduvad selgitused selle kohta, mida võib pidada tavapäraseks ja mõistlikuks. Sellistes olukordades tuleb töötaja töötasu hindamisel võtta aluseks tema tehtud töö. Sobiva palgataseme määramisel võib võrdlusalusena kasutada avaldatud statistikat, näiteks palkasid ja tööjõukulusid (Soome Statistikaametilt). Vaidluse korral, kas konkreetse töö eest makstav tasu on tavapärane ja mõistlik, lahendab kohus küsimuse igal üksikjuhul eraldi.

Juhised töötajale

Töölepingu sõlmimisel on oluline töötasus kokku leppida.

Kust saab makstavate palkade kohta teavet?

Mitmete sektorite kollektiivlepingutes on sätestatud miinimumpalk. Üldiselt siduvad kollektiivlepingud on kättesaadavad Finlexi internetipõhise teenuse kaudu. Palkade üksikasjad on kättesaadavad erinevate ametiühingute veebilehtedel, mis käsitlevad neid sektoreid.

On sektoreid, kus pole kehtivat kollektiivlepingut ja seega ei ole võimalik võrreldavat palka kindlaks määrata. Kui sõlmite töölepingu sellises sektoris, peate arvestama, et teie töötasu põhineb üksnes tööandjaga sõlmitud töölepingul. Töötasu kokkuleppimisel on oluline veenduda, et töötasu vastab töötuskindlustuse seaduses nõutava töötamisperioodi töötasu nõuetele.

Kui nõustute selles seaduses nõutust madalama palgaga, mõjutab see teie töötuskindlustust, kui jääte töötuks. Eelnimetatud kriteeriumidele vastava töötasu kohta lisateabe saamiseks vaadake Kela veebilehte.

Kuidas teavitada tööandjat haiguse tõttu töölt puudumisest?

Küsige oma ülemuselt, kuidas uues töökohas haiguse tõttu töölt puudumisest teatamine käib ja millise tõendi peate tööandjale esitama. Järgige kindlasti tööandja juhiseid.

Mida teha, kui ma ei saa palgatõendit?

Kui te ei saa palga maksmisega seoses palgatõendit, pöörduge oma ülemuse poole ja küsige seda. Võite kasutada seda vormi: dokumenditaotlus tööandjale esitamiseks (doc, soome keeles).

Kui teile ei anta palgatõendit vaatamata selle nõudmisele, võtke ühendust oma piirkondliku haldusasutuse tööohutuse ja töötervishoiu osakonnaga. Tööohutuse ja töötervishoiu inspektor võib teie nõusolekul võtta järelevalvemeetmeid vastava teabe saamiseks.

Mida teha, kui tööandja ei maksa mulle kogu võlgnetavat palka?

Kui märkate palga maksmisel viga, taotlege ülemuselt vea parandamist. Te peaksite seda tegema viivitamata ning kindlasti enne järgmist palgapäeva. Samuti peate teatama ülemusele, kui teile on makstud liiga palju, sest tööandjal on õigus enammakstud töötasu tagasi nõuda. Mõlemal juhul üritage olukord lahendada läbirääkimiste teel.

Kui palgaerinevus on tingitud arvutusveast, lahkarvamusest palga kindlaksmääramise osas või tööandja lihtsast hooletusest, võite oma töötasu sissenõudmiseks kasutada neid vorme:

väljamaksmata palga maksmise nõue jätkuva töösuhte korral (doc, inglise keeles),
väljamaksmata palga maksmise nõue, kui töösuhe on lõppenud (doc, inglise keeles).

Jätke endale koopia tööandjale saadetud töötasunõudest, sest teil võib seda hiljem vaja minna.

Kui pärast läbirääkimisi ja nõuete esitamist ei maksa tööandja teile ikka palka välja, pöörduge oma ametiühingu poole. Kui te ei ole ametiühingu liige, võite pöörduda teiste õigusteenuste osutajate poole, nagu õigusabibürood, advokaadibürood ja eraadvokaadid. Tööohutuse ja töötervishoiu inspektor ei saa teid abistada hagi esitamisel ega pakkuda teile kohtus õigusabi.

Kui kahtlustate, et teie tööandja on maksejõuetu, võtke viivitamata ühendust oma kohaliku tööhõive- ja majandusarenguametiga ning esitage taotlus palgatagatise saamiseks. Taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates nõude sissenõutavaks muutumisest. Lisateave palgatagatise kohta on TE-büroo veebilehel.

Kui teie tööandja on kogu palga kinni pidanud ja põhjendab seda sellega, et te võlgnete talle raha, nt kahju hüvitamiseks, võib see olla tööandja tasaarvestusõiguse rikkumine. Kui tööandja on teie palga tasaarvestusena kinni pidanud, võtke ühendust tööohutuse ja töötervishoiu osakonnaga. Tööohutuse ja töötervishoiu inspektor hindab, kas teie juhtumi puhul on vaja võtta järelevalvemeetmeid.

Juhised tööandjale

Üldiselt siduva kollektiivlepingu järgimine

Tööandja, kes ei ole tööandjate organisatsiooni liige, peab kontrollima, kas sektoris kehtib üldiselt siduv kollektiivleping, mille palgasätetest tööandja peab kinni pidama. Üldiselt siduvad kollektiivlepingud on kättesaadavad Finlexi internetipõhise teenuse kaudu. Töötasu kokkuleppimine kirjalikus töölepingus on nii tööandja kui ka töötaja huvides.

Palgatõendi väljastamine

Tööandja peab andma töötajatele palgatõendi.

Tööandja peab tagama, et töötajatele antakse iga palgamakse kohta palgatõend. Kui töötaja ei ole saanud palgatõendit iga palgamakse kohta, on tal taotluse esitamisel õigus saada puuduolevad palgatõendid. Kui tööandja ei esita jätkuvalt palgatõendeid, võib tööohutuse ja töötervishoiu inspektor töötaja taotlusel võtta nimetatud dokumentide kättesaamiseks täitemeetmeid.

Kui tööandja ei anna töötajale palgatõendit töötaja taotlusest hoolimata, on see töölepingu seaduse alusel karistatav süütegu, st töölepingu seaduse rikkumine.

Juhised töötajatele, kuidas haiguse tõttu töölt puudumisest teatada

Tööandja peab tagama, et töötajatele antakse selged juhised, kuidas teavitada tööandjat haiguse tõttu töölt puudumisest ja millise töövõimetustõendi töötaja peab esitama. Töösuhtes haiguspuhkuse ajal makstava töötasu osas peab tööandja lähtuma kohaldatavast kollektiivlepingust.

Vironkielisten sisältöjen ohjaustekstiSoome töökaitseamet teenindab külastajaid soome, rootsi ja inglise keeles. Telefoninõustamise kaudu saab abi töötervise ja -ohutuse ning töösuhte tingimustega seotud küsimustes, tel +358 295 016 620. Lisateave inglise keeles vahelehel Telephone Service. Kui Te soovite suhelda meiega e-posti või kirja teel või muul moel, palume Teil võtta ühendust selle regionaalhaldusameti töökaitseosakonnaga, kelle tööpiirkonnas Teie töökoht asub. Töökaitseosakondade kontaktid on leitavad inglise keeles vahelehel Contact information.