Haigushüvitis-alasivu

Töötaja peab tööandjat haiguse tõttu töölt puudumisest teavitama vastavalt tööandja juhistele.

Töölepingu seaduse kohaselt on töötajatel, kellel ei ole haiguse või õnnetuse tõttu võimalik tööd teha, õigus saada haigushüvitist. Seaduse kohaselt makstakse haigushüvitist selle päeva eest, mil töötaja haigestus, kui see oleks olnud töötaja jaoks tööpäev, ja iga tööpäeva eest, mis kuuluvad järgmise üheksa argipäeva hulka. Pühasid ei loeta argipäevadeks.

Kui töösuhe on kestnud vähemalt ühe kuu, on töötajal õigus saada haigushüvitisena täispalka. Alla ühe kuu kestnud töösuhete korral on töötajal õigus saada haigushüvitisena 50% töötasust.

Kui töötajal on muutuv tööaeg, on tal õigus saada haiguse ajal töötasu, kui töövõimetusperioodile langev vahetustega töö on märgitud töögraafikusse, on muul viisil kokku lepitud või kui antud olukorras on selge, et kui töötaja oleks olnud töövõimeline, oleks ta viibinud tööl. Töötasu haiguse ajal määratakse samamoodi ka siis, kui on kokku lepitud kindel tööaeg ja haigusele eelnenud kuue kuu jooksul tehtud lisatöö ületas kokkulepitud tööhulga keskmiselt vähemalt neli korda.

Haigushüvitise maksmise eeldus on, et:

  • töötaja töölt puudumine on tingitud õnnetusest või haigusest põhjustatud töövõimetusest,
  • töövõimetust ei põhjustanud tahtlik tegevus ega raske hooletus,
  • haiguse tõttu puudumise põhjus on tõendatud usaldusväärsete dokumentidega,
  • tööandjat on haiguse tõttu puudumisest nõuetekohaselt teavitatud ja
  • õnnetus või haigus on põhjustanud töövõimetuse, mis ei võimalda töötajal täita töölepingus nimetatud tööülesandeid.

Kollektiivlepingute haigushüvitist käsitlevad sätted

Kollektiivlepingute haigushüvitist käsitlevad sätted erinevad üldiselt töölepingu seaduse miinimumnõuetest. Näiteks on haigushüvitise maksmise aeg kollektiivlepingutes tavaliselt pikem kui töölepingu seaduses.

Vironkielisten sisältöjen ohjaustekstiSoome töökaitseamet teenindab külastajaid soome, rootsi ja inglise keeles. Telefoninõustamise kaudu saab abi töötervise ja -ohutuse ning töösuhte tingimustega seotud küsimustes, tel +358 295 016 620. Lisateave inglise keeles vahelehel Telephone Service. Kui Te soovite suhelda meiega e-posti või kirja teel või muul moel, palume Teil võtta ühendust selle regionaalhaldusameti töökaitseosakonnaga, kelle tööpiirkonnas Teie töökoht asub. Töökaitseosakondade kontaktid on leitavad inglise keeles vahelehel Contact information.