Töötajate võlgade tasaarvestus -alasivu

Kui töötaja võlgneb tööandjale raha, võib tööandja võla tavaliselt töötaja palgast maha arvata. Töölepingu seaduses on siiski sätestatud tööandjate õigusele palgast võlgu maha arvata teatavad piirangud, mida tööandjad peavad arvesse võtma.

Tööandjate õigus töötajate võlgu nende palgast maha arvata on teataval määral piiratud.

Töötajad võivad olla tööandjale võlgu näiteks juhul, kui:

  • nad on laenanud oma tööandjalt raha,
  • nad on ostnud oma tööandjalt kaupu või teenuseid,
  • nad on saanud osa oma palgast ette kätte,
  • nad võlgnevad oma tööandjale kahjutasu.

Töötajate võlad võib nende palgast maha arvata üksnes juhul, kui võlg on üheselt mõistetav ja vaidlustamata. Näiteks kui tööandja nõuab töötajalt kahjutasu, aga töötaja keeldub kahju tekitamist omaks võtmast, ei saa tööandja seda summat töötaja palgast maha arvata. Võlgniku töötasust võib maha arvata ainult need võlad, mis on talle ametlikult teatavaks tehtud.

Piirangud tööandjate õigusele töötajate võlgu tasa arvestada

Soome töölepingu seaduses on sätestatud teatavad piirangud tööandjate õigusele töötajate palgast nende võlad maha arvata. Seaduse kohaselt ei saa tööandjad tasaarvestada töötajate võlgu palgaosadest, mida ei saa täitemenetluse seadustiku (705/2007) alusel võlgadega siduda.

Enne võlgade mahaarvamist töötajate netopalgast peavad tööandjad kindlaks määrama kaitstud osa, mis tuleb täitemenetluse seadustiku kohaselt igale võlgnikule alles jätta. Tööandjad peavad välja selgitama ka maksimaalse summa, mille nad võivad töötajate palgast võlgade tasaarvestamiseks maha arvata. Lisateave kaitstud osade ja tasaarvestatava summa arvutamise kohta on täitevasutuste veebilehel.

Mõiste „palk“ määratlus täitemenetluse kontekstis on sätestatud täitemenetluse seadustiku 4. peatüki paragrahvides 45–47 ja võlaga seotav töötasu suurus paragrahvides 48–55.

Palga ettemaksete mõju kaitstud osale

Kogu töötajatele ettemakstud palga võib täies ulatuses maha arvata.

Kui töötaja võlgneb tööandjale raha näiteks kauba või teenuste eest, võib tööandja arvata töötajale tehtud palga ettemaksed tema netopalgast maha enne seda, kui ta arvutab välja kauba ja teenuste eest võlgnetava rahasumma, mida on võimalik täitemenetluse seadustiku alusel tasa arvestada.

Piirangud tööandjate õigusele töötajate võlgu tasa arvestada on seadusega sätestatud. Piirangutest ei saa kõrvale kalduda töölepingutesse, kollektiivlepingutesse või mujale selliste sätete lisamisega, mis kahjustavad töötajate õigusi. Tööandjatel on kohustus hüvitada töötajatele ebaseadusliku tasaarvestuse tagajärjel tekkinud kahju. Tööandjaid, kes ei järgi seaduses sätestatud tasaarvestuse piirmäärasid, võib lisaks karistada töölepingu seaduse rikkumise eest.

Vironkielisten sisältöjen ohjaustekstiSoome töökaitseamet teenindab külastajaid soome, rootsi ja inglise keeles. Telefoninõustamise kaudu saab abi töötervise ja -ohutuse ning töösuhte tingimustega seotud küsimustes, tel +358 295 016 620. Lisateave inglise keeles vahelehel Telephone Service. Kui Te soovite suhelda meiega e-posti või kirja teel või muul moel, palume Teil võtta ühendust selle regionaalhaldusameti töökaitseosakonnaga, kelle tööpiirkonnas Teie töökoht asub. Töökaitseosakondade kontaktid on leitavad inglise keeles vahelehel Contact information.