Valesti arvutatud palgamaksed -alasivu

Tööandja ülesanne on tagada, et töötajate töötasud arvutatakse õigesti ja makstakse kokkulepitud päeval. Igal töötajal on kohustus esitada tööandjale kogu oma töötasu arvutamiseks vajalik teave, näiteks andmed töötatud tundide kohta.

Kui palka ei maksta õigeaegselt, on töötajatel õigus saada hilinenud maksete eest intressi.

Samuti peab töötaja teatama tööandjale, kui ta arvab, et tema palk on valesti arvutatud. See kehtib olenemata sellest, kas töötajale on makstud liiga vähe või liiga palju. Kui tööandja on kogemata maksnud töötajale liiga palju, on tööandjal õigus raha tagasi saada.

Ideaaljuhul peaksid tööandjad ja töötajad suutma palgamaksetega seotud erimeelsused omavahel lahendada. Kui see ei ole võimalik, saab vaidluse lõplikult lahendada üksnes kohtus. Palga maksmist käsitlevaid juhiseid ja nõuandeid saab piirkondlike haldusasutuste tööohutuse ja töötervishoiu osakondadest, kuid nad ei saa tegeleda õigusliku esindamisega ega esitada hagisid.

Hilinenud maksed

Kui töötajate palkasid ei maksta töötamise ajal või lepingu lõppemisel kokkulepitud päeval välja, on töötajatel Soome intressiseaduse kohaselt õigus saada hilinenud maksete eest intressi.

Kui osa töötaja palgast makstakse pärast töölepingu lõppemist hilinenult, tuleb lisaks hilinenud maksete intressile maksta iga viivitatud päeva eest täispalka kuni kuue kalendripäeva jooksul. Nende päevade arv, mille eest tuleb maksta täispalka, arvutatakse alates sellele kuupäevale järgnevast päevast, mil oleks tulnud palka maksta, olenemata sellest, kas töötaja oleks kõnealustel päevadel töötanud, kui tema tööleping ei oleks lõppenud.

Mis on töötaja täispalk, sõltub asjaoludest. Kui töötaja on teeninud üksnes ajapõhist töötasu, põhineb viivitatud päevade eest makstav summa tavaliselt töötaja ajapõhisel töötasul.

Erandid

Makse hilinemise päevade eest ei maksta lisahüvitist, kui

  • summa suhtes on lahkarvamusi või
  • lahknevus on tingitud arvutusveast.

Töötajale jääb siiski õigus saada hilinenud makse eest hüvitist, kui ta teavitab tööandjat lahknevusest ühe kuu jooksul pärast töölepingu lõppemist.

Tööandjal on alates töötaja teate saamisest lahknevuse kõrvaldamiseks aega kolm päeva. Kui makset ei ole kolme päeva pärast ikka veel tehtud, on töötajal õigus saada maksmisega viivitamise päevade eest täispalka.

Maksmata töötasu nõudmise ajapiirangud

On kehtestatud ajapiirang, mille möödumisel ei ole tööandjal enam kohustust maksmata töötasu välja maksta. Samuti on kehtestatud ajapiirang maksmata töötasu käsitleva hagi esitamiseks.

Maksmata töötasu nõudmise ajapiirang töösuhte ajal

Töötajal on aega nõuda talle võlgnetavat töötasu kuni viis aastat. Ajapiirangut kohaldatakse põhipalga ja mitmesuguste lisatasude suhtes olenemata sellest, kas need põhinevad töölepingul, kollektiivlepingul või töölepingu seaduse miinimumpalka käsitlevatel sätetel.

Ajapiirangut arvestatakse alates kuupäevast, mil töötasu oleks tulnud maksta. Ajaarvestus lõpeb, kui töötaja esitab nõude või juhib tööandja tähelepanu võlale muude ametlike kanalite kaudu, ning siis kehtestatakse uus viieaastane ajapiirang.

Tööajaseadusel põhineva maksmata tunnitasu (nt ületunnitasu) nõudmise ajapiirang on kaks aastat. Töötajatel on õigus saada ületunnitöö eest ületunnitasu. Ajapiirangut arvestatakse alates selle kalendriaasta lõpust, mil töötajal tekkis õigus saada ületunnitöö eest tasu või vaba aega. Töötaja kaotab õiguse ületunnitasule, kui ta ei nõua seda summat kahe aasta jooksul alates selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul ületunnitööd tehti.

Maksmata töötasu nõudmise ajapiirang pärast töölepingu lõppemist

Töölepingu seadusel või tööajaseadusel põhineva maksmata töötasu nõudmise tähtaeg on kaks aastat alates töötaja töölepingu lõppemisest, v.a juhul, kui nõudeõigus lõppes juba enne töösuhte lõppu.

Kollektiivlepingul põhinevat maksmata töötasu võib nõuda kuni viis aastat hiljem, kui:

  • kollektiivlepingu sätted, millel nõue põhineb, on ilmselgelt mitmetähenduslikud;
  • pärast töötaja lepingu lõppemist on tekkinud erimeelsused sätete kohaldamise osas.

Vironkielisten sisältöjen ohjaustekstiSoome töökaitseamet teenindab külastajaid soome, rootsi ja inglise keeles. Telefoninõustamise kaudu saab abi töötervise ja -ohutuse ning töösuhte tingimustega seotud küsimustes, tel +358 295 016 620. Lisateave inglise keeles vahelehel Telephone Service. Kui Te soovite suhelda meiega e-posti või kirja teel või muul moel, palume Teil võtta ühendust selle regionaalhaldusameti töökaitseosakonnaga, kelle tööpiirkonnas Teie töökoht asub. Töökaitseosakondade kontaktid on leitavad inglise keeles vahelehel Contact information.