Zarobki (Pay) - Ingressi

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, a obowiązek wypłaty wynagrodzenia jest głównym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca i pracownik mogą uzgodnić sposób wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nie ma przepisu ustawowego określającego płacę minimalną. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracodawca jest związany postanowieniami obowiązującego porozumienia zbiorowego. Jeżeli w danej branży obowiązuje powszechnie obowiązujące porozumienie zbiorowe, to nawet niezrzeszeni pracodawcy muszą stosować się do jego postanowień. Za pracę należy się wynagrodzenie uznane za zwyczajowe dla danego sektora i rozsądne w stosunku do wymagań danego stanowiska, zaś pracownicy muszą otrzymać odcinek wypłaty.

Zarobki (Pay) - Yleistä

Ogólne informacje

Jaka jest wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za pracę jest zazwyczaj wypłacane w formie pieniężnej. Wynagrodzenie może również składać się z połączenia wynagrodzenia w formie pieniężnej i wynagrodzenia w naturze lub np. dodatku mieszkaniowego.

W Finlandii nie ma przepisów regulujących wysokość płacy minimalnej. Pracodawca i pracownik mogą uzgodnić w umowie o pracę sposób wynagrodzenia za wykonaną pracę. Ta swoboda zawierania umów jest jednak ograniczona przez przepisy dotyczące wynagrodzeń zawarte w obowiązującym porozumieniu zbiorowym. Pracodawca nie może ignorować postanowień dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę, zawartych w obowiązującym porozumieniu zbiorowym, nawet w umowie o pracę.

Jeżeli pracodawca jest członkiem organizacji pracodawców, która podpisała porozumienie zbiorowe, to na podstawie tego członkostwa wiążą go postanowienia dotyczące wynagrodzenia zawarte w tym porozumieniu zbiorowym.

Niektóre porozumienia zbiorowe są uznawane za powszechnie obowiązujące w określonych sektorach. Oznacza to, że nawet pracodawcy, którzy nie są członkami organizacji pracodawców, muszą stosować się do postanowień dotyczących wynagrodzeń zawartych w powszechnie obowiązującym porozumieniu zbiorowym w ich sektorze.

Na przykład potwierdzono, że porozumienie zbiorowe w sektorze handlu hurtowego i detalicznego jest powszechnie obowiązujące. Z tego powodu wszyscy pracodawcy w sektorze handlu hurtowego i detalicznego muszą stosować się do postanowień porozumienia zbiorowego.

Ile wynosi wynagrodzenie, jeśli nie obowiązuje porozumienie zbiorowe?

Jeżeli nie istnieje żadne porozumienie zbiorowe, którego pracodawca musi przestrzegać, wynagrodzenie jest po prostu uzgadniane pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w umowie o pracę. W takich sytuacjach jako punkt odniesienia przy ustalaniu i uzgadnianiu wynagrodzenia mogą być stosowane postanowienia dotyczące wynagrodzenia zawarte w porozumieniu zbiorowym (nie obowiązującym powszechnie), którego treść pokrywa się z pracą świadczoną przez pracownika.

Jeśli w umowie o pracę nie uzgodniono żadnych postanowień dotyczących wynagrodzenia, ustawa o umowach o pracę stanowi, że pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, które jest uważane za zwyczajowe i rozsądne za daną pracę. W ustawie nie ma żadnych wyjaśnień co do tego, co można uznać za „zwyczajowe” i „rozsądne”. W takich sytuacjach praca świadczona przez pracownika musi stanowić podstawę do oszacowania jego wynagrodzenia. Opublikowane dane statystyczne, takie jak wynagrodzenia, pensje i koszty pracy (Fiński Urząd Statystyczny), mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia przy określaniu odpowiedniego poziomu wynagrodzenia. W przypadku sporu kwestia, czy wynagrodzenie za daną pracę jest zwyczajowe i rozsądne, będzie ostatecznie rozstrzygana przez sąd osobno dla każdego przypadku.

Instrukcje dla pracownika

Ważne jest, aby przy zawieraniu umowy o pracę uzgodnić wynagrodzenie.

Gdzie mogę znaleźć informacje o wysokości wypłacanych wynagrodzeń?

Porozumienia zbiorowe w różnych sektorach określają płacę minimalną. Uniwersalnie wiążące porozumienia zbiorowe są dostępne w usłudze online Finlex. Informacje na temat wynagrodzeń są dostępne na stronach internetowych różnych związków zawodowych reprezentujących poszczególne sektory.

Niektóre sektory nie są objęte obowiązującym porozumieniem zbiorowym i w związku z tym nie dysponują źródłem do ustalenia porównywalnego wynagrodzenia. Jeśli zawierasz umowę o pracę w takim sektorze, musisz mieć świadomość, że Twoje wynagrodzenie będzie oparte wyłącznie na umowie o pracę z pracodawcą. Ważne jest, aby przy uzgadnianiu wynagrodzenia zadbać o to, by spełniało ono wymogi dotyczące wynagrodzenia w ramach „okresu zatrudnienia” wymaganego na mocy ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Jeśli zgodzisz się na niższą płacę niż nakazuje powyższa ustawa, będzie to miało wpływ na Twoje zabezpieczenie na wypadek bezrobocia. Więcej informacji o wynagrodzeniu spełniającym powyższe kryteria można znaleźć na stronie internetowej Kela.

Jak powiadomić pracodawcę o nieobecności z powodu choroby?

Zapytaj swojego przełożonego, jaka jest polityka miejsca pracy dotycząca powiadomień o nieobecności z powodu choroby i jakiego rodzaju zaświadczenie musisz dostarczyć pracodawcy. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami pracodawcy.

Co mam zrobić, jeśli nie dostanę odcinka wypłaty?

Jeśli nie otrzymasz odcinka wypłaty z tytułu wypłaty wynagrodzenia, skontaktuj się ze swoim przełożonym i poproś o jego przekazanie. Możesz skorzystać z tego formularza: Wniosek o dokument skierowany do pracodawcy (dok., w języku fińskim).

Jeśli mimo zwrócenia się o odcinek wypłaty, nie otrzymasz go, skontaktuj się z wydziałem ds. BHP w lokalnej Regionalnej Państwowej Agencji Administracyjnej. Inspektor ds. BHP może, za Twoją zgodą, podjąć działania kontrolne w celu uzyskania przedmiotowych informacji.

Co mam zrobić, jeśli mój pracodawca nie wypłaci mi całego należnego wynagrodzenia?

Jeśli zauważysz błąd w wypłacie swojego wynagrodzenia, zwróć się do swojego przełożonego z prośbą o korektę. Należy to zrobić natychmiast, a w każdym razie przed następną wypłatą. Musisz również powiadomić swojego przełożonego, jeśli wypłacono Ci zbyt wysokie wynagrodzenie, ponieważ pracodawca ma prawo do odzyskania nadpłaconych wynagrodzeń. W obu przypadkach należy dążyć do rozwiązania sytuacji w drodze negocjacji.

Jeśli różnica w wynagrodzeniu wynika z błędu w obliczeniach, braku porozumienia co do sposobu naliczania wynagrodzenia lub zwykłego zaniedbania ze strony pracodawcy, możesz skorzystać z poniższych formularzy w celu dochodzenia swoich należności z tytułu wynagrodzenia:
Żądanie wypłaty zaległego wynagrodzenia podczas trwającego stosunku pracy (dok.)
Żądanie wypłaty zaległego wynagrodzenia, po zakończeniu stosunku pracy (dok.)

Zachowaj kopię przesłanego pracodawcy żądania o wypłatę wynagrodzenia, ponieważ może być ono później potrzebne.

Jeśli po negocjacjach i złożeniu żądania pracodawca nadal nie wypłaci Ci wynagrodzenia, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym. Jeśli nie jesteś członkiem związku zawodowego, możesz skontaktować się z innymi dostawcami usług prawnych, takimi jak biura pomocy prawnej, kancelarie adwokackie i prawnicy prywatni. Inspektor ds. BHP nie może pomóc Ci w złożeniu pozwu ani działać jako Twój radca prawny w sądzie.

Jeśli podejrzewasz, że Twój pracodawca jest niewypłacalny, niezwłocznie skontaktuj się z biurem ds. zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w swoim miejscu zamieszkania i złóż wniosek o zabezpieczenie wynagrodzenia. Wniosek ten należy złożyć w terminie trzech miesięcy od daty wymagalności wierzytelności. Więcej informacji na temat zabezpieczenia wynagrodzenia można znaleźć na stronie internetowej TE Services.

Jeśli pracodawca wstrzymał wypłatę całego Twojego wynagrodzenia i poda jako powód, że jesteś mu winien pieniądze, np. z tytułu odszkodowania za szkody, może to stanowić naruszenie prawa pracodawcy do kompensaty. Jeśli pracodawca wstrzymał wypłatę Twojego wynagrodzenia tytułem potrącenia, skontaktuj się z działem BHP. Inspektor ds. BHP oceni, czy dany przypadek wymaga działań kontrolnych.

Instrukcje dla pracodawcy

Zgodność z powszechnie obowiązującym porozumieniem zbiorowym

Pracodawca, który nie jest członkiem organizacji pracodawców, musi sprawdzić, czy w danym sektorze obowiązuje powszechnie obowiązujące porozumienie zbiorowe, do którego przestrzegania pracodawca jest zobowiązany. Uniwersalnie wiążące porozumienia zbiorowe są dostępne w usłudze online Finlex. Uzgodnienie wynagrodzenia na mocy pisemnej umowy o pracę leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Wystawienie odcinka wypłaty

Pracodawca musi wystawić pracownikom odcinek wypłaty.

Pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby przy każdej wypłacie wynagrodzenia pracownicy otrzymywali odcinek wypłaty. Jeżeli pracownik nie otrzymał odcinka wypłaty wraz z każdą wypłatą wynagrodzenia, ma prawo do otrzymania na żądanie brakujących odcinków wypłaty. Jeżeli pracodawca nadal nie wystawi odcinków wypłaty, inspektor ds. BHP może, na wniosek pracownika, podjąć działania zmierzające do uzyskania tych dokumentów.

Odmowa wydania pracownikowi odcinka wypłaty mimo żądania pracownika jest przestępstwem podlegającym karze zgodnie z ustawą o umowach o pracę, tj. naruszeniem ustawy o umowach o pracę.

Instrukcje dla pracowników dotyczące powiadomień o nieobecności z powodu choroby

Pracodawca musi zadbać o to, aby pracownicy otrzymali jasne instrukcje dotyczące sposobu powiadamiania pracodawcy o nieobecności z powodu choroby oraz o tym, jakie zaświadczenie o niezdolności do pracy pracownik musi przedłożyć. Pracodawca ma obowiązek zapoznać się z obowiązującym porozumieniem zbiorowym w zakresie wynagrodzenia podczas nieobecności z powodu choroby w stosunku pracy.

Puolankielisten sisältöjen ohjausteksti


Fińskie urzędy bezpieczeństwa i higieny pracy posługują się językiem fińskim, szwedzkim i angielskim. Nasza infolinia udziela porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz warunkami zatrudnienia pod numerem +358 295 016 620. Więcej informacji znajduje się na stronie Telephone Service w języku angielskim. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub w inny sposób, prosimy o kontakt z wydziałem bezpieczeństwa i higieny pracy regionalnej agencji administracyjnej [fin. aluehallintovirasto], której jurysdykcji podlega Twoje miejsce pracy. Dane kontaktowe wydziałów bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w języku angielskim na stronie Contact Information.