Wypłata wynagrodzenia (Wage payment)

Wynagrodzenie musi zostać wpłacone na rachunek bankowy pracownika z zachowaniem odpowiedniego terminu płatności. W związku z wypłatą wynagrodzenia należy wystawić odcinek wypłaty.

Wynagrodzenie musi zostać wypłacone w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego, chyba że umowa o pracę lub postanowienia porozumienia zbiorowego stanowią inaczej. Porozumienia zbiorowe w kilku sektorach zawierają postanowienia dotyczące terminów wypłaty wynagrodzeń i dat wypłaty wynagrodzeń.

Co to jest okres rozliczeniowy?

Okres rozliczeniowy wynosi zazwyczaj dwa tygodnie lub miesiąc. Zgodnie z ustawą o umowach o pracę, jeżeli wynagrodzenie za czas pracy ustalane jest na podstawie okresu krótszego niż tydzień (np. wynagrodzenie godzinowe lub dzienne), wynagrodzenie musi być wypłacane co najmniej dwa razy w miesiącu. Wynagrodzenie pracowników otrzymujących wynagrodzenie według stawki miesięcznej musi być wypłacane raz w miesiącu. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest ustalane według stawki tygodniowej, okres rozliczeniowy wynosi miesiąc.

W przypadku pracy opartej na wynikach, takiej jak praca kontraktowa, okres rozliczeniowy nie może zasadniczo być dłuższy niż dwa tygodnie. Jeżeli wynagrodzenie uzależnione od wyników jest powszechną praktyką w danym sektorze, w porozumieniu zbiorowym dla tego sektora znajdą się bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące wypłaty wynagrodzenia uzależnionego od wyników.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się w całości lub w przeważającej części z udziału w zyskach lub prowizji, okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż miesiąc.

Tylko w wyjątkowych przypadkach okres rozliczeniowy może być dłuższy niż jeden miesiąc; na przykład w przypadku, gdy pracownikowi wypłaca się stałe wynagrodzenie i prowizje lub udział w zyskach wykraczające poza ten okres. Okres rozliczeniowy dla powyższych pozycji może być dłuższy niż jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jednak nawet wówczas okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątki w zakresie terminów płatności wynagrodzeń

Termin wypłaty wynagrodzenia zostanie przesunięty na poprzedni dzień roboczy, jeśli termin ten wypada:

 • w niedzielę,
 • w święto kościelne,
 • w Dzień Niepodległości lub w Święto Majowe,
 • w Wigilię Bożego Narodzenia lub Noc Świętojańską, lub
 • w zwykłą sobotę.

Jak należy wypłacać wynagrodzenie?

Wynagrodzenie należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez pracownika. Wynagrodzenie musi być dostępne dla pracownika w dniu terminu płatności. Pracodawca jest odpowiedzialny za koszty poniesione w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Wynagrodzenie może być wypłacane w gotówce tylko z ważnych powodów, np. jeżeli pracownik nie posiada rachunku bankowego lub pracodawca nie posiada danych bankowych pracownika. Pracodawca musi uzyskać podpisane przez pracownika pokwitowanie lub inny dokument potwierdzający wypłatę, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane w gotówce.

Obliczanie wynagrodzenia

W związku z każdą wypłatą wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek wydać pracownikom odcinek wypłaty. Odcinki wypłaty są ważnymi dokumentami dla pracowników przy ubieganiu się o różne świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla bezrobotnych. Na odcinku wypłaty należy wyszczególnić, ile pracownik zarobił w danym okresie rozliczeniowym. Na odcinku wypłaty należy podać kwotę wynagrodzenia oraz sposób jego ustalenia, tak aby można było zweryfikować jego poprawność.

Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia są:

 • liczba godzin pracy w okresie rozliczeniowym i stawka godzinowa, oraz
 • wysokość dodatków, takich jak dodatki za pracę w godzinach wieczornych lub w porze nocnej oraz liczba godzin pracy do nich uprawniających.

Fiński komitet normalizacyjny opublikował normę odnoszącą się do treści odcinków wypłaty, która może być wykorzystywana jako punkt odniesienia.

Norma stanowi, że odcinek wypłaty musi zawierać:

 • imię i nazwisko, zawód i datę urodzenia pracownika,
 • nazwę pracodawcy i lokalizację zakładu,
 • datę rozpoczęcia stosunku pracy oraz, w stosownych przypadkach, datę jego zakończenia,
 • skumulowane wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła za poprzedni rok kalendarzowy, bieżący rok kalendarzowy i ostatni okres rozliczeniowy,
 • okres rozliczeniowy,
 • podatek potrącony za ostatni okres rozliczeniowy,
 • dodatki wypłacane za pracę w systemie zmianowym i okresowym za ostatni okres rozliczeniowy, oraz
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego wypłacone przy wypłacie wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy powoduje również zakończenie okresu rozliczeniowego. Niezależnie od tego, jaki był okres rozliczeniowy w czasie trwania stosunku pracy, należności pracownika stają się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli jednak pracodawca i pracownik uzgodnili w trakcie trwania stosunku pracy wypłatę wynagrodzenia w terminie późniejszym niż dzień rozwiązania stosunku pracy lub jeżeli w odniesieniu do stosunku pracy obowiązuje termin wypłaty wynagrodzenia określony w porozumieniu zbiorowym, postanowienie takie obowiązuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy. W takim przypadku wynagrodzenie pracownika staje się wymagalne w uzgodnionym terminie po rozwiązaniu stosunku pracy.

Wyznaczenie dodatkowego czasu na ostateczne rozliczenie pracownika jest konieczne na przykład wtedy, gdy nie wszystkie czynniki wpływające na obliczenie wynagrodzenia są znane pracodawcy w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Puolankielisten sisältöjen ohjausteksti


Fińskie urzędy bezpieczeństwa i higieny pracy posługują się językiem fińskim, szwedzkim i angielskim. Nasza infolinia udziela porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz warunkami zatrudnienia pod numerem +358 295 016 620. Więcej informacji znajduje się na stronie Telephone Service w języku angielskim. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub w inny sposób, prosimy o kontakt z wydziałem bezpieczeństwa i higieny pracy regionalnej agencji administracyjnej [fin. aluehallintovirasto], której jurysdykcji podlega Twoje miejsce pracy. Dane kontaktowe wydziałów bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w języku angielskim na stronie Contact Information.