Asbestipurkutyömaan työturvallisuuspuutteista sakkoja

Mediatiedote 18.8.2020

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 17.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut rakennusurakan päätoteuttajaa Oy Tom Knip Ab:n 17 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi rakennustyömaan vastaava työnjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon, työpäällikkö 15 päiväsakkoon ja työmaamestari 15 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Asbestipurkutyötä tehneelle Länsi-Suomen Timanttiporaus ja Purku Ky:lle tuomittiin yhteisösakkoa 6 000 euroa, ja yhtiön toimitusjohtajalle 20 päiväsakkoa. Rakennuttajan Seinäjoen kaupungin turvallisuuskoordinaattori tuomittiin 15 päiväsakkoon.

Työsuojelun tarkastaja oli työn edetessä useaan otteeseen kiinnittänyt työmaalla toimivien huomiota asbestipurkutyön turvallisuuteen. Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan työmaalla oli puutteita rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, jonka syystä asbestista aiheutuvia vaara- ja haittatekijöitä ei ollut otettu työmaalla huomioon asianmukaisella tavalla. Työmaalla oli myös puutteita altistumisalueen rajaamisessa ja siellä toimimisessa, sekä tilojen jatkokäytön turvallisuuden varmistamisessa. Työmaalla toimineiden työntekijöiden terveys oli vaarassa, kun asbestipurkualueiden puhtaus ei ollut varmistettu. Viranomaisohjeistuksesta huolimatta työmaan toimijat eivät olleet ryhtyneet toimiin asbestipurkutyön turvallistamiseksi.

Kaikki syytteessä olevat työmaan vastuuhenkilöt myönsivät käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksen. Yhtiöiden osalta käräjäoikeus katsoi, että yhteisösakon antamisen edellytykset täyttyvät. Yhtiöiden vastuuhenkilöt eivät ole toimineet sillä huolellisuudella mitä asbestipurkutyöhön ryhtyneiltä edellytetään.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että asbestityön työmenetelmät perustuvat siihen, että asbestin aiheuttamat haitat tai vaarat tulee estää tai poistaa heti vaaran lähteellä siten, että asbestipölyn leviäminen ja asbestipölylle altistuminen estetään tai minimoidaan. Asbestipurkutyön jälkeen tulee työmaan vastuuhenkilöiden varmistaa, että tilojen jatkokäyttö on turvallista. Vaara- ja haittatekijöiden syntymisen estäminen on myös työturvallisuuslainsäädännön yleinen lähtökohta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/15193

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689