Nuoret työssä - Työsopimus ja ikärajat

Työnantaja saa ottaa kokoaikaiseen työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai perusopetuksen oppimäärää suorittamaton henkilö sinä kalenterivuonna, kun hän täyttää 17 vuotta. 14-vuotiaan ja nuoremman työhön tarvitaan aina huoltajan suostumus.

Kuluvana vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyttä työtä enintään puolet loma-ajastaan. Muuna aikana hän voi työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisessa työssä. Työ ei saa vahingoittaa hänen terveyttään ja kehitystään eikä haitata koulunkäyntiä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi poikkeusluvalla sallia, että edellä mainittua nuorempikin henkilö saa tilapäisesti työskennellä esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Työsopimuksen tekeminen ja päättäminen

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias voi tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksen itse.  Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta.

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Selvitystä ei tarvitse antaa, jos työntekijän työaika on keskimäärin enintään kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana. Työaikaa laskettaessa huomioidaan työntekijän työnteko toiselle työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle työnantajalle. Selvityksestä pitää käydä ilmi työsopimuslaissa säädetyt tiedot, kuten palkka, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja sovellettava työehtosopimus.

Työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa vähimmäispalkasta ja muista tärkeistä työsuhteessa sovellettavista ehdoista. Eri aloilla on omat työehtosopimuksensa. Esimerkiksi kaupanalalla, ravintolatyössä tai mansikanpoiminnassa on voimassa eri työehdot.

Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Palkasta on voitu sopia työehtosopimuksessa

Työehtosopimuksissa on voitu sopia nuorelle maksettavasta palkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta. Säädösten mukaisia iltalisiä, sunnuntaityökorvauksia ja vuosilomakorvausta ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava erikseen ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

Nuoret - Alasivut - Yhteinen Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?