Työnantajan edustaja

Ihmishahmoja maailmankartan edessä.Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä pitää olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa osoitetta Suomessa. Lähettävän yrityksen velvollisuutena on pitää saatavilla yritystä ja lähetettyjä työntekijöitä koskevia tietoja koko lähettämisen aikana Suomessa. Käytännössä viranomaisen yhteydenpito toteutuu edustajan kautta.

Edustajan asettaminen

HUOM! Vanhan lain soveltamistilanteita koskevan ohjeistuksen löydät täältä.

Edustajalla tulee olla oikeus välittää kaikkia tarvittavia asiakirjoja lähettävältä yritykseltä viranomaisille. 

Edustajalla tulee olla kelpoisuus vastaanottaa yrityksen puolesta viranomaisasiakirjoja ja haasteita sekä toimittaa asiakirjoja yritykseltä viranomaisille ja tuomioistuimille. Edustajalla tulee olla myös kelpoisuus edustaa lähettävää yritystä tuomioistuimessa. Käytännössä edustaja valtuutetaan toiminaan yrityksen puolesta. Edustaja ei kanna työnantajavastuita.

Edustajaa ei tarvitse asettaa, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen enintään kymmeneksi päiväksi. Laskettaessa tätä kestoaikaa otetaan huomioon kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä on tehnyt työtä Suomessa. Lähettämiseksi lasketaan jokainen sellainen päivä, jolloin yksi tai useampi lähetetty työntekijä tekee työtä Suomessa ja kuukaudet ovat kalenterikuukausia.

Kaavio: tarkastelujakso edustajan asettamisessa.

Edustajana voi toimia oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, esimerkiksi Suomessa oleva palvelun tilaaja (esim. vuokratyöntekijän käyttäjäyritys) lähettävän yrityksen antamalla valtuutuksella, tilitoimisto tai muu palveluyritys, joka tarjoaa komennustyöhön liittyviä palveluita ulkomaisille yrityksille. Jos lähetetty työntekijä lähetetään työkomennukselle Suomeen samaan yritysryhmään kuuluvaan yritykseen, edustajana voisi olla Suomessa toimiva yritys. Edustajana voi toimia myös ulkomaalainen, joka on Suomessa tavoitettavissa.

Jos lähettävä yritys ei aseta edustajaa, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.

Tilaajan tulee huolehtia edustajan asettamisesta ja tavoitettavuudesta

Jos tilaaja on ulkomaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa edellyttänyt edustajan asettamista, katsotaan työn teettäjän täyttäneen omalta osaltaan huolehtimisvelvollisuutensa. Aina ei sopimusosapuolten kesken kuitenkaan tehdä kirjallisia sopimuksia. Tästä syystä työn teettäjä voi myös muutoin, esimerkiksi sähköpostilla, osoittaa, että on huolehtinut siitä, että lähettävä yritys tietää edustajan asettamisvelvollisuudesta ja sitä koskevista velvoitteista.

Tilaajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyydettävä lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa. Tieto on myös välitettävä työsuojeluviranomaiselle.

Jos tilaaja ei työsuojeluviranomaisen pyynnöstä selvitä lähettävältä yritykseltä, missä ja miten edustaja on tavoitettavissa, eikä toimita tätä tietoa työsuojeluviranomaiselle, on tilaaja velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?