Lähetetty työntekijä - Päätoteuttaja rakennustyömailla ja telakoilla

Rakennustyömaan pääurakoitsijalla/päätoteuttajalla sekä rakennuttajalla on lähetetyistä työntekijöistä annetun lain perusteella erityisiä velvollisuuksia, kun rakennustyömaalla on lähetettyjä työntekijöitä. Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, tai joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Pääurakoitsijalla tai päätoteuttajalla sen sijaan tarkoitetaan rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa, joka on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle kuuluvat työmaan johtovelvoitteet.

Rakennustyömaiden pääurakoitsijaa ja telakan pääasiallista määräysvaltaa käyttävää yritystä koskee lisäksi ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus.

Työnteko-oikeuden varmistaminen rakennustyömaalla tai telakalla

Rakennustyömaalla pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on varmistuttava siitä, että kaikilla alueella työskentelevillä ulkomaalaisilla on työnteko-oikeus. Telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on myös varmistuttava siitä, että kaikilla alueella työskentelevillä ulkomaalaisilla on työnteko-oikeus. Lisäksi tiedot työnteko-oikeuksista tulee säilyttää kahden vuoden ajan työn päättymisen jälkeen.

Rakennuttajan ja pääurakoitsijan vastuu rakennusalan töissä

Lähetetty työntekijä voi ilmoittaa palkanmaksua koskevasta puutteesta työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Jos lähetetty työntekijä tekee tämän ilmoituksen, on pääurakoitsijalla ja rakennuttajalla velvollisuus selvittää asia seuraavasti:

  • välittömästi toimittaa selvityspyyntö maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka lain vaatimusten mukainen, lähetetyn työntekijän työnantajalle eli lähettävälle yritykselle ja
  • toimitettava selvityspyyntö ja työnantajalta saamansa selvitys työntekijälle sekä tämän pyynnöstä työsuojeluviranomaiselle.

Rakennuttajan ja pääurakoitsijan on säilytettävä selvityspyyntö ja selvitys kaksi vuotta työnteon päättymistä.

Rakennuttajan ja pääurakoitsijan laiminlyöntimaksu rakennustyössä

Rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jos rakennuttaja tai pääurakoitsija

  • ei pyydä selvitystä lähettävältä yritykseltä lähetetyn työntekijän palkkauksesta, kun lähetetty työntekijä on ilmoittanut palkanmaksua koskevasta puutteellisuudesta
  • ei toimita edellä mainittua selvitystä työntekijän pyynnöstä työsuojeluviranomaiselle.

Palkan puutteellisuus koskee tilannetta, jossa lähetetyllä työntekijälle ei ole maksettu työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa edellytettyä vähimmäispalkkaa. 
Lähetetty työntekijä voi kohdistaa ilmoituksensa joko rakennuttajaan tai pääurakoitsijaan. Jos ilmoitus on kohdistettu kummallekin, kumpikin taho on velvollinen toimimaan asian selvittämiseksi, mutta ne voivat sopia keskenään, kumpi velvoitteen täyttää.