Vuokratyö - Työaika vuokratyössä

Työaikakirjanpito kuuluu vuokrayrityksen tehtäviin.

Vuokratyöntekijän työaika määräytyy työaikalain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Työajasta voidaan sopia yksityiskohtaisemmin työsopimuksessa.

Ylityön teettäminen vaatii aina käyttäjäyrityksen aloitteen ja edellyttää lisäksi työntekijän suostumusta. Suostumus on pyydettävä kutakin kertaa varten erikseen. Ylityötä ei voi teettää vuokrayrityksen tietämättä, koska sillä on työnantajana velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa ja seurata ylityökertymää sekä maksaa ylityökorvaukset.

Työvuoroluettelo on toimitettava työntekijän tietoon hyvissä ajoin

Lähtökohtaisesti työvuoroluettelo on toimitettava viimeistään viikkoa ennen työjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyyn liittyvistä painavista syistä. Työehtosopimuksessa saattaa olla tarkentavia määräyksiä työvuoroluettelosta.

Käytännössä voi esiintyä tilanteita, jolloin työvuoroluettelon antaminen viikkoa ennen on mahdotonta. Tällöin se on saatettava työntekijän tietoon mahdollisimman nopeasti.

Työvuoron peruuntumisesta sovitaan vuokrayrityksen kanssa

Käyttäjäyrityksellä on oikeus peruuttaa jo tilattu työvuoro, jos käyttäjäyritys ja vuokrayritys ovat näin sopineet. Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava viipymättä työvuoron peruuntumisesta sekä työntekijälle että vuokrayritykselle.

Työvuoron peruuntuessa vuokrayritys voi tarjota työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä. Tarjottu työ on otettava vastaan, muuten palkkaa peruuntuneelta työvuorolta ei ole pakko maksaa. Jos korvaavaa työtä ei ole tarjolla, peruuntuneesta työvuorosta maksetaan palkka.

Työaikakirjanpidon laatii vuokrayritys

Työaikakirjanpidon pitämisestä huolehtii vuokrayritys. Jos työvuoroluetteloiden laatimisesta huolehtii käyttäjäyritys, se toimittaa vuokrayritykselle tarvittavat tiedot työaikakirjanpitoa varten.

Työntekijä tai käyttäjäyritys ilmoittaa tehdyt työtunnit vuokrayritykseen erikseen sovitulla tavalla. Yleensä käyttäjäyritys hyväksyy vuokratyöntekijän kirjaamat työtunnit ennen kuin tämä voi ilmoittaa ne työnantajalleen.