Tietoa markkinavalvonnasta - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsuojeluviranomaiset pyrkivät varmistamaan, että tarjolla on vain turvallisia ja vaatimustenmukaisia koneita, henkilönsuojaimia ja muita teknisiä laitteita työssä käytettäviksi.

Markkinavalvonnan kohteina ovat tuotteet, joita koskevista vaatimuksista säädetään Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä.

Koneita koskevat vaatimukset esitetään Euroopan yhteisön konedirektiivissä ja henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset henkilönsuojainasetuksessa. Ne on Suomessa saatettu voimaan valtioneuvoston asetuksilla koneiden ja henkilönsuojaimien turvallisuudesta.

Työsuojeluviranomaisten markkinavalvonta kohdistuu niihin, jotka asettavat saataville myyntiä tai käyttöä varten työkäyttöön tarkoitetun teknisen laitteen, kuten esimerkiksi koneen tai henkilönsuojaimen. Tällaisia ovat valmistajat, maahantuojat, myyjät tai muut vastaavat henkilöt, muun muassa koneen omaan käyttöön valmistavat työnantajat.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet sekä sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto ovat markkinavalvontaviranomaisia. Työsuojelun vastuualue selvittää tuotteiden vaatimustenmukaisuutta niin pitkälle kuin mahdollista. Jos tarvitaan vastuualueen toimivaltaan kuulumattomia viranomaistoimia, vastuualue siirtää asian sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto tekee päätökset teknisten laitteiden markkinoilta poistamisesta tai markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta.

Työsuojelutarkastajat markkinavalvojina

Työsuojelutarkastajat valvovat myynti-, esittely- ja käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla, että työssä käytettävät koneet, henkilönsuojaimet ja muut tekniset laitteet ovat tarkoitetussa käytössä turvallisia ja että niiden merkinnät ja asiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. Puutteita havaitessaan he antavat asian korjaamiseksi ohjeita vaatimusten vastaisen laitteen valmistajalle, maahantuojalle ja myyjälle näitä koskevien velvoitteiden mukaisesti. Jos tuotetta ei saada vaatimustenmukaiseksi näillä ohjeilla, tarkastaja ilmoittaa asiasta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, joka siirtää asian sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston käsiteltäväksi.

Lisäksi työsuojelutarkastajat valvovat, että työkäyttöön tarkoitetuissa laitteissa noudatetaan ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä annettuja vaatimuksia. Jos puutteita havaitaan, laitteista ja niissä todetuista puutteista ilmoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle), joka siirtää asian ympäristöministeriön käsiteltäväksi.

Työsuojelutarkastajan antama väliaikainen luovuttamiskielto

Työsuojelutarkastaja voi kieltää koneen tai henkilönsuojaimen suomalaista valmistajaa tai maahantuojaa (Euroopan unionin alueelle tuoja) asettamasta sitä saataville Suomessa ja luovuttamasta sitä työkäyttöön Suomessa. Näin voi tehdä, jos kyseinen laite ei ole vaatimustenmukainen tai saattaisi tarkoitetussa käytössä aiheuttaa välittömän vaaran käyttäjälle tai muulle henkilölle.

Tarkastaja saa asettaa kiellon, jos on välttämätöntä nopeasti estää vaatimustenvastaisen tai vaarallisen laitteen leviäminen asiakkaille. Samanlaisen luovuttamiskiellon tarkastaja voi antaa myös suomalaiselle jakelijalle, toisin sanoen yritykselle tai henkilölle, joka toimittaa myyntiin muiden valmistamia tai maahantuomia koneita tai henkilönsuojaimia tai myy niitä itse työssä käytettäviksi.

Tarkastajan antama kielto on väliaikainen. Väliaikainen käyttökielto siirretään aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, joka saattaa asian sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston käsiteltäväksi.

Lisäksi työsuojelutarkastaja voi väliaikaisesti kieltää kemikaalin tai kemikaalia sisältävän laitteen tai esineen luovuttamisen markkinoille tai käyttöön. Tämä tulee kyseeseen silloin, kun tarkastaja havaitsee, ettei kemikaalia, laitetta tai esinettä todennäköisesti ole asetettu saataville kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kielto siirretään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ratkaistavaksi.

Työsuojelun vastuualueen toimivalta

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue selvittää tuotteiden vaatimustenmukaisuutta niin pitkälle kuin mahdollista. Jos työsuojelun vastuualue ei saa koneessa tai henkilönsuojaimessa havaittuja puutteita poistetuksi toimivaltaansa kuuluvilla keinoilla, se voi siirtää asian sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston käsiteltäväksi.

Myös tarkastajan antama koneen tai henkilönsuojaimen väliaikainen luovuttamiskielto siirretään sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston käsiteltäväksi. Kemikaalilain perusteella annettu väliaikainen luovuttamiskielto siirretään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ratkaistavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston päätökset

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto voi kieltää vaatimusten vastaisten tai vaaraa aiheuttavien teknisten laitteiden, esimerkiksi koneiden ja henkilönsuojaimien, luovuttamisen markkinoille ja käyttöön. Tuotteiden luovuttamiselle voidaan myös asettaa ehtoja tai rajoituksia. Päätökset kohdistuvat laitteiden suomalaisiin valmistajiin, maahantuojiin ja myyjiin.

Lisäksi työ- ja tasa-arvo-osasto voi määrätä teknisen laitteen suomalaisen valmistajan, maahantuojan tai myyjän

 • ottamaan laitteen pois saatavilta
 • ryhtymään toimiin, joilla laite otetaan pois käytöstä
 • hävittämään tämän hallussa olevan tai tälle palautetun vakavaa vaaraa aiheuttavan laitteen
 • tiedottamaan päätöksen edellyttämistä toimista, laitteen käytössä olevista vaaroista ja laitteen haltijan oikeuksista.

Markkinavalvontaohjelmat

Yleensä työsuojeluviranomaisten markkinavalvontatoimet juontuvat tarkastuksilla tehdyistä havainnoista ja asiakkaiden ilmoituksista. Näiden lisäksi aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston ohjauksessa markkinavalvontaohjelmaa, joka on laadittu koneille ja henkilönsuojaimille.

EU:n markkinavalvonta-asetus edellyttää, että kussakin jäsenvaltiossa laaditaan markkinavalvontaa varten valvontaohjelma. Suomessa yleisen, suomalaista markkinavalvontaa kuvaavan ohjelman on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa. Koneiden ja henkilönsuojaimien markkinavalvontaa koskevan markkinavalvontaohjelman on puolestaan laatinut sosiaali- ja terveysministeriö.

Talouden toimijat markkinavalvonnassa

Talouden toimijoilla tarkoitetaan koneiden ja henkilönsuojainten valmistajia, valmistajan valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Näillä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä tai yrityksiä:

 • Valmistaja suunnittelee ja valmistaa itse tai antaa toisen suunniteltavaksi tai valmistettavaksi koneen tai henkilönsuojaimen ja asettaa sen asiakkaiden saataville omalla nimellään tai tavaramerkillä.
 • Valmistajan valtuutettu edustaja on sijoittunut Euroopan unionin alueelle ja hoitaa tietyt valmistajan velvollisuudet, jotka määritellään valmistajan antamassa kirjallisessa valtuutuksessa.
 • Maahantuoja on sijoittunut Euroopan unionin alueelle ja tuo koneen tai henkilönsuojaimen jostain unionin ulkopuolisesta valtiosta ja asettaa sen muiden saataville unionin alueella.
 • Kielialueelle tuoja on velvollinen huolehtimaan, että koneen tai henkilönsuojaimen asiakirjat ovat suomen- ja ruotsin kielellä. 
 • Jakelija asettaa unionin alueella saataville sellaisen koneen tai henkilönsuojaimen, jonka jokin muu talouden toimija on asettanut jakelijan saataville.

Talouden toimijoiden velvollisuudet

Talouden toimijoiden velvollisuudet määräytyvät eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain mukaan. Lisäksi velvollisuuksia täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta ja valtioneuvoston päätöksessä henkilönsuojaimista. Lain mukaan talouden toimijoilla on seuraavat yleiset velvollisuudet:

Valmistajan tai valmistajan valtuutetun edustajan (valtuutuksen mukaisesti) pitää

 • suunnitella ja valmistaa tekninen laite sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön eikä aiheuta siinä tapaturman vaaraa tai terveyshaittaa
 • osoittaa luotettavasti, että tekninen laite on vaatimusten mukainen
 • koota tekniset asiakirjat, joilla vaatimustenmukaisuus osoitetaan ja joista viranomaiset voivat todeta vaatimustenmukaisuuden
 • laatia koneista ja laitteista asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet ja henkilönsuojaimista valmistajan ohjeet ja tiedot suojaimen mukana toimitettaviksi 
 • tehdä tekniseen laitteeseen merkintä sen vaatimustenmukaisuudesta ja tarvittaessa merkintä laitteen tunnistamiseksi.

Maahantuojan pitää puolestaan

 • huolehtia siitä, että tekniset laitteet, jotka hän tuo Euroopan unionin alueelle ja asettaa täällä saataville tai ottaa käyttöön, ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia
 • hoitaa valmistajalle säädetyt velvoitteet, jos hän asettaa teknisen laitteen saataville omissa nimissään eikä valmistaja ei ole täyttänyt säädettyjä velvoitteitaan.

Jakelijan pitää ennen kuin asettaa teknisen laitteen saataville varmistaa, että 

 • laitteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta
 • laitteen mukana on asianmukaiset ohjeet suomen ja ruotsin kielellä 
 • laitteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi siten, että
  • henkilönsuojaimessa ja koneessa on CE-merkintä
  • henkilönsuojaimesta on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja koneesta on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomen ja ruotsin kielellä
  • koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.

Lisäksi on huomattava, että jos työnantaja valmistaa omaan käyttöönsä koneasetuksen (400/2008) soveltamisalaan kuuluvan koneen, työnantajan pitää täyttää valmistajan velvollisuudet. Jos työkäytössä olevan teknisen laitteen käyttötarkoitusta muutetaan, kyseessä on uuden laitteen valmistus ja muutostyöstä vastaavan pitää hoitaa valmistajan velvollisuudet.

Mahdolliset rangaistusseuraamukset talouden toimijoille

Laissa CE-merkintärikkomuksesta säädetään rangaistuksesta henkilölle, joka kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän, vaikka

 • ei ole tuotteen valmistaja eikä valmistajan valtuuttama
 • tällaiseen tuotteeseen ei tarvitse EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukaan kiinnittää CE-merkintää
 • kyseinen tuote ei ole yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Rangaistus on säädetty myös sellaisten merkintöjen kiinnittäjälle, jotka voivat johtaa harhaan CE-merkinnän tarkoituksen tai graafisen esitystavan suhteen.

Lisäksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetussa laissa säädetään rangaistuksesta lain vaatimuksia rikkovalle työkäyttöön tarkoitettujen teknisten laitteiden valmistajalle ja luovuttajalle. Henkilö voidaan tuomita myös terveysrikoksesta.

Tietoa markkinavalvonnasta - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Jos työnantaja valmistaa omaan käyttöönsä koneen tai sellaisen teknisen laitteen, johon ei sovelleta EU:n yhdenmukaistamissäädöksiä, työnantajasta tulee myös valmistaja. Valmistajan on noudatettava teknisen laitteen suunnittelusta ja valmistamisesta annettuja määräyksiä.

Työnantajan pitää varmistua siitä, että kone, henkilönsuojain, työkalu tai muu tekninen laite on aiottuun käyttöön sopiva ja turvallinen, ennen kuin hän antaa sen työntekijöiden käytettäväksi.

Työnantajan on myös varmistuttava siitä, että hänen työkäyttöön ostamansa uudet koneet ja henkilönsuojaimet on CE-merkitty ja niiden mukana on valmistajan ohjeet, vähintään suomen ja ruotsin kielellä. Koneiden mukana on oltava myös EY- tai EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jos työnantaja aikoo ostaa työkäyttöön käytössä olleen koneen tai muun teknisen laitteen, hänen on syytä varmistua, että sen mukana on asianmukaiset käyttöohjeet. Työvälineiden käyttöohjeiden pitää olla työpaikalla käyttäjien saatavilla ja ymmärrettävissä.