Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen purkaminen ja koeaikapurku

Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus vain erittäin painavasta syystä. Tällöin ei noudateta irtisanomisaikaa, vaan työsuhde päättyy välittömästi. Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen).

Purkamiseen on oltava erittäin painava syy.

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos työntekijä on rikkonut työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitettaan niin vakavasti, ettei työnantaja voi kohtuudella jatkaa sopimussuhdetta.

Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan, jotka johtuvat työsopimuksesta tai laista taikka jotka vaikuttavat olennaisesti työsuhteeseen.

Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa

Purkuperusteen on oltava erittäin painava. Perusteen on oltava sellainen toisen osapuolen viaksi luettava asia, ettei työsopimuksen jatkamista voida kohtuudella edellyttää. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa perusteen toteamisesta.

Erittäin painavia perusteita voisivat esimerkiksi olla

 • harhaanjohtaminen työsopimusta solmittaessa
 • työturvallisuuden vaarantaminen tahallisesti
 • päihtymys ja päihteiden käyttäminen työpaikalla
 • törkeä osapuolen kunnian loukkaaminen tai väkivalta
 • liike- tai ammattisalaisuuden ilmaiseminen
 • lahjonta
 • työvelvoitteen laiminlyöminen varoituksesta huolimatta
 • työnantajavelvoitteiden vakava ja toistuva rikkominen, esimerkiksi palkan maksamatta jättäminen tai työntekijän uhkaaminen väkivallalla.

Työsuhdetta ei voida purkaa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä, vaan se edellyttää aina toisen osapuolen olennaista sopimusrikkomusta.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta sovitaan työsopimuksessa. Koeajan tarkoituksena on, että työnantaja voi nähdä työntekijän osaamisen ja soveltuvuuden suunniteltuihin työtehtäviin. Työntekijä puolestaan näkee, onko työ sellaista, jota hän haluaa tehdä.

Koeajalla sekä työnantaja että työntekijä voivat päättää työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Työnantajan toteuttama koeaikapurku ei saa kuitenkaan perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin. Syrjivistä perusteista on luettelo yhdenvertaisuuslaissa. Se, onko koeajan purkuperuste hyväksyttävä, arvioidaan suhteessa olosuhteiden kokonaisuuteen ja oikeuskäytäntöön.

Purkamiselle pitää koeajallakin olla perusteet

Työsopimuslaissa ei ole luetteloa hyväksyttävistä perusteista työsuhteen purkamiselle koeajalla. Oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävänä perusteena työnantajan tekemään purkamiseen koeajalla on esitetty työntekijän

 • työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus
 • myöhästely ja luvattomat poissaolot
 • yleinen sopimattomuus työhön
 • sopeutumattomuus työpaikan olosuhteisiin.

Sen sijaan epäasiallisiksi perusteiksi on oikeuskäytännössä katsottu esimerkiksi

 • työnantajan erehdys
 • työntekijän terveyteen kohdistunut aiheeton epäilys
 • työnantajan aiheeton epäilys varastamisesta tai kassavajeesta
 • työpaikalla työaikana tapahtunut toiminta, jota ei voida lukea työntekijän syyksi
 • toiminta, joka on sinällään sallittua (esim. osallistuminen lailliseen työtaisteluun tai työntekijälle kuuluvien oikeuksien käyttäminen)
 • työajan ja työpaikan ulkopuolisisiin tekijöihin liittyvät asiat, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen.

Esimerkiksi tavanomainen lyhyt sairausjakso ei voi olla peruste purkaa työsuhde koeajalla. Sairaus voi kuitenkin olla purkuperusteena, jos se on vaikuttanut työntekijän kykyyn suoriutua työsopimuksen mukaisesta työstä.

Koeajan pituus

Koeajan pituudesta säädetään työsopimuslaissa ja useimmissa työehtosopimuksissa. Jos sovellettavassa työehtosopimuksessa on koeaikaa koskevia määräyksiä, työnantajan on kerrottava niistä työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeaika voi olla korkeintaan kuusi kuukautta työsuhteen alusta lukien. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Lisätietoa aiheesta on Koeaika-sivulla.