Työsuojelutarkastus - Tarkastuskertomus

Tarkastuskertomus on kirjallinen kuvaus työsuojelutarkastuksen kulusta ja keskeisistä havainnoista. Työsuojelutarkastaja lähettää kertomuksen työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 30 päivän kuluessa tarkastuksesta tai siitä, kun kaikki tarvittava aineisto on hänen käytettävissään.

Tarkastuskertomus sisältää tiedot tarkastuksen kohteesta, ajankohdasta ja paikasta, tarkastuksella läsnäolleet henkilöt sekä muut tarpeelliset yksilöintitiedot. Asiakirjassa tarkastaja kuvaa keskeiset havainnot, jotka hän on tarkastuksella tehnyt, työnantajalle antamansa velvoitteet sekä muut käsitellyt asiat. Lisäksi hän kirjaa kertomukseen mahdolliset eriävät käsitykset tarkastuksen kohteena olleista seikoista.

Tarkastuskertomus laaditaan myös tarkastuksista, joissa työnantajalle ei anneta velvoitteita eli toimintaohjeita, kehotuksia tai väliaikaisia käyttökieltoja.

Velvoitteet työnantajalle

Tarkastaja. Kuva: Anu Pynnönen.

Tarkastuskertomuksessa kuvataan konkreettisesti työoloissa havaittu puute tai muu lainvastainen olotila sekä annetaan työantajalle kehotus tai toimintaohje lainsäädännön edellyttämän tason saavuttamiseksi. Tietyissä tilanteissa tarkastaja voi antaa myös väliaikaisen käyttökiellon esimerkiksi vaaralliseen työkoneeseen liittyen. Tarkastaja kuvaa velvoitteessa tavoitetilan ja työnantaja ratkaisee, millä keinoin siihen päästään.

Tarkastaja voi siirtää lainvastaisen olotilan työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi antamatta toimintaohjetta tai kehotusta, jos hän havaitsee, ettei sellaisen antaminen ilmeisesti johda asian korjaamiseen tai asia ei siedä viivytystä. Työsuojeluviranomaisen käsittely tarkoittaa, että aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella harkitaan, onko asiassa tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Jos rikkomus toistuu tai haitta tai vaara on selvästi vähäistä suurempi, työsuojelun vastuualueella arvioidaan, täyttääkö teko mahdollisesti rikoksen tunnusmerkistön ja tuleeko rikosilmoituksen tekemistä harkita.

Kehotus

Kehotuksen tarkastaja antaa asiasta, jonka hän on havainnut lainsäädännön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi. Vuonna 2023 tarkastajat antoivat tarkastuksilla yhteensä noin 6 300 kehotusta.

Jos työnantaja ei noudata kehotusta määräajan kuluessa, se voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Tehosteeksi työsuojeluviranomainen voi määrätä uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan.

Toimintaohje

Toimintaohjeen tarkastaja antaa vähäisen ja yksittäisen puutteen korjaamiseksi, kun lainsäädännön edellyttämä vähimmäistaso ei täyty. Vuonna 2023 tarkastajat antoivat yhteensä noin 45 000 toimintaohjetta.

Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kehotukseen tai työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Tässäkin tapauksessa työsuojeluviranomainen voi määrätä tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan.

Väliaikainen käyttökielto

Jos työsuojelutarkastaja havaitsee välittömän hengen tai terveyden menettämisen vaaran, hän antaa asiassa väliaikaisen käyttökiellon. Käyttökielto voidaan antaa esimerkiksi vakavaa vaaraa aiheuttavasta koneen suojauksen tai putoamissuojauksen puutteista. Kieltoa on noudatettava heti.

Tarkastaja laatii väliaikaisesta käyttökiellosta erillisen asiakirjan, joka toimitetaan välittömästi työpaikalle. Samalla tarkastaja siirtää asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Kun tarvittavat korjaavat toimenpiteet työpaikalla on suoritettu, käyttökielto raukeaa.

Työsuojeluviranomaisen vahvistamia käyttökieltoja annettiin vuonna 2023 yhteensä 31 kappaletta.