Nuoret työssä - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työ ei saa haitata koulunkäyntiä.

Nuorten työntekijöiden suojelemisesta säädetään laissa nuorista työntekijöistä ja tämän perusteella annetuissa asetuksissa. Lain tarkoituksena on suojella nuorta työn liialliselta rasitukselta.

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ vaadi nuoren ikään ja voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Työnantajan on aina ohjattava ja perehdytettävä nuorta työntekijää erityisen huolellisesti.

Työsopimuksen tekeminen ja päättäminen

Työnantaja saa ottaa kokoaikaiseen työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai perusopetuksen oppimäärää suorittamaton henkilö sinä kalenterivuonna, kun hän täyttää 17 vuotta. Perusopetuksen oppimäärää suorittavan työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana koulun vapaapäivinä saa olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus ei saa ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Lisätietoa nuorten työajoista sivulta Työaika.

Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan alle 14-vuotiaan työskentelyyn tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Työhön pitää olla erityinen syy, ja se ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään.

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias voi itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Nuorelle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa 

Palkasta sovitaan työsopimuksessa. Työehtosopimuksissa on voitu sopia alalla nuorelle työntekijälle maksettavasta vähimmäispalkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

Palkanmaksun yhteydessä pitää aina antaa palkkalaskelma. Erillisiä korvauksia tai lisiä (esim. iltalisä,  sunnuntaityökorvaus ja lomakorvaus) ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava sen lisäksi ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

Kaikkia töitä ei saa teettää nuorilla

Nuorille sopivista kevyistä töistä on laadittu esimerkkiluettelo sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että näiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Tietyt työt on nuorilta kokonaan kielletty.

Työn teettämiseen nuorilla liittyvistä rajoituksista työnantaja voi poiketa vain, jos aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue myöntää siihen poikkeusluvan. Nuorten työntekijöiden työskentelyä koskevat poikkeusluvat haetaan koko Suomen osalta Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Nuoret työssä - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti.

Voit tehdä työsopimuksen itse, kun olet täyttänyt 15 vuotta. Jos olet alle 15-vuotias, tarvitset huoltajan suostumuksen.

Työstä sovitaan neuvottelemalla työnantajan kanssa ennen työn aloittamista. Suullisestikin solmittu työsopimus on pätevä, mutta työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti kahtena kappaleena, joista toinen jää sinulle ja toinen työnantajalle.

Työsopimuksessa sitoudut tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Tee työsopimus huolella

Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen peruste ja sopimuksen päättymisaika
 • koeaika
 • työntekopaikka
 • työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • sovittu palkka ja palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste.

Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Koeajan kuluessa sinä tai työnantaja voitte purkaa sopimuksen heti. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla.

Työsopimuksen voi laatia lomakkeelle Työsopimus.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Selvitys täytyy antaa, jos työntekijän työaika on yli 12 tuntia neljän peräkkäisen viikon aikana. Työntekijän kannattaa pyytää kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista jo ennen työsuhteen solmimista.

Voit käyttää selvityksen pyytämisessä apuna lomaketta Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Työnantaja voi antaa selvityksen lomakkeella Selvitys työsuhteen keskeistä ehdoista.

Huoltajasi voi purkaa tekemäsi työsopimuksen, jos siitä on vaaraa kasvatuksesi, kehityksesi tai terveytesi kannalta.

Tarkista, että palkka ja lisät maksetaan oikein

Kirjaa tekemäsi työtunnit muistiin esimerkiksi kalenteriin tai työajan seurantalomakkeeseen. Siitä voit tarkastaa tekemäsi työtunnit ja onko palkka maksettu oikein.

Voit käyttää apuna lomaketta Työajan seuranta.

Palkan suuruus on yleensä määritelty alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa. Jos alalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, palkasta sovitaan työnantajan kanssa. Työstä on aina maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Työnantajan on annettava sinulle jokaisen palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, jossa on eriteltävä mahdolliset ilta- ja sunnuntailisät sekä muut korvaukset. Vertaa tekemiäsi työtunteja palkkalaskelmaan ja tarkista, että palkkasi on maksettu oikein. Pyydä tarvittaessa työnantajalta palkanmaksun oikaisua.

Jos et pysty tekemään työtä sairauden vuoksi, sinulla on oikeus sairauslomaan. Työnantaja voi edellyttää, että toimitat lääkärintodistuksen sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä. Sairausloma voi olla palkallista. Jos sairausajan palkasta ei ole säädetty alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa, palkka määräytyy työsopimuslain mukaan.

Lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä, jos lomaa tai vapaata ei pidetä työsuhteen aikana.

Työstä kertyy vuosilomaa tai voit pyytää työnantajalta vapaata

Jos työtä on vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa tai työtunteja tehdään kalenterikuukaudessa vähintään 35, sinulle kertyy vuosilomaa työsuhteen pituudesta riippuen joko 2 tai 2,5 arkipäivää kalenterikuukaudessa. Loma on palkallista, ja sen ajankohta on sovittava työnantajan kanssa.

Jos työtä on kaikkina kalenterikuukausina alle 14 päivää tai alle 35 tuntia, sinulla on oikeus halutessasi saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana olet työsuhteessa. Sinun on ilmoitettava työnantajalle halustasi käyttää vapaata ennen lomakauden alkua. Vapaan ajalta maksetaan lomakorvausta.

Jos et ole ehtinyt pitää kertynyttä lomaa tai vapaata työsuhteen aikana, maksetaan sinulle lopputilissä vuosilomakorvaus. Sitä ei voi sisällyttää peruspalkkaan, vaan se on eriteltävä palkkalaskelmassa.

Pyydä työtodistus työsuhteen päättyessä

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista työsopimukseen merkittynä viimeisenä työpäivänä. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei työnantajan kanssa ole sovittu muuta.

Työsuhteen päättyessä kannattaa aina pyytää työtodistus. Tarvitset sitä hakiessasi uutta työpaikkaa. Hakiessasi koulutukseen voit saada lisäpisteitä työtodistuksella osoitetusta työkokemuksesta.

Työntekoon voi liittyä rajoituksia

Työlainsäädäntö suojelee nuoria, alle 18-vuotiaita työntekijöitä. Sinulla ei saa teettää työtä, joka voi vahingoittaa terveyttäsi, kehitystäsi tai koulunkäyntiäsi. Myös nuorten työntekijöiden työaikoja on rajoitettu ja tietyt vaaralliset työt on kielletty nuorilta.

Muista myös perusasiat

Noudata työnantajan antamia ohjeita. Tule töihin ajoissa ja hoida työtehtäväsi, kuten on sovittu. Pidä huolta myös järjestyksestä ja siisteydestä. Käytä  työnantajan käyttöösi antamia henkilönsuojaimia ja ole muutenkin huolellinen ja varovainen työssäsi.

Muista, että epäasiallinen kohtelu ja häirintä työssä on kiellettyä.

Kysy rohkeasti neuvoa, jos et ymmärrä sinulle annettuja ohjeita. Jos huomaat vikoja tai puutteita, esimerkiksi että työvälineesi on rikki, ilmoita siitä esimiehellesi. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun.

Jos työstä aiheutuu sinulle tai muille työntekijöille vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, on sinulla oikeus pidättäytyä siitä. Sinun on ilmoitettava työstä pidättäytymisestä työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Pyydä apua ja neuvoja

Jos sinulla on erimielisyyttä työnantajan kanssa jossain työsuhteeseen tai työntekoon liittyvässä asiassa, selvitä asiaa ensin työpaikalla. Jos työpaikalla on luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai vastaava työntekijöiden edustaja, voit pyytää apua häneltä. Pyydä apua myös vanhemmiltasi. Jos asia ei selviä, saat neuvoja työsuojeluviranomaisten valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta.

Nuoret työssä - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantaja voi vaikuttaa paljon siihen, että nuori saa hyvän alun työuralleen.

Nuori perehdytettävä huolella

Nuorten työntekijöiden kohdalla on muistettava, että heidän tietonsa ja taitonsa toimia työssä eivät ole samanlaisia kuin pidempään työssä olleilla, joten perehdyttäminen on tehtävä erityisen huolellisesti. Huolellisella perehdyttämisellä myös työn laatu paranee ja vältytään ikäviltä tapaturmilta.

Nuori on perehdytettävä työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä varmistettava, että hän osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Erityisen tärkeää on ohjeistaa toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn

Laissa nuorista työntekijöistä on säädetty nuorten työaikojen rajoituksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa taas säädetään niistä edellytyksistä, joilla nuoret alle 18-vuotiaat voivat tehdä töitä, jotka on asetuksessa luokiteltu nuorille työntekijöille erityisen haitallisiksi tai vaarallisiksi.

Laissa ja asetuksissa säädetään töistä, joista työnantajan on tehtävä ennakkoilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ja huoltajalle. Niissä säädetään myös poikkeusluvista, joita työnantaja voi tietyissä tapauksissa hakea Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, kun se haluaa teettää nuorille erityisen haitallisiksi määriteltyjä töitä ja poiketa työaikojen rajoituksista.

Nuoren terveystarkastus

Jos työsuhde kestää yli kolme kuukautta, on nuorelle työntekijälle tehtävä terveystarkastus työterveyshuollossa työnantajan kustannuksella. Tarkastus pitää tehdä viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Terveystarkastusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä tai jos nuorella työntekijällä on alle vuoden vanha lääkärintodistus, josta hänen soveltuvuutensa selviää.

Erityisen sairastumisen vaaran aiheuttavassa työssä on terveystarkastusten järjestämisessä lisäksi noudatettava, mitä työterveyshuoltolaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Työlainsäädäntö koskee myös kausiluontoista työtä, kuten kesätöitä.

Työsuhteen ehdot annettava kirjallisena

Työstä on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus. Joka tapauksessa työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos sovittu työaika on yli 12 tuntia neljän peräkkäisen viikon aikana.

Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Selvityksen antamisessa voi käyttää lomaketta Selvitys työsuhteen keskeistä ehdoista.

Työaikakirjanpito ja palkkalaskelma

Työaikakirjanpitoa ja palkkalaskelmaa koskevat samat säädökset kuin aikuisilla. Erityisesti on huomattava, että säädösten mukaisia iltalisiä, sunnuntaityökorvauksia ja ylityökorvauksia ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne pitää maksaa erikseen ja eritellä palkkalaskelmassa sekä työaikakirjanpidossa.

Työsuhteen päättyessä annettava työtodistus

Myös nuoren työsuhteen päättymistä koskevat samat säädökset kuin aikuisilla. Erityisesti on muistettava, että jos nuori ei ole ehtinyt pitää vuosiloman mukaista lomaa tai vapaata, työnantajan on maksettava lopputilissä lomakorvaus, ja se on eriteltävä palkkalaskelmassa. 

Työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus. Apuna voi käyttää lomaketta Työtodistus.

Työnantajan pidettävä luetteloa nuorista työntekijöistä

Työnantajan on pidettävä luetteloa kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta. Luetteloon kirjataan

 • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
 • osoite
 • huoltajan nimi ja osoite
 • työsuhteen alkamisaika
 • selvitys työtehtävistä.

Nuoren työnteko voi liittyä työssäoppimisjaksoon

Nuoren työnteko saattaa liittyä työssä oppimiseen, jolla tarkoitetaan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvaa, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Työssäoppiminen suoritetaan tavallisesti palkatta.

Lisää tietoa työssäoppimisesta: Työssäoppimisen tietopalvelu.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?