Vastuut työsuojelussa - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työympäristöä, tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät vaarat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä tarkkailla toimien vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Tarvittaessa on ryhdyttävä lisätoimiin. Työnantajan pitää myös perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusohjeisiin.

Työnantajan velvollisuudet laajenevat silloin, kun toimitaan yhteisellä työpaikalla, jossa työskentelee samaan aikaan tai peräkkäin usean eri työnantajan työntekijöitä ja itsenäisiä työnsuorittajia.

Työntekijällä puolestaan on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja turvallisuusohjeita. Hänen pitää työtä tehdessään myös huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta sekä ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle.

Työsuojelu huomioitava jo työn ja työympäristön suunnittelussa

Työsuojeluvastuuta kantavat myös esimerkiksi työtilojen tai työssä käytettävien koneiden ja laitteiden suunnittelijat, koska turvallisuus on pyrittävä varmistamaan jo työn ja työtilojen suunnitteluvaiheessa. Silloin tehdään usein työympäristön kannalta tärkeimmät ratkaisut.

Jos työnantaja laiminlyö työsuojeluvelvoitteidensa noudattamisen, on työsuojeluviranomaisella velvollisuus ilmoittaa poliisille rikkomuksista, jotka on säädetty rangaistaviksi työsuojelulainsäädännössä.

Vastuut työsuojelussa - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet
  • 4 luku Työntekijän velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen
  • 5 luku Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset
  • 6 luku Erityiset työn teettämisen tilanteet (esim. yhteistä työpaikkaa koskevat velvoitteet)
  • 7 luku Työn turvallisuuteen vaikuttavien muiden henkilöiden velvollisuudet

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta (633/2004)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

  • 5 a luku Työsuojelun yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla ja yhteisten vaarojen torjunnassa

Rikoslaki (39/1889)

  • 47 luku Työrikoksista

Vastuut työsuojelussa - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2013:56) käsiteltiin tehtaan teknisen johtajan, käyttöpäällikön ja vuoromestarin syyllistymistä työturvallisuusrikokseen sekä yhteisösakkoon tuomitsemisen edellytyksiä. Työntekijä oli vammautunut käyttäessään puristinta, joka oli hallintalaitteiltaan ja suojaukseltaan työturvallisuusmääräysten vastainen.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2010:34) vesilaitosta pidettiin työturvallisuuslaissa tarkoitettuna yhteisenä työpaikkana, jossa myös laitosta hallinnoivan säätiön edustaja oli vastuussa työturvallisuudesta. Laitoksen hoitaja oli jättänyt altaassa pyörivän kaapimen toimintaan, vaikka osakeyhtiö oli säätiön tilauksesta suorittanut altaan kattamistyötä. Tapahtumien seurauksena osakeyhtiön työntekijä loukkaantui tapaturmassa.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2012:105) työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen, kun hän oli laiminlyönyt valvoa, että sirkkelissä käytetään jakoveistä.

Vastuut työsuojelussa - Muualla Tyosuojelu.fissa