Palkka - Sivun lisäkieliversiot

Tämä sivu on saatavilla myös viroksi, venäjäksi, liettuaksi ja puolaksi.

Palkkaus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Mikä on maksettavan palkan määrä?

Työnteon vastike maksetaan yleensä rahapalkkana. Vastike voi muodostua myös rahapalkan ja tavaran tai luontoisedun yhdistelmästä.

Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Työnantaja ja työntekijä voivat siten työsopimuksessa sopia siitä, miten työ korvataan. Tätä sopimusvapautta rajoittavat kuitenkin työnantajaa velvoittavan työehtosopimuksen palkkamääräykset. Työnantaja ei voi työsopimuksellakaan alittaa häntä velvoittavan työehtosopimuksen vähimmäispalkkamääräyksiä.

Jos työnantaja on työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen, hänen on noudatettava työehtosopimuksen palkkamääräyksiä jäsenyytensä perusteella.

Työehtosopimuksista osa on vahvistettu myös kyseisellä toimialalla yleissitovaksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka työnantaja ei ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen, hänen on noudatettava toimialalle yleissitovaksi vahvistetun työehtosopimuksen palkkamääräyksiä.

Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Näin ollen työnantajaliittoon kuulumattoman kaupan alalla toimivan työnantajan on noudatettava tätä työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella.

Mikä on palkan määrä työehtosopimuksen puuttuessa?

Jos tilanne on sellainen, että työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan mitään työehtosopimusta, palkan määrä perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen. Näissä tilanteissa palkan määrän arvioimisessa ja siitä sopimisessa voidaan käyttää apuna jonkin muun työehtosopimuksen kuin yleissitovan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä, jos ne ovat lähellä työntekijän tekemää työtä.

Jos palkasta ei ole sovittu työsopimuksellakaan, työnantajan on työsopimuslain mukaan maksettava työstä tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa. Laissa ei ole perusteluja tavanomaisen ja kohtuullisen palkan määrästä. Näissä tilanteissa palkan arvioinnin perustaksi asetetaan työntekijän tekemä työ. Oikeaa palkkatasoa hakiessa voi myös hyödyntää julkaistuja palkkatilastoja, esimerkiksi Tilastokeskuksen Palkat ja työvoimakustannukset -tilastoa. Sovitusta työstä maksettavan palkan tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden ratkaisee viime kädessä tuomioistuin kussakin yksittäistapauksessa.

Palkkaus - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Palkan määrästä on tärkeää sopia työsopimusta tehtäessä.

Mistä löytyy tietoa maksettavan palkan määrästä?

Eri alojen työehtosopimuksissa on määräykset vähimmäispalkasta. Yleissitovaksi vahvistetut työehtosopimukset saat Finlex-verkkopalvelusta. Eri ammattijärjestöjen verkkosivuilta saa niiden edustamien alojen palkkatietoja.

On aloja, joille ei ole solmittu työehtosopimusta, josta voisi selvittää palkan määrää. Jos olet solmimassa työsopimusta tällaiselle alalle, palkan määrä perustuu työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Sopiessasi palkan määrästä on hyvä ottaa huomioon, että jos palkkasi ei ole vähintään työttömyysturvalain mukainen vähimmäispalkka, ei palkansaajan työssäoloehtokaan täyty.

Jos sovit palkkasi pienemmäksi kuin mitä edellä mainitut ehdot edellyttävät, se vaikuttaa työttömyysturvasi toteutumiseen, jos jäät työttömäksi. Lisätietoja työssäoloehdon täyttävästä palkan määrästä löytyy Kelan verkkopalvelusta.

Miten sairauspoissaoloista ilmoitetaan?

Kysy esimieheltäsi, minkälaiset käytännöt työpaikalla on sairauspoissaoloista ilmoittamisesta ja minkälainen todistus työkyvyttömyydestä työnantajalle pitää toimittaa. Huolehdi siitä, että toimit työnantajan ohjeiden mukaisesti.

Miten toimin, jos en saa palkkalaskelmaa?

Jos et saa palkkalaskelmaa palkanmaksun yhteydessä, ota yhteyttä esimieheesi ja pyydä sitä. Voit käyttää apuna lomaketta Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Jos et pyynnöstäsi huolimatta saa palkkalaskelmia, ota yhteyttä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Työsuojelutarkastaja voi suostumuksellasi ryhtyä valvontatoimenpiteisiin palkkalaskelmien saamiseksi.

Miten toimin jos työnantaja ei maksa kaikkia palkkoja?

Jos huomaat, että palkkasi on maksettu virheellisesti, pyydä esimieheltäsi palkanmaksun korjaamista. Palkan korjaus on hyvä pyytää jo seuraavaan palkanmaksuun. Jos palkkaa on maksettu liikaa, on tämäkin ilmoitettava esimiehelle, koska työnantajalla on oikeus periä takaisin liikaa maksettu palkka. Pyri molemmissa tapauksissa sopimaan asiasta neuvottelemalla.

Kun puuttuva palkka johtuu esimerkiksi laskuvirheestä, palkanmääräytymiseen liittyvästä erimielisyydestä tai vain työnantajan laiminlyönnistä, voit käyttää palkkojen vaatimiseen apuna lomakkeita:

Palkkasaatavailmoitus työsuhteen aikana 
Palkkasaatavailmoitus työsuhteen päättymisen jälkeen

Säilytä itselläsi kopio työnantajalle antamastasi palkkasaatavailmoituksesta, voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos työnantaja ei neuvottelusta ja vaatimuksesta huolimatta maksa palkkoja, ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi. Jos et kuulu ammattiliittoon, voit oikeusavun saamiseksi ottaa yhteyttä muihin oikeuspalveluja tarjoaviin tahoihin, joita ovat esimerkiksi oikeusaputoimistot, asianajotoimistot ja muut yksityiset lakimiehet. Työsuojelutarkastaja ei voi avustaa kanteen nostamisessa eikä toimia avustajana oikeudessa.

Jos epäilet, että työnantaja on maksukyvytön, ota viipymättä yhteys Uudenmaan ELY-keskukseen, jossa hoidetaan koko Suomen palkkaturva-asiat. Palkkaturvahakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos määräajan viimeinen päivä on viikonloppuna, arkipyhänä tai yleisenä vapaapäivänä, hakemuksen voi jättää vielä seuraavana arkipäivänä. Hakemus on jätettävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virastojen aukioloajan päättymiseen kello 16.15 mennessä. Lisätietoa palkkaturvasta ELY-keskuksen verkkosivuilta

Jos työnantaja ilmoittaa koko palkan maksamatta jättämisen perusteeksi sen, että olet esimerkiksi velkaa vahingonkorvauksena, työnantaja on saattanut rikkoa kuittausoikeuttaan. Jos työnantaja on kuitannut palkkaasi, voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Työsuojelutarkastaja arvioi, edellyttääkö asiasi valvontatoimia.

Palkkaus - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen

Jos työnantaja ei ole työnantajaliiton jäsen, työnantajan on tarkistettava, onko toimialalle yleissitovaa työehtosopimusta, jonka palkkamääräyksiä työnantaja on velvollinen noudattamaan. Yleissitovaksi vahvistetut työehtosopimukset löytyvät Finlex-verkkosivuilta. Palkan määrästä sopiminen kirjallisella työsopimuksella on sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista.

Palkkalaskelman antaminen

Työnantajan pitää antaa työntekijälle palkkalaskelma.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöille annetaan palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkkalaskelman voi antaa myös sähköisessä muodossa, jos työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus tarkastaa palkanmaksun oikeellisuus myös sähköisestä palkkalaskelmasta. Jos työntekijä ei saa palkkalaskelmaa joka palkanmaksun yhteydessä, hänellä on oikeus pyynnöstä saada puuttuvat palkkalaskelmat. Jos työnantaja ei pyynnöstä huolimatta anna palkkalaskelmia, voi työsuojelutarkastaja työntekijän suostumuksella ryhtyä asiassa valvontatoimiin asiakirjojen saamiseksi.

Jos työnantaja ei anna palkkalaskelmaa työntekijän pyynnöstä huolimatta, laiminlyönti on säädetty työsopimuslaissa rangaistavaksi. Työnantaja voidaan tuomita siitä työsopimuslakirikkomukseen.

Työntekijöiden ohjeistus sairauspoissaoloista ilmoittamisesta

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöille on annettu selkeät ohjeet sairauspoissaoloista ilmoittamisesta ja siitä, minkälainen todistus työkyvyttömyydestä työntekijän on toimitettava. Työnantajan on tarkistettava sairausajan palkanmaksun perusteet työsuhteissa noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Palkkalaskelman sisältö

Palkkalaskelman tarkoitus on, että työntekijä voi tarkistaa, että palkka on laskettu ja maksettu oikein. Palkkalaskelmasta pitää ilmetä palkan määrä ja määräytymisen perusteet.

Palkkalaskelman sisältö:

 • tiedot työnantajasta
 • tiedot työntekijästä
 • ajanjakso, jolta palkka maksetaan
 • palkanmaksupäivä
 • peruspalkka (myös tuntien määrä, jos tuntipalkka)
 • erilaiset lisät
 • sunnuntaityökorvaus
 • lisätyökorvaus
 • ylityökorvaus
 • muut mahdolliset korvaukset
 • luontoisedut
 • palkasta tehdyt vähennykset, kuten ennakonpidätys, työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja muut mahdolliset vähennykset.

Palkkaus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työsopimuslaki (55/2001)

 • 2 luku
  • 7 § työehtosopimusten yleissitovuus
  • 10 § vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa
  • 11 § sairausajan palkka
  • 13 § palkan maksuaika ja -kausi
  • 14 § palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä
  •  16 § palkan maksaminen
  •  17 § työnantajan kuittausoikeus ja palkkaennakko

Palkkaus - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (1982 II 73) käsitellään työntekijän oikeutta odotusajan palkkaan.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 1988:103) käsitellään työntekijän oikeutta odotusajan palkkaan.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2011:85) käsitellään palkkasaatavan vanhentumista.

Palkkaus - Sanasto

Sanasto

Palkkasaatava Työnantajalta maksamatta jäänyt palkka. Palkkasaatava voi muodostua muun muassa säännölliseltä työajalta saamatta jäävästä palkasta, maksamattomista ylityökorvauksista tai työehtosopimuksen mukaisista palkanlisistä tai muista korvauksista.
Vähimmäispalkka Työehtosopimuksissa sovittujen palkkojen määrä. Palkan määrästä ei ole suoraan säädetty työsopimuslaissa.
Palkkalaskelma Työntekijälle annettava erillinen laskelma, joka annetaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?