Lähetetty työntekijä - Matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset

Suomessa ei ole lainsäädäntöä työnantajan velvollisuudesta kustantaa työntekijöiden matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia. Suomessa komennustyön ehdoista on sovittu laajasti työehtosopimuksissa ja niissä on määräyksiä matkustamisesta, majoituksesta sekä ateriakorvauksista, jotka tulevat yleissitovuuden perusteella sovellettavaksi kaikkiin alalla toimiviin yrityksiin pakollisina työsuhteen ehtoina. Lisäksi kustannuksista voidaan myös sopia työsuhteen osapuolten välillä.

Kustannusten korvaaminen Suomessa lähettämisen aikana

Velvoite korvata lähetetylle työntekijälle työntekomaassa lähettämisen aikana matkustamiseen, majoitukseen ja ruokailuun liittyvät kustannukset koskee yleensä tilanteita, joissa henkilö on jo maassa ja Suomessa työskentelyn aikana työkohde muuttuu.

Matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset on korvattava Suomessa työskenneltäessä silloin, kun lähetetty työntekijä joutuu työn takia liikkumaan eri työkohteisiin tavanomaisesta työpaikastaan.

Velvollisuus koskee siis työmatkaa, joka

  • tehdään tilapäisesti tavanomaisesta työpaikasta Suomessa toiseen työpaikkaan tai työkohteeseen (Suomessa tai ulkomaille) tai
  • työkohteiden välillä Suomessa lähettämisen aikana.

Lähettävän työnantajan tulee korvata matkustamisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset vähintään yleissitovan työehtosopimuksen säännösten mukaisesti.

Lähetetylle työntekijälle maksettavat korvaukset määräytyvät noudatettavan työehtosopimuksen perusteella myös silloin, jos lähettävä yritys on alihankintatilanteissa tai yritysryhmän sisäisissä siirroissa sidottu valtakunnalliseen työehtosopimukseen työnantajajärjestön jäsenyyden tai työehtosopimuksen liityntäsopimuksen nojalla.

Matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten kaksinkertaista korvaamista on vältettävä.

Työnantajan työntekijälle tosiasiallisia kustannuksia vastaan korvaamat kustannukset eivät ole lähetetyn työntekijän palkkaa. Jos työnantajan suorittaman maksun luonteesta on epäselvyyttä, maksu katsotaan kustannusten korvaukseksi eikä palkaksi.

Kustannusten korvaaminen lähtömaasta Suomeen

Lähtövaltiosta työntekomaahan eli Suomeen lähettämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten matka- ja majoituskustannukset, korvataan pääsääntöisesti lähtövaltion säännösten mukaan. Lisäksi korvauksista voidaan sopia myös työsopimuksessa. Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopimuksella sitoutuneet kustannuskorvauksiin, on lähetyn työntekijän suoja olemassa ja järjestetty sopimusperusteisesti.

Työsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä lähtöjäsenvaltion viranomaisten kanssa valvoessaan Suomen palkkaehtojen täyttymistä. Palkkavertailussa ja Suomen työehtojen täyttymisen arvioinnissa olennaista on tieto siitä, mikä erä on katsottava tosiasiallisten kustannusten korvaukseksi ja mikä palkaksi. Työnantajalta saatava selvitys ja tarvittaessa lähtöjäsenvaltion viranomaiselta saatu selvitys ovat keino varmistua asiasta epäselvissä tilanteissa.

Suojasäännös poikkeaa pääsäännöstä

Lähettävän työnantajan tulee korvata Suomeen lähettämisestä aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset, jos lähetetty työntekijä ei saisi lähtömaan lainsäädännön mukaan korvauksia matka- ja majoituskustannuksista tai jos niiden määrä alittaisi olennaisesti Suomen tason. Tällöin korvauksien tulisi vastata olennaisesti työsuhteessa sovellettavaksi tulevan työehtosopimuksen korvaustasoa. Korvaustason kohtuullisuutta arvioidaan Suomessa sovellettavaksi tulevan työehtosopimuksen kautta.

Työnantajan tulee korvata matka- ja majoituskustannukset, jos

  • lähtövaltion lain tai käytännön perusteella lähettämisestä aiheutuneita matka- ja majoituskustannuksia ei korvata ollenkaan eikä lähetetyn työntekijän työsopimuksessakaan ole sovittu kyseisten kustannusten korvaamisesta tai
  • lähtöjäsenvaltion säännösten tai käytännön mukaisesti määräytyvä tai työsopimuksessa sovittu korvaus alittaa olennaisesti Suomen työehtosopimusmääräysten tason.

Suojasäännöksellä turvataan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja työnantajien kilpailutasapaino. Suojasäännöksellä pyritään estämään mahdollisuus keinotella korkeilla majoitus- ja matkakustannuksilla, jotka voivat alentaa työntekijöiden palkkatasoa ilman, että kyseiset kustannukset ovat todellisia.

Suojasäännöksen nojalla työsuojeluviranomainen voi puuttua jatkossa esim. usean henkilön yhteismajoituksesta perittyihin moninkertaisiin kustannuksiin todellisiin kustannuksiin verrattuna.

Matkasta aiheutuneiden kustannuskorvausten verotus

Työnantajan maksamat työmatkasta aiheutuneet kustannuskorvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Lisätietoja: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa. Verohallinto.

Kulukorvaukset työehtosopimuksissa

Verohallinto vahvistaa verottomien kilometrikorvausten, kotimaan ja ulkomaan päivärahojen, ateriakorvausten, majoittumiskorvausten sekä yömatkarahan suuruuden vuosittain päätöksellään. Suuri osa työehtosopimuksista noudattaa verohallinnon päätöstä kulukorvauksien määrässä. Työehtosopimuksissa on määritelty, milloin olet oikeutettu päivärahaan tai muihin kulukorvauksiin.

Varmista ajantasainen tieto sovellettavaksi tulevasta työehtosopimuksesta.

Yleisimpiä lähetettyjä työntekijöitä koskevien työehtosopimusten määräyksiä kulukorvauksista:

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?