Lähetetty työntekijä - Matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset

I Finland finns det ingen lagstiftning om arbetsgivarens skyldighet att bekosta arbetstagarnas rese-, inkvarterings- och måltidskostnader. I Finland innehåller kollektivavtalen vittgående överenskommelser om villkoren för kommenderingsarbete, och dessa innehåller i sin tur bestämmelser om resor, inkvartering samt måltidsersättningar som är allmänt bindande och därför ska tillämpas som obligatoriska anställningsvillkor för alla företag som är verksamma inom branschen. Dessutom kan parterna i anställningsförhållandet avtala om kostnaderna.

Ersättning av kostnader i Finland under utstationeringen

Skyldigheten att i landet där arbetet utförs ersätta utstationerade arbetstagare för rese-, inkvarterings- och måltidskostnader gäller situationer där en person redan befinner sig i landet och arbetsobjektet byts under tiden av arbete i Finland.

En utstationerad arbetstagare ska ersättas för rese-, inkvarterings- och måltidskostnader när hen arbetar i Finland och av yrkesmässiga skäl blir tvungen att åka till olika arbetsobjekt från den vanliga arbetsplatsen.

Skyldigheten gäller alltså en arbetsresa som

  • görs temporärt till någon annan arbetsplats eller något annat arbetsobjekt i Finland eller utomlands eller
  • mellan arbetsobjekt i Finland under utstationeringen.

Den utstationerande arbetsgivaren ska ersätta rese-, inkvarterings- och måltidskostnaderna åtminstone enligt bestämmelserna i det allmänt bindande kollektivavtalet.

Om det utstationerande företaget vid underentreprenad och överföring inom företagsgruppen, med stöd av medlemskap i en arbetsgivarorganisation eller ett hängavtal, är bundet av ett av de mest representativa organisationerna i branschen ingånget riksomfattande kollektivavtal som tillämpas allmänt i branschen, bestäms en utstationerad arbetstagares lön enligt det kollektivavtalet.

Dubbel ersättning för rese-, inkvarterings- och måltidskostnader ska undvikas.

Kostnader som arbetsgivaren ersätter arbetstagaren mot faktiska kostnader utgör inte lön för utstationerade arbetstagare. Om det råder oklarhet om karaktären av den ersättning som arbetsgivaren betalar, betraktas betalningen som kostnadsersättning och inte som lön.

Ersättning av kostnader från utreselandet till Finland

Kostnaderna för utstationering från utreselandet till det land där arbetet utförs, dvs. till Finland, såsom rese- och inkvarteringskostnader, ersätts i regel enligt bestämmelserna i utreselandet. Dessutom kan man avtala om ersättningarna i arbetsavtalet. Om arbetsgivaren och arbetstagaren genom ett avtal förbundit sig till kostnadsersättningar, har den utstationerade arbetstagaren ett skydd som ordnats utifrån ett avtal.

Arbetarskyddsmyndigheterna samarbetar med ursprungsmedlemsstatens myndigheter då det gäller övervakning av att lönevillkoren i Finland uppfylls. Det väsentliga i lönejämförelsen och bedömningen av huruvida de finländska anställningsvillkoren uppfylls är informationen om vilken post som ska betraktas som ersättning för faktiska kostnader och vilken som lön. I oklara situationer kan frågan redas ut med hjälp av en redogörelse från arbetsgivaren och efter behov från myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

Skyddsbestämmelsen skiljer sig från huvudregeln

Den utstationerande arbetsgivaren ska ersätta rese- och inkvarteringskostnaderna för utstationeringen till Finland, om den utstationerade arbetstagaren enligt utreselandets lagstiftning inte får ersättning för rese- och inkvarteringskostnader eller om deras belopp väsentligt skulle underskrida nivån i Finland. I sådana fall ska ersättningen i väsentlig grad motsvara ersättningsnivån i det kollektivavtal som ska tillämpas i anställningsförhållandet. Ersättningsnivåns skälighet bedöms genom det kollektivavtal som ska tillämpas i Finland.

Arbetsgivaren ska ersätta rese- och inkvarteringskostnader om

  • rese- och inkvarteringskostnader som orsakats av utstationering enligt lagen eller praxis i utreselandet inte alls ersätts och det inte heller i den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal har avtalats om ersättning för dessa kostnader, eller
  • den ersättning som bestäms enligt ursprungsmedlemsstatens bestämmelser eller praxis eller som överenskommits i arbetsavtalet väsentligt underskrider nivån i finländska kollektivavtalsbestämmelser.

Genom skyddsbestämmelsen tryggas likabehandlingen av arbetstagarna och konkurrensbalansen mellan arbetsgivarna. Syftet med skyddsbestämmelsen är förhindra risken för att fiffla med höga inkvarterings- och resekostnader som kan sänka arbetstagarnas lönenivå, utan att de aktuella kostnaderna är verkliga.

Med stöd av skyddsbestämmelsen kan arbetarskyddsmyndigheten i fortsättningen ingripa i exempelvis kostnader som debiterats för flera personers gemensamma inkvartering och som är mångdubbelt högre än de faktiska kostnaderna.

Beskattning av ersättning för resekostnader

De ersättningar för resekostnader som betalas av arbetsgivaren är skattefria, om de grundar sig på faktiska kostnader eller Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamente och kilometerersättning.

Mer information: Ersättningar för arbetsresekostnader i beskattningen. Skatteförvaltningen.

Kostnadsersättningar i kollektivavtalen

Skatteförvaltningen bekräftar årligen genom beslut storleken på skattefria kilometerersättningar, inrikes och utrikes dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning och nattresepenning. En stor del av kollektivavtalen överensstämmer med Skatteförvaltningens beslut om kostnaderna. Kollektivavtal anger när du har rätt till dagpenning eller andra kostnadsersättningar.

Kontrollera aktuell information om det kollektivavtal som ska tillämpas.

Kollektivavtalens bestämmelser om de vanligaste kostnadsersättningarna för utstationerade arbetstagare (på finska):

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?