Semester - Fastställande av lön under semestern

Under semestern får arbetstagaren minst regelbunden eller genomsnittlig lön. Hur semesterlönen och semesterersättningen beräknas beror på avlöningen.

Beloppet av semesterlönen och semesterersättningen är bundet till arbetstagarens inkomst. Den lön som utgör grunden för semesterlönen kompletteras med den kalkylmässiga lön som inte erhållits på grund av frånvarotid som är likställd med arbetad tid.

Beräkning av semesterlön

I semesterlagen finns tre beräkningssätt för semesterlön:

  1. Semesterlön som baserar sig på vecko- eller månadslön

En arbetstagare vars lön enligt avtal betalas per vecka eller månad är även under semestern berättigad att få denna lön.

  1. Semesterlön som baserar sig på den genomsnittliga dagslönen

Beräkningssättet som baserar sig på den genomsnittliga dagslönen används för arbetstagare som enligt avtal arbetar 14 dagar per månad och som får tim-, provisions- eller annan prestationslön. De koefficienter som används vid beräkningen finns i 11 § i semesterlagen.

  1. Procentbaserad semesterlön

Semesterlönen för andra arbetstagare än de som beskrivs i punkt ett och två fastställs procentuellt. Detta beräkningssätt omfattar

  • tim- och prestationsavlönade arbetstagare som omfattas av 35-timmarsregeln
  • vecko- och månadsavlönade arbetstagare som omfattas av 35-timmarsregeln vars arbetstid enligt arbetsavtalet inte i alla månader är minst 35 timmar
  • de som har rätt till ledighet.

Den procentbaserade semesterlönen beräknas utifrån den lön som arbetstagaren förtjänat under arbetstiden med undantag för den förhöjning som betalas för nödarbete och lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. Procentbeloppet fastställs på basis av anställningsförhållandets längd.

Semesterlönen är

  • 9 procent av lönen, om anställningsförhållandet har fortgått under ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden
  • 11, 5 procent av lönen, om anställningsförhållandet har fortgått minst ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden.                      

Det kan finnas andra bestämmelser om procentersättningar i kollektivavtalet. I en del kollektivavtal finns till exempel bestämmelser om att procentbaserad ersättning alltid används för timavlönade. 

Semesterlönen betalas innan semestern börjar

Semesterlönen ska betalas till arbetstagaren innan semestern börjar. För högst sex dagar lång semester kan semesterlönen betalas enligt företagets normala lönebetalningsrutiner. I kollektivavtal eller lokala avtal kan man komma överens om att semesterlönen betalas enligt de normala lönebetalningsrutinerna.

Semesterpenning eller semesterpremie baserar sig inte på semesterlagen. Det är ett tillägg (t.ex. 50 procent av semesterlönen) om vilket man avtalat i kollektivavtal och som i allmänhet betalas i samband med semestern.

Kontrollera semesterlönen i semesterlönespecifikationen

När arbetsgivaren betalar semesterlön eller semesterersättning till arbetstagaren är arbetsgivaren skyldig att ge en semesterlönespecifikation, av vilken beloppet av semesterlönen eller -ersättningen samt grunderna för fastställandet av den framgår.

Preskriptionstiden för semesterlön och semestersättning som baserar sig på semesterlagen är två år. Preskriptionstiden börjar vid utgången av det kalenderår under vilket semestern borde ha givits eller semesterersättning betalats. Rätten till semesterlön eller semesterersättning förfaller alltså om talan inte väcks inom två år från utgången av det kalenderår då fordran förföll.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?