Arbetarskyddsfullmäktigen - Yleistä

Arbetarskyddsfullmäktig företräder arbetsplatsens anställda i arbetarskyddssamarbete. Arbetarskyddsfullmäktigs mandatperiod är två år, om inte annat avtalats före valet. 

Valet av arbetarskyddsfullmäktig och ersättare samt deras arbetsuppgifter regleras i den så kallade tillsynslagen (44/2006). Dessutom har många arbetskollektivavtal mer specifika riktlinjer om arbetarskyddsfullmäktige.

Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare väljs genom val

Arbetstagarna väljer en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare genom val, om minst tio anställda arbetar regelbundet på arbetsplatsen. Även på en mindre arbetsplats kan man genomföra val, och arbetstagare i tjänstemannaställning kan välja sina egna fullmäktige. Fullmäktig kan väljas genom ett sämjoval om det råder enighet om förfarandet och om de personer som ska väljas. Alla arbetstagare måste kunna delta i valet, och arbetsgivaren får inte försvåra anordnandet av val.

Om ingen arbetarskyddsfullmäktig har valts för en arbetsplats med tio arbetstagare, måste arbetsgivaren informera arbetstagarna om deras rätt att välja en fullmäktig. Dessutom måste man lämna en förteckning över arbetsplatsens arbetstagare och lokaler för valet. Ytterligare information: Arbetarskyddsval. 

Arbetsskyddsfullmäktigs och ersättares uppgifter

Arbetarskyddsfullmäktig ska

  • på eget initiativ sätta sig in i frågor som påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetsmiljön och i arbetsgemenskapens lokaler genom att regelbundet övervaka dessa
  • läsa arbetarskyddsföreskrifter angående ovan nämnda frågor
  • informera arbetsledningen och arbetarskyddschefen om iakttagna brister och missförhållanden
  • fungera som företrädare för arbetstagarna i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna och delta i arbetarskyddsinspektioner
  • arbeta så att arbetsrutiner som främjar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen ökar.

Om arbetarskyddsfullmäktig har ett tillfälligt hinder för att utföra sina uppgifter, kan ersättaren utföra de uppgifter som inte kan skjutas upp. Då har ersättaren rätt till information, tidsanvändning och kompensation för förlorad inkomst samt rätt att avbryta farligt arbete på samma sätt som ordinarie arbetarskyddsfullmäktig.

Om arbetarskyddsfullmäktigs anställning upphör eller om hen avgår från uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig mitt under sin mandatperiod blir ersättaren arbetarskyddsfullmäktig för återstoden av mandatperioden.

Rätt till information, utbildning och arbetsplats 

Arbetarskyddsfullmäktig har rätt att få information från arbetsgivaren för att fullgöra sitt uppdrag. Dessa är bland annat

  • handlingar och listor som rör arbetarskydd och som arbetsgivaren ska inneha
  • handlingar som rör arbetsmiljön och förhållandena i arbetsgemenskapen och som är relevanta för arbetets säkerhet och hälsa
  • företagshälsovårdsavtal eller beskrivning av företagshälsovård som ordnas själv samt en handlingsplan för företagshälsovård
  • kopior av ovannämnda handlingar, om detta är nödvändigt för att fullgöra uppgiften.

Arbetsgivaren måste se till att arbetarskyddsfullmäktig och ersättaren får tillgång till den utbildning som krävs för uppdraget. Behovet av utbildning och anordnande av utbildning måste behandlas inom två månader efter valet av arbetarskyddsfullmäktige. 

Utbildningen sker under arbetstid, om annat inte avtalats exempelvis i arbetskollektivavtalet. Utbildningen får inte medföra kostnader eller förlorad inkomst. 

Arbetsgivaren ska till arbetarskyddsfullmäktigs förfogande ordna utrymme för förvaring av handlingar och för läsning av dessa samt för möten och därtill användarrättighet till kontors- och kommunikationsutrustning. 

Tidsanvändning och kompensation för förlorad inkomst

Arbetsgivaren måste befria arbetarskyddsfullmäktig från de ordinarie arbetsuppgifterna under en rimlig tid vid utförandet av arbetarskyddsfullmäktigs arbetsuppgifter. Befrielse från uppgifter får förhindras endast tillfälligt och av giltigt skäl.

Arbetsgivaren ska ge arbetarskyddsfullmäktig en verklig möjlighet att utföra arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter. Detta måste beaktas vid organiseringen av arbetet. Tillsynslagen innehåller en detaljerad förteckning över frågor som beaktas när man fastställer tiden som reserveras för utförandet av fullmäktigs uppdrag.

Befrielsen ska vara minst fyra timmar under fyra på varandra följande kalenderveckor när minst tio anställda arbetar på arbetsplatsen. Befrielsen gäller den arbetarskyddsfullmäktig som företräder den grupp arbetstagare som utsätts för störst missförhållande eller risk. 

Arbetsgivaren måste ersätta inkomstförlusten för arbetarskyddsfullmäktigs arbetsuppgifter som utförs under arbetstid. Dessutom ska man betala ersättning för nödvändiga uppgifter som utförs utanför arbetstid, vilka arbetarskyddsfullmäktig har informerat arbetsgivaren eller hans/hennes företrädare om.

Rätt att avbryta farligt arbete

Arbetarskyddsfullmäktig har rätt att avbryta arbete som utgör en omedelbar och allvarlig risk. Fullmäktig måste informera arbetsgivaren om avbrottet, helst i förväg. Avbrottet får inte begränsa arbetet mer än nödvändigt.

Fullmäktig är inte skyldig att ersätta skador som orsakats av ett lagligt avbrott i arbetet. Innan verksamheten fortsätter måste arbetsgivaren se till att det inte längre föreligger någon fara. 

Starkt uppsägningsskydd

Arbetarskyddsfullmäktig har samma skydd mot uppsägning som en förtroendeman eller -fullmäktig. Enligt den kan en arbetarskyddsfullmäktig sägas upp på grund av minskat arbete, saneringsförfarande eller konkurs endast om dennes arbete helt upphör och han eller hon inte kan erbjudas ett arbete som motsvarar yrkeskunskaperna eller annat lämpligt arbete eller utbildning till andra uppgifter. 

Arbetarskyddsfullmäktig får sägas upp av skäl som anknyter till person endast om majoriteten av de anställda som han företräder ger sitt samtycke.