Utländskt företag som avtalspart -alasivu

Beställaren ska skaffa utredningar också om utländska avtalsparter om arbetet utförs helt eller delvis i Finland. Beställaren ska begära av avtalsparten motsvarande utredningar i avtalspartens etableringsland på samma sätt som av en finländsk avtalspart. Beställaren ska se till att den förstår innehållet i utländska utredningar. Vid behov ska utredningarna översättas till ett språk som beställaren förstår.

Om ett utländskt företag har ett FO-nummer i Finland vid ingående av avtal ska beställaren inhämta utredningarna om skatteregisteranteckningar och skattebetalningsärenden inte bara från företagets hemland utan också från Finland.

En utländsk arbetsgivare ska för sina utstationerade arbetstagare i Finland ordna företagshälsovård enligt Finlands lag om företagshälsovård. Företagshälsovård som ordnats i företagets etableringsland är inte tillräcklig. Beställaren ska säkerställa att företagshälsovården har ordnats i Finland.

I länken nedan hittar du exempel på utländska utredningar i enlighet med beställaransvarslagen. Tabellen innehåller information om vilka intyg och utredningar som anses vara likvärdiga och tillförlitliga för att beställarens utredningsskyldighet ska fullgöras. Uppgifterna i tabellen har sammanställts av ansvarsområdet för arbetarskyddet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Exempel på utländska utredningar i enlighet med beställaransvarslagen: Fullgörandet av utredningsskyldigheten enligt 5 § i beställaransvarslagen när det gäller företag som registrerats utomlands (pdf, på finska)

Utredning om en utländsk avtalsparts pensions- och olycksfallsförsäkringar

Om en utländsk avtalspart utstationerar arbetstagare till Finland, ska beställaren utreda hur den sociala tryggheten för arbetstagarna bestäms senast innan arbetet inleds. Med utredningar över hur den sociala tryggheten bestäms avses härutredningar över tecknande av pensions- och olycksfallsförsäkringar för arbetstagarna. Utredningar ska inhämtas för de arbetstagare som först börjar arbeta i Finland. Beställaren ska därtill skriftligen förutsätta, när ett avtal ingås, att avtalsparten beträffande sådana arbetstagare som utstationerats efter det att det avtalsenliga arbetet inletts lämnar ett intyg över hur den sociala tryggheten för dessa arbetstagare bestäms, innan arbetstagarna inleder sitt arbete. Enligt lagen om utstationering av arbetstagare har en arbetsgivare som fungerar som avtalspart en skyldighet att ge beställarenen redogörelse för hur den sociala tryggheten bestäms för de utstationerade arbetstagare som senare börjar jobba. 

Vid avtal som anknyter till byggverksamhet har en beställare en fortlöpande plikt, som gäller så länge avtalet är i kraft, att försäkra sig om att avtalspartens utstationerade arbetstagare har gällande intyg över hur den sociala  tryggheten för arbetstagarna bestäms.

Utstationerade arbetstagare från EU-/EES-länder

Enligt huvudprincipen ska arbete som utförs i Finland försäkras i Finland. Detta gäller både finländska och utländska arbetsgivare och arbetstagare. Ett undantag från huvudprincipen är arbetstagare som tillfälligt utsänts från utlandet till Finland för att arbeta. Det är möjligt att tillämpa avgångslandets lagstiftning om social trygghet på de utstationerade arbetstagarna under den tid de arbetar i Finland. Att den utstationerade arbetstagaren omfattas av sociala tryggheten i avgångslandet visas med arbetstagarens A1-intyg. 

A1-intyget visar att arbetstagarens pensions- och olycksfallsförsäkring ordnas i avgångslandet under den tidsperiod som intyget gäller. Under denna tid behöver arbetsgivaren inte försäkra arbetstagaren enligt finsk lagstiftning. Intyget beviljas för varje arbetstagare och gäller under tidsperioden som anges i intyget.

Flera länder beviljar A1-intyget elektroniskt. Då har intyget varken underskrift eller stämpel från den beviljande myndigheten. Inom tillsynen över beställaransvarslagen godkänns elektroniskt beviljade A1-intyg från alla länder.

Om avtalsparten inte uppvisar intyg för den utstationerade arbetstagaren ska beställaren säkerställa att avtalsparten har tecknat pensions- och olycksfallsförsäkringar för arbetstagarna hos ett finländskt försäkringsbolag.

Utstationerade arbetstagare från länder med vilka Finland har socialskyddsavtal

Om en arbetstagare sänds till Finland från ett land med vilket Finland har ingått ett bilateralt socialskyddsavtal (Australien, Chile, Förenta staterna, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Quebec eller Sydkorea) ska arbetstagaren ha ett intyg över utstationerade arbetstagare som beviljats av myndigheter i avgångslandet (t.ex. AUS 1/FI). Om avtalsparten inte uppvisar intyg över den utstationerade arbetstagaren, ska beställaren säkerställa att avtalsparten har i Finland tecknat försäkringar för arbetstagarna.

Endast intygen över utstationerade arbetstagare från Israel och Quebec omfattar både pensions- och olycksfallsförsäkring i avgångslandet. För utstationerade arbetstagare från andra länder med vilka Finland har ett socialskyddsavtal ska alltid försäkring tecknas i Finland enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. 

Utstationerade arbetstagare från andra länder

Om en utstationerad arbetstagare kommer från ett annat land än de som nämns ovan, till exempel från Ryssland eller Ukraina, ska olycksfallsförsäkring tecknas enligt finsk lagstiftning. De utredningar om pensionsförsäkring som krävs baserar sig i sin tur på arbetskommenderingens längd:

  1. Kommenderingen varar högst två år

    För arbetskommendering som varar högst två år krävs intyg över försäkring enligt avgångslandets arbetspensionssystem och betalning av arbetspensionspremier.
     
  2. Kommenderingen varar över två år

    För arbetskommendering som varar över två år krävs utredning om Pensionsskyddscentralens beslut genom vilket befrielse från försäkringsskyldigheten enligt arbetstagares pensionslag beviljats och intyg över teckande av försäkring enligt avgångslandets arbetspensionssystem och betalning av pensionsförsäkringspremier eller intyg av den finländska arbetspensionsanstalten som försäkrat arbetstagarna.

Pensionsskyddscentralen ger mer information om pensionsförsäkringsskyldigheten och Olycksfallsförsäkringscentralen om olycksfallsförsäkringsskyldigheten.