Gränsvärden - Alasivu

Insats och gränsvärden har fastställts för exponering för vibration, och de beskriver exponeringen för vibration i relation till en åtta timmar lång jämförelseperiod. Insats- och gränsvärdet har fastställts separat för daglig handvibration och kroppsvibration. Exponering för vibration som överstiger insatsvärdet kan påverka hälsan. Exponering för vibration som överstiger gränsvärdet har så allvarliga hälsokonsekvenser att gränsvärdet inte borde få överskridas.

Den dagliga exponeringen för vibration är lika stor som insatsvärdet om den vibration som en manuellt använd maskin orsakar accelererar med 2,5 m/s² och arbetstagaren arbetar med den i åtta timmar så att maskinen är i handen och påslagen hela tiden.

En yta som orsakar vibration vibrerar i tre riktningar: framåt och bakåt, sidlänges och lodrätt uppåt från ytan. När handvibrationer jämförs med insats- och gränsvärdet kombineras effekten hos alla dessa vibrationsriktningar. När kroppsvibration jämförs med insats- och gränsvärdet beaktas den kraftigaste vibrationsriktningen. Eftersom rörelser sidlänges med ryggraden är farligare än rörelser längs med ryggraden multipliceras vibration längs ytan med 1,4 i denna jämförelse.

Exponeringen för vibration (kod A(8)) jämförs med insats- och gränsvärdet, och utifrån denna jämförelse åläggs arbetsgivaren vissa skyldigheter.

Insats- och gränsvärden för vibration

Daglig exponering A(8)

Insatsvärde  

Gränsvärde

Handvibration 

2,50 m/s²

5,00 m/s²

Kroppsvibration

0,50 m/s²

1,15 m/s²

Arbetsgivarens skyldigheter på basis av exponeringens storlek

Om en arbetstagares dagliga exponering för vibration överstiger insatsvärdet ska arbetsgivaren

  • utarbeta och genomföra ett vibrationsbekämpningsprogram
  • organisera företagshälsovården så att den regelbundet följer upp arbetstagarnas hälsotillstånd.

Om en arbetstagares dagliga exponering för vibration överstiger gränsvärdet ska arbetsgivaren

  • omedelbart minska exponeringen så att gränsvärdet inte överskrids
  • reda ut varför exponeringen för vibration har varit så stor
  • förbättra de åtgärder som skyddar mot och minskar vibrationer så att exponeringen för vibration inte längre kan överskrida gränsvärdet.