Dataskyddsbeskrivning - Yleistä

Uppgifterna på responsblanketterna (respons på nättjänsten och enskilda sidor samt tipsblanketten för grå ekonomi) i arbetarskyddsförvaltningens nättjänst Tyosuojelu.fi sparas om avsändaren vill bli kontaktad eller vill ha svar på responsen.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679
Updaterad 20.5.2024

1. Registrets namn
Respons i nättjänsten Tyosuojelu.fi

2. Personuppgiftsansvarig
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, postadress PB 11, 13035 AVI, telefonväxel 0295 017 500, e-post [email protected]

3. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Kommunikationschef Eva Mäntymäki
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, postadress PB 11, 13035 AVI, telefonväxel 0295 017 500, e-post [email protected]

4. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet Hannele Svanström
Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, postadress PB 1, 13035 AVI, e-post [email protected]

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund
Ändamålet med responsblanketterna är att ge användaren en möjlighet att ta kontakt och ge respons på nättjänsten Tyosuojelu.fi. Avsändarens kontaktuppgifter begärs på blanketterna för behandling av responsen, men det är också möjligt att skicka ett meddelande anonymt. Behandlingen av personuppgifter bygger på utförandet av en uppgift av allmänt intresse och utövande av den offentliga makt som faller på regionförvaltningsverken. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter.

Artikel 6 punkt e EU:s allmänna dataskyddsförordning

6. Registrets datainnehåll
De kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) som avsändaren angett på blanketten och responsen sparas.

7. Regelmässiga uppgiftskällor
Som regel fås informationen direkt av dem som sänt responsen. Uppgifter sparas endast i samband med sändning av responsblanketter i arbetarskyddsförvaltningens nättjänst Tyosuojelu.fi.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte regelmässigt utanför organisationen. Enskilda meddelanden lämnas endast till de arbetstagare inom arbetarskyddsförvaltningen vars expertis behövs för att svara på responsen eller till vilka responsen har adresserats. Uppgifter lämnas till utomstående endast på grund av lagstadgad anmälningsskyldighet.

9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EFTA
Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EFTA.

10. Uppgifternas förvaringstid
Personuppgifter som angetts på responsblanketterna förvaras i 5 år.

11. Principer för skydd av registret

  • Manuellt material: Respons i elektroniskt format skrivs ut endast om det är nödvändigt. Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter behandlingen. Manuellt material behandlas i låsta lokaler med begränsat tillträde.
  • Elektroniskt material: Rätten att läsa, sända och radera respons som kommit per e-post är begränsad endast till de arbetstagare som ansvarar för nättjänsten Tyosuojelu.fi. Den personuppgiftsansvariges datanät och -utrustning, där registret förvaras, har skyddats med hjälp av normalt använda tekniska skyddsmetoder. Rätten att använda registret kräver personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas till de arbetstagare som ansvarar för nättjänsten Tyosuojelu.fi. Den personuppgiftsansvariges lokaler har passerkontroll.

12. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret, kräva rättelse av felaktiga uppgifter och även i övrigt åberopa sina rättigheter enligt lagen. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke och den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och begära att uppgifterna i fråga raderas.

En person som vill granska, korrigera eller radera sina uppgifter ska lämna en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige i form av en egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt verifierad handling.

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.