Kollektivavtal - Sivun lisäkieliversiot

Denna sida finns också på estniska, ryska, litauiska och polska.

Kollektivavtal - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetslagstiftningen skapar en grund för regleringen av arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetstagar- och arbetsgivarförbunden ingår arbets- och kollektivavtal, i vilka parterna avtalar om villkoren för ett anställningsförhållande mer detaljerat än i den tillämpliga lagen.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan kan fastställa att ett kollektivavtal är allmänt bindande. Allmänt bindande kollektivavtal förpliktar även oorganiserade arbetsgivare, det vill säga sådana som inte hör till ett arbetsgivarförbund. Ett arbetsavtalsvillkor, som står i strid med en motsvarande bestämmelse i ett allmänt bindande kollektivavtal, är ogiltigt.

I Finland har vi ca. 160 allmänt bindande kollektivavtal. Antalet varierar en aning. När en arbetsgivare vill veta vilket allmänt bindande kollektivavtal han eller hon ska följa, beror svaret i allmänhet på vilken bransch arbetsgivaren verkar inom. Branschen som arbetsgivarföretaget är verksam inom jämförs mot bestämmelserna om tillämpningen av det allmänt bindande kollektivavtalet. Arbetarskyddsmyndigheten och arbetsmarknadsorganisationer kan hjälpa dig att hitta rätt kollektivavtal.

Utöver kollektivavtal kan centralorganisationerna på arbetsmarknaden ingå avtal om frågor som gäller arbetslivet. Tillämpning av avtal som en del av ett kollektivavtal framgår av respektive kollektivavtal.

Avtal som ingås lokalt innebär exempelvis att arbetsgivaren och arbetstagarna kan ingå ett avtal som binder vardera parten i fråga om villkor i anställningsförhållandet. Lokala avtal kan begränsas genom kollektivavtal och de rätta förfaringssätten ska alltid säkerställas innan ett avtal ingås.

Kollektivavtal - oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

På de grunder som framgår av Högsta domstolens avgörande (HD 2002:90) ansågs det att ett avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden om uppsägningens laglighet inte i en rättegång var bindande för arbetstagaren, som var bunden av kollektivavtalet, när denne med stöd av arbetsavtalslagen yrkade skadestånd för ogrundat upphävande av arbetsavtal.