Indikatorer för arbetsförhållandena - MVR-indikatorn

MVR-indikatorn är ett säkerhetsbedömningssystem för anläggningsbranschen. Indikatorn kan används för att utföra de underhållsbesiktningar som lagen kräver varje vecka.

Indikatorn utvecklades på 1990-talet i samband med en arbetarsäkerhetstävling inom infrastrukturbranschen. Indikatorkriterierna förnyades 2017. Säkerhetsutskottet för INFRA rf, som förvaltar indikatorn, har svarat för MVR-indikatorns förnyelse. Den senaste versionen av MVR-indikatorn finns på finska och svenska.

De moment som observeras med hjälp av MVR-indikatorn omfattar:

  • arbete och användning av maskiner
  • materiel
  • skydd och varningsområden
  • kör- och gångleder
  • ordning och lagring.

MVR-indikatorn kan ersätta arbetsplatsens veckovisa underhållsbesiktningar

MVR-indikatorn kan användas för att utföra de lagstadgade veckovisa underhållsbesiktningarna.

Indikatorn lämpar sig bäst för objekt med minst 50 observationer.

Indikatorn kan användas utan arbetarskyddsmyndigheternas tillstånd.

Arbetstagarnas representant har rätt att delta i en underhållsbesiktning som görs med hjälp av MVR-indikatorn.

Användning av MVR-indikatorn under en myndighetsinspektion

MVR-indikatorn kan också användas för att utföra arbetarskyddsinspektioner. De bedömningskriterier för observation som används vid en myndighetsmätning skiljer sig på intet sätt från de allmänna grunderna för godkännande.

Kriterierna för MVR-indikatorn överstiger till viss del minimikraven i lagen. Vid myndighetsinspektioner bör man därför uppmärksamma huruvida en observation kräver åtgärdsanvisningar eller ej. Tydliga brister i strid med bestämmelserna specificeras, och åtgärdsanvisningar eller en uppmaning utfärdas beroende på bristens allvarlighetsgrad.

Inspektören gör observationer av mindre områden i taget på hela arbetsplatsen genom att använda en standardblankett och i fråga om moment som har central betydelse för säkerheten göra en loggerbokföring över vad som är i ordning och vad som bör åtgärdas. Inspektörens observationer resulterar i en MVR-nivå och en blankett, som lämnas till arbetsgivaren (den som i huvudsak genomför projektet) som en bilaga till inspektionsberättelsen.

MVR-indikator-anvisning och blanketter

Blankett för MVR-indikatorn (pdf)

MVR-indikatorn kan fås i tryckt form på INFRA rf:s kontor och av distriktsföreningarna.

På nätet finns kriterierna och guiderna på INFRA rf:s webbsida Säkerhetsindikatorer (Turvallisuusmittarit, på finska).