Maskiners och arbetsredskaps säkerhet - Besiktningskrav för farliga maskiner

Arbetsgivaren ska se till att maskiner som används i arbetet är säkra att använda under maskinens hela livslängd.

En del maskiner ska besiktas av expert eller sakkunnigorgan.

Återkommande besiktningar av maskiner enligt användningsförordningen: 

Idrifttagningsbesiktning ska utföras innan en arbetsutrustning tas i bruk första gången eller efter ändringsarbeten som är av betydelse för säkerheten eller när utrustningen monteras på en ny plats. Besiktning ska också utföras om arbetsutrustningen tas i drift på nytt efter att länge ha varit oanvänd. 

Vid idrifttagningsbesiktningen säkerställs att arbetsutrustningen är korrekt monterad enligt kraven och att manöver- och skyddsanordningar fungerar korrekt. I fråga om lyftanordningar ska det dessutom vid behov utföras en provbelastning för säkerställande av hållfastheten och stabiliteten. 

Återkommande besiktning ska i allmänhet göras en gång per år för arbetsutrustning som är i bruk. Tiden mellan besiktningarna kan förkortas eller förlängas enligt lyftanordningens användning och påfrestningen genom arbetet som utförs. Vid återkommande besiktning säkerställs funktionsskick genom att särskilt kontrollera att det inte finns risker som beror på slitage, materialtrötthet, korrosion eller andra skador. 

Grundlig återkommande besiktning görs när anordningen närmar sig de gränser som tillverkaren har angett för anordningen i fråga eller, om dessa gränser inte är kända, senast inom tio år räknat från att lyftanordningen tagits i bruk första gången. Vid besiktningen ska sådana beståndsdelar nedmonteras vilkas funktion inte annars kan besiktas på ett tillförlitligt sätt. Sådana konstruktioner är till exempel bommens konstruktioner och ledtappar. Vid besiktningen ska metoder för oförstörande provning tillämpas. 

Arbetsutrustning som nämns i bilagan till användningsförordningen får inte användas om den inte besiktats ändamålsenligt. 

Besiktningsmännen ska föra protokoll över besiktningarna. I protokollet ska man bland annat anteckna observationer om fel som äventyrar säkerheten och anvisningar för hur de ska åtgärdas och elimineras. Besiktningsprotokollen ska förvaras så länge arbetsutrustningen används. Protokollet över den senaste besiktningen ska vara tillgängligt på arbetsplatsen. 

Besiktningar enligt anordningskategori. Bilaga till användningsförordningen (statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (2008/403).