Tillstånd och anmälningar - Allvarlig arbetsolycka

Arbetarskyddsmyndigheten har som uppgift att undersöka allvarliga olycksfall i arbetet så att liknande olycksfall ska kunna förhindras.

Arbetsgivaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta arbetarskyddsmyndigheten och polisen om olycksfall i arbetet som lett till döden eller svåra skador. En svår skada är en skada som med stor sannolikhet blir bestående och som försvårar den skadade personens normala funktioner.

Som svåra skador betraktas bl.a.

  • brott på de längre benen eller brott som kan kräva operativ behandling, svårare ryggradsbrott, brott på ansiktsbenen, multipla revbensbrott och blödningar i lungsäcken, svårare skallfrakturer, svåra brott på hals-, bröst- och ländkotor  
  • svår urledvridning som lämnar bestående men  
  • förlust av kroppsdel, t.ex. finger eller fingerled, förkortning av armar eller ben  
  • skada i bukhålans organ som krävt operativ behandling  
  • hjärnskada som efterlämnat också lindriga men  
  • förlust eller permanent nedsättning av tal-, eller synförmågan eller hörseln, förlust av öga  
  • brand- eller andra hudskador som kräver hudtransplantation, mera omfattande brandskada eller köldskada  
  • svåra missbildningar som t.ex. förlust av ytteröra, näsa eller del av näsa och övriga svåra kroppsliga lyten  
  • bestående svårartade hälsoolägenheter eller livshotande sjukdomar och defekter

När det är svårt att bestämma skadornas slutliga svårighetsgrad rekommenderas anmälan till myndigheterna, eftersom skadornas svårighetsgrad kan framgå först i senare undersökningar.

Arbetarskyddsmyndigheten undersöker inte olyckor som inträffar på resor mellan hemmet och arbetsplatsen (olycka under arbetsresa). Arbetarskyddsmyndigheten behöver inte heller underrättas om sådana olyckor.

Anmälan

Anmäl olycksfall i arbetet så snabbt som möjligt per telefon eller e-post till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Kontaktinformation. Vid behov kan du använda dig av blanketten för anmälan om olycksfall i arbetet.

Om du skickar anmälan med e-post, rekommenderar vi att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post 

Blankett (pdf): Anmälan om olycksfall i arbetet till arbetarskyddsmyndigheten

Straffpåföljden för försummelse att anmäla svåra skador till arbetarskyddsdistriktet anges i 46 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.   

Kom ihåg att också anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget.

Tillstånd och anmälningar - Allvarlig arbetsolycka - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Tillstånd och anmälningar - Allvarlig arbetsolycka - Lisää Tyosuojelu.fissä