Lähetetty työntekijä - Seuraamukset

Försummelseavgift

Enligt lagen om utstationering av arbetstagare leder en försummelse av skyldigheterna till en administrativ påföljd, en försummelseavgift. Avgiften är 1 000–10 000 euro.

Det utstationerande företaget kan påföras en försummelseavgift för försummelse av anmälningsskyldigheten, försummelse av att utse en företrädare eller försummelse av att hålla uppgifterna tillgängliga.

Byggherren eller huvudentreprenören kan å sin sida påföras en försummelseavgift, om byggherren eller huvudentreprenören har att göra med en försummelse att utreda brister i den utstationerade arbetstagarens lön samt med att inte lämna in ärendet till arbetarskyddsmyndigheten.

Mer information om avgiften finns på sidan Försummelseavgift.

Brottmål

Arbetarskyddsmyndigheten är skyldig att göra en anmälan till polisen om det finns sannolika skäl att misstänka att en gärning har begåtts som är straffbar enligt strafflagen eller en lag som arbetarskyddsmyndigheten övervakar. Anmälan behöver inte göras, om gärningen med beaktande av omständigheterna skall anses vara ringa och allmänt intresse inte kräver att anmälan görs.

I tillsynen av utlänningar kommer närmast följande gärningar i fråga:

 • arbetarskyddsförseelse och -brott
 • anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd
 • utlänningsförseelse av arbetsgivare och arbetstagare
 • arbetstidsförseelse
 • arbetstidsbrott
 • diskriminering i arbetslivet
 • ockerliknande diskriminering i arbetslivet
 • människohandel och grov människohandel
 • ocker och grov ocker
 • bedrägeri och grovt bedrägeri
 • försummelse av företagshälsovårdstjänster.