Arbetarskyddslagstiftning och REACH - Yleistä

REACH-förordningen gäller kemiska ämnen och ämnen i blandningar och föremål. Förordningen gäller därmed exempelvis målarfärger, rengöringsmedel, lim, industrikemikalier, textilier, möbler och elapparater. REACH-förordningen reglerar riskhanteringen av kemiska ämnen. Syftet med den är att ge information om ämnens inverkan på hälsan och säkerheten samt hur de ska hanteras säkert.

REACH-förordningen anknyter direkt till förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP), där de faro- och skyddsangivelser samt varningsmärkningar som är viktiga informationskällor inom arbetarskyddet fastställs.

REACH-lagstiftningen ålägger arbetsgivaren skyldigheter vad gäller skydd av arbetstagare speciellt vid exponeringsscenarier, begränsningar och tillstånd. Dessa definierar förutsättningar för säker användning av ämnen i arbetet, t.ex. beskrivning av metoder för riskhantering som arbetsgivaren ska följa för arbetstagarnas skydd.

REACH-förordningen stöder också ersättande av farliga ämnen (SVHC), vilket även arbetarskyddslagstiftningen förutsätter. Användningen av sådana ämnen regleras genom tillståndsförfarande enligt REACH-förordningen. Målet för tillståndsförfarandet är att säkerställa att de risker som dessa ämnen medför är under kontroll och att ämnena gradvis ersätts med alternativa ämnen eller tekniker.

Eventuella begränsningar enligt REACH-förordningen ska nämnas i punkt 15 i säkerhetsdatabladet. På grund av begränsningarna ska eventuella märkningar på etiketten anges i punkt 2.2 i säkerhetsdatabladet.

REACH och arbetarskyddslagstiftningen kompletterar varandra. Vid identifieringen av kemiska agenser på arbetsplatsen bör man komma ihåg att den mest betydande exponeringen för yrkessjukdomar, såsom kemiska orenheter som uppstår i processer (produkter som sönderfaller i värme, ångor, os) och olika slags dammpartiklar inte regleras av REACH-förordningen. Dessutom är en stor del av de kemikalier som används på arbetsplatser blandningar, och ofta används flera olika ämnen eller blandningar samtidigt eller efter varandra. Denna totala exponering för flera olika preparat kan inte beaktas i REACH.

Arbetarskyddslagstiftning och REACH - Muualla verkossa