Minskning - Alasivu

Bullerrisken minskar betydligt mer om bullernivån sänks än om tiden för vistelsen i buller förkortas.

Eftersom arbetsbuller är skadligt är arbetsgivaren skyldig att röja undan de risker och olägenheter som det orsakar eller minska dem så mycket som möjligt enligt allmänt tillgängliga metoder. Detta lyckas bäst genom att man sänker bullernivån vid arbetstagarens öra eller genom att förkorta den tid som arbetstagaren vistas i bullret. 

När arbetsgivaren strävar efter att röja undan eller minska olägenheterna med buller ska man beakta de möjligheter som den tekniska utvecklingen och arbetsorganiseringen medför. Å andra sidan ska arbetsgivaren i mån av möjlighet dämpa bullret och förhindra att det tränger in i arbetstagarens öron. De först nämnda möjligheterna känner arbetsgivaren och personalen till bäst, medan när det gäller de senare är det bäst att anlita en person som är insatt i bullerbekämpning. 

Minskning av bullerrisken

På basis av bedömningen ska arbetsgivaren röja undan bullerriskerna och -olägenheterna i så hög grad som möjligt.  Arbetsgivaren ska i första hand sänka bullernivån för arbetstagaren eller förkorta tiden för arbetstagarens vistelse i buller.

Vid planeringen och valet av metoder ska arbetsgivaren särskilt beakta de metoder för bekämpning av buller som räknas upp i bullerdirektivet och som förebygger buller och minskar exponeringen för det. En sekundär metod är hörselskydd, som arbetsgivaren måste göra tillgängliga för arbetstagarna i vissa situationer. 

Metoder för minskning av exponering för buller 

När det gäller att minska på bullret ska arbetsgivaren först identifiera arbetsplatsens största bullerkällor som orsakar det skadliga eller störande ljudet. Därefter ska arbetsgivaren för varje identifierad bullerkälla se över om 

 • arbetet kan utföras med tystare metoder 
 • tystare arbetsredskap kan användas 
 • bullret kan minskas genom underhåll och service av arbetsredskap eller genom service- och underhållsprogram för dem 
 • arbeten som orsakar buller och arbetstagarnas arbetsplatser kan planeras så att bullret vid arbetstagarnas öron minskar 
 • bullret kan minskas genom att instruera arbetstagarna att använda arbetsredskapen korrekt och säkert 
 • bullret som tränger in i arbetstagarens öron minskas av att man
  • dämpar (gummi, massa) vibrerande ytor eller minskar på deras areal
  • förhindrar att vibrationerna fortplantas till stora ytor i konstruktionerna
  • kapslar in ljudkällorna helt eller delvis 
  • placerar skärmar mellan ljudkällan och den närmaste arbetsplatsen 
  • bygger ett ljudisolerat kontrollrum för dem som använder maskinerna 
  • applicerar ljudabsorberande ämne på bullerkällans närliggande ytor eller lokalens väggar och tak 
  • skapar motljud
 • organiserar arbetet så att arbetstagaren vistas en kortare tid i buller eller arbetar på större avstånd till bullerkällan 
 • planerar arbetet så att arbetstagaren inte behöver vistas i buller hela tiden. 

Om någon av dessa metoder kan tillämpas i praktiken och inte medför oskäliga kostnader i förhållande till de olägenheter som exponeringen orsakar, ska arbetsgivaren använda den. 

Arbetsgivarens särskilda åtgärdsskyldigheter

Insats- och gränsvärden har fastställts för buller för att skydda arbetstagarna mot hörselskador, och vissa åtgärdsskyldigheter ställs på arbetsgivaren om något av dessa värden överskrids. För att arbetsgivaren ska veta vilka skyldigheter som gäller den ska arbetsgivaren bedöma och vid behov mäta i vilken grad varje arbetstagare exponeras för buller.

Maskintillverkarens skyldigheter

Maskintillverkaren ska i anvisningarna för maskiner ange uppgifter om den bullernivå som en maskin orsakar på användarens plats. Om bullernivån är högre än 80 decibel ska tillverkaren ange nödvändiga uppgifter om hur mycket buller maskinen sprider i omgivningen. Syftet med dessa uppgifter är att köparen ska kunna anskaffa en maskin som orsakar så lite buller som möjligt. Därför ska också broschyrer om maskiner innehålla samma information.