Förare som är egenföretagare - Yleistä

På förare som är egenföretagare och som deltar i utövande av transportverksamhet i vägtrafik tillämpas bestämmelserna om arbetstid för förare som är egenföretagare i lagen om transportservice (320/2017). Förare som är egenföretagare och som inte omfattas av tillämpningsområdet för kör- och vilotidsförordningen (EU) omfattas inte av bestämmelserna om arbetstid för förare som är egenföretagare. Mer om tillämpningsområdet för förordningen om kör- och vilotider finns på sidan Kör- och vilotider.

Syftet med lagen är att upprätthålla och förbättra säkerheten och hälsan för yrkespersoner inom vägtrafiken. Målet är också att främja en rättvis konkurrens inom transportverksamheten.

I lagen definieras den maximala veckoarbetstiden, raster och nattarbete i trafiken. Lagen innehåller bestämmelser om företagarförares skyldighet att föra bok eller lämna andra tillförlitliga utredningar om arbetstiden samt avvikelser i arbetstiderna på grund av tekniska eller arbetsrelaterade orsaker.

Arbetstiden för en förare som är egenföretagare får uppgå till i genomsnitt högst 48 timmar per vecka under en utjämningsperiod på högst fyra månader. Den sammanlagda arbetstiden får dock inte överstiga 60 timmar per vecka. Den sammanlagda arbetstiden för ett arbetsskift får inte överstiga 10 timmar, om man under ifrågavarande arbetsskift arbetar 01–05. Man får avvika från dessa bestämmelser av arbetsrelaterade orsaker, men orsaken till avvikelsen ska anges.

Dessutom får en förare som är egenföretagare inte arbeta mer än sex timmar i sträck utan rast (omfattar både körtiden och övrigt arbete). Om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar, ska rasten vara minst 30 minuter. Om arbetstiden omfattar mer än nio timmar, ska rasten vara minst 45 minuter. Rasten får delas upp på flera perioder om minst 15 minuter.

En förare som är egenföretagare ska kunna uppvisa en arbetstidsbokföring eller någon annan tillförlitlig utredning från de två senaste åren, som ger information om arbetstider och raster enligt lagen. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar iakttagandet av lagen.

Förare som är egenföretagare - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om transportservice (320/2017)
  • 49 § Maximal veckoarbetstid för förare som är egenföretagare
  • 50 § Maximal veckoarbetstid för förare som är egenföretagare
  • 51 § Raster för förare som är egenföretagare
  • 52 § Arbetstidsbokföringen för förare som är egenföretagare

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?