Krav gällande serviceutrymmen_asbest

Det ska för dammande service och annat underhåll av arbetsredskap som används i asbestarbete finnas ett separat serviceutrymme för underhåll av utrustningen där arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Uppbyggnaden av serviceutrymmet

Serviceutrymmet omfattar en tredelad luftsluss och ett serviceutrymme för underhåll av utrustningen.

Utrymmet ska vara uppvärmt och stadigt (skivkonstruktion, inte plastvägg). Golvet och väggskivorna i utrymmet ska vara belagda så att de tål vattentvätt. Väggarna ska ha en tvättbar ytbeläggning på minst stänkhöjd (1,5 m) från golvytan.

I serviceutrymmen ska det finnas en vattenpost och ett avlopp. Avloppet ska förses med grovavskiljare som filtrerar asbestrester i tvättvattnet från utrymmena. Grovavskiljaren i avloppet ska förnyas efter varje asbestarbete i utrymmet. Det filtrerade tvättvattnet kan också samlas i en separat behållare.

Serviceutrymmet ska förses med märkningar som varnar för asbest.

Tredelad luftsluss

Tillträde till serviceutrymmet för underhåll av utrustningen ska ordnas via en tredelad luftsluss.

  • I luftslussens yttersta del ska det finnas ett klädställ för förvaring av gångkläder.
  • I den mellersta delen av luftslussen ska det finnas möjlighet att tvätta sig, åtminstone en vask med rinnande vatten, en fast vattenpost.
  • Luftslussens innersta del ska förses med kläddammsugare och avfallskärl. Det ska vara möjligt att använda, starta och släcka kläddammsugaren i luftslussens innersta del.

Varje del av luftslussen ska vara tillräcklig, minst 1 m²/del, för att säkerställa att luftslussen fungerar.

Tillgången till tilluft till serviceutrymmet ska ordnas via luftslussen.

Luftslussens väggkonstruktioner ska vara stadiga (skivkonstruktion, inte plastvägg).

Dörrkonstruktionerna i luftslussen kan vara av plast. Dörrkonstruktionerna ska vara sådana att de stängs tätt vid eventuella fel i undertrycket och hindrar asbestfibrerna från att frigöras via luftslussen.

Utrustning som ska rengöras och underhållas kan transporteras via luftslussen, om serviceutrymmet inte har en separat dörr för detta ändamål.

De övriga öppningarna som leder till serviceutrymmet ska vara täta och låsbara från insidan. Övriga öppningar till utrymmet ska vara låsta när utrymmet är smutsigt.

Luftbehandlingsutrustning i serviceutrymmet

Det ska gå att skapa undertryck i serviceutrymmet så att asbestdamm inte kan spridas i omgivningen. I serviceutrymmet ska det finnas anordningar som behövs för att skapa undertryck och rengöra utrymmet.

Undertrycket i serviceutrymmet dimensioneras så att undertrycket i utrymmet är minst 5 Pascal i förhållande till de omgivande utrymmena.

I serviceutrymmet ska det finnas följande luftbehandlingsutrustning:

  • undertrycksanordning
  • punktutsug
  • kläddammsugare
    • Punktutsugen och kläddammsugaren kan vara av typen centraldammsugare.

Serviceutrymmet ska kunna utrustas med en ersättande undertrycksanordning vid underhåll och rengöring av utrymmets egentliga undertrycksanordning.

Luftbehandlingsutrustningen som används i serviceutrymmet ska täppas till efter att arbetet avslutats. Funktionsdugligheten hos luftbehandlingsutrustningen i serviceutrymmet ska följas upp genom mätningar minst en gång per år.

Serviceutrymmet, luftslussen och luften i serviceutrymmet ska alltid rengöras efter asbestarbete som utförts där. Renheten konstateras visuellt och ska dokumenteras i serviceutrymmets journal.