Tillstånd och anmälningar - Nödarbete (UUSI työaikalaki)

 

Allmänt om ämnesområdet

Nödarbete kan endast beordras under sådana exceptionella förhållanden som föreskrivs i arbetstidslagen. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet och om nödarbetets omfattning och sannolika varaktighet.

Förutsättningar för att beordra nödarbete

Orsaken till nödarbetet ska vara en oförutsedd händelse. Nödarbete kan beordras när en oförutsedd händelse avbryter eller hotar att avbryta arbetsgivarens normala drift eller medför fara för liv, hälsa, egendom eller miljön. En ytterligare förutsättning är att det inte är möjligt att skjuta upp arbetet till en senare tidpunkt.

Beordrande av nödarbete förutsätter inte att hela den normala driften stannar upp eller att det finns risk för det. Om till exempel en maskin, anordning eller produktionslinje som står för en betydande del av anläggningens produktionskapacitet stannar eller hotar stanna, kan det berättiga till nödarbete om det beror på en oförutsedd händelse.

Vid bedömningen av förutsättningarna för nödarbete ska man beakta bland annat

 • verksamhetens art (t.ex. anläggningar för produktion och distribution av energi, stora anläggningar inom processindustrin, partihandel, jordbruksföretag)
 • verksamhetens omfattning
 • kapitalinsatserna i verksamheten
 • omfattningen av de skador som ett avbrott eller risk för avbrott i den normala driften orsakar eller kan bedömas orsaka.

Arbetsgivaren kan låta ett annat företag utföra nödarbete som orsakats av en störning i den egna verksamheten om de allmänna förutsättningarna för nödarbete uppfylls.

Olika funktionsstörningar hör också till normal drift. Händelser som i och för sig är oförutsebara som återkommer med en viss regelbundenhet berättigar i regel inte till nödarbete. Arbetsgivaren måste vara förberedd på sådana situationer bland annat genom arbetstidsregleringar och tekniska hjälpmedel. Det kan dock vara berättigat att beordra nödarbete om

 • en regelbundet återkommande, oförutsedd händelse är exceptionellt besvärlig på grund av sina proportioner eller andra egenskaper eller
 • regelbundet återkommande händelser på ett exceptionellt sätt infaller nästan samtidigt.

I tolkningen av förutsättningarna för nödarbete kan till exempel en exceptionellt hög sjukdoms- eller annan frånvarofrekvens beaktas.

En strejk eller annan arbetskonflikt som anmälts på förhand eller som arbetsgivaren annars känner till kan inte som sådan utgöra en grund för nödarbete.

Vilka undantag kan göras och hur?

Vid nödarbete kan man frångå från en stor del av bestämmelserna som begränsar utförandet av arbetet, såsom bestämmelserna om nattarbete, skiftarbete, vilotider och söndagsarbete. I princip är arbetstidens längd inte begränsad på något sätt vid nödarbete. Det är emellertid inte ändamålsenligt eller möjligt med beaktande av arbetarskyddsaspekterna att låta utföra nödarbete utan avbrott och vilopauser.

Nödarbete får aldrig utföras längre än nödvändigt. Endast nödvändiga arbetsuppgifter får utföras som nödarbete. Eventuella fortsatta åtgärder ska utföras på annat sätt än som nödarbete.

Arbetstagarens samtycke behövs inte för nödarbete. En person under 15 år får inte utföra nödarbete. En person som har fyllt 15 år får utföra nödarbete endast om det inte finns någon som har fyllt 18 år att tillgå.

För nödarbete ska normal övertidsersättning betalas och söndagsersättning för nödarbete som utförs på en söndag.

Utjämning av arbetstiden efter nödarbete

Efter att nödarbetet avslutats ska arbetstiden jämnas ut till högst 48 timmar i veckan under en period på fyra månader. Arbetstagaren ska ges en ersättande dygnsvila i samband med följande dygnsvila. Om detta inte är möjligt på grund av vägande skäl som beror på arbetsarrangemangen, ska den ersättande dygnsvilan ges så snabbt som möjligt, dock inom 14 dygn. Den ersättande vilotiden ska vara oavbruten och får inte förläggas till beredskapstid.

Ersättande veckovila ska ges arbetstagaren så snart som möjligt, dock inom tre månader från det att nödarbetet utfördes genom att förkorta hens ordinarie arbetstid med den tid som motsvarar den uteblivna vilotiden. Med arbetstagarens samtycke kan arbete som utförs under veckovilan också ersättas genom att utöver eventuella övertids- och söndagsersättningar betala en särskild penningersättning som bestäms enligt övertidsersättningens grunddel.

Anmälan om nödarbete

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om

 • orsaken till nödarbetet
 • dess omfattning och
 • sannolika varaktighet.

Det är särskilt viktigt att beskriva vilka åtgärder arbetsgivaren har vidtagit för att undvika nödarbete. Arbetsgivaren ska med tekniska metoder och personalplanering förbereda sig på normala och även mer oregelbundna störningar. Det är bra att berätta om dessa redan när nödarbetet anmäls.

Anmälan måste innehålla ett utlåtande av arbetstagarnas förtroendeman eller förtroendeombud eller, om någon sådan inte har utsetts på arbetsplatsen, av arbetarskyddsfullmäktig. Om det inte finns någon representant för arbetstagarna på arbetsplatsen ska tillfälle att uttrycka synpunkter ges separat för varje arbetstagare som berörs av anmälan.

Anmälan om nödarbete (pdf)

Skicka anmälan om nödarbete till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter.

Om du anmälan per e-post rekommenderar vi att du använder regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd en skyddad e-postförbindelse åtminstone om du skickar material som innehåller konfidentiella uppgifter eller som i övrigt är känsligt. Skyddad e-post.

Behandling och avgörande av anmälan om nödarbete

Arbetarskyddsmyndigheten bekantar sig med anmälan och avgör ärendet.

Om rekvisitet för nödarbete inte uppfylls, vidtar arbetarskyddsmyndigheten åtgärder för att begränsa eller avsluta nödarbetet. Om nödarbetet fortsätter trots arbetarskyddsmyndighetens anmärkningar, kan arbetarskyddsmyndigheten anmäla saken till polisen i enlighet med lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

I oklara situationer kan arbetarskyddsmyndigheten innan den ger anvisningar begära arbetsrådets utlåtande i ärendet.

Tillstånd och anmälningar - Nödarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

 • 19 § nödarbete

Lag om unga arbetstagare (998/1993)

 • 5 § Övertidsarbete och nödarbete

Nödarbete - Lomakkeet

Nödarbete - Sanasto

Vokabulär

Nödarbete Arbetsgivaren får beordra nödarbete om en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö.