Utstationering inom vägtransporter - Yleistä

Långtradaren kör på en asfalterad väg med blå himmel i bakgrunden.Lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas vid vägtransporter även på transporttjänster som utförs i form av underentreprenad. Det är fråga om utstationering när företagen har kommit överens om en transporttjänst som överskrider statsgränserna. Föraren utför frakt eller transporterar personer under en begränsad tid i en annan stat än den där förarens arbetsgivare är etablerad.

Det kan vara fråga om utstationering av en förare som omfattas av lagens tillämpningsområde till exempel vid följande transporter:

 • Cabotagetransporter
  Transport som beställts av ett annat företag och som tillfälligt bedrivs inom finskt territorium av en trafikidkare som är etablerad i en annan medlemsstat.
   
 • Tredjelands transporter (Cross-trade operation)
  Transport mellan två medlemsstater eller mellan en medlemsstat och ett tredje land, av vilka inget är etableringsland för den transportör som utför transporten.
Det är viktigt att arbetsgivaren utreder om det är fråga om den slags transport som underentreprenad där lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas.

Som skyldigheter för arbetsgivaren i dessa transporttjänster som utförs som underentreprenad ska beaktas det egna anmälningsförfarandet som görs i EU:s portal, att handlingar och uppgifter hålls tillgängliga för transportövervakningen samt att dessa uppgifter lämnas på arbetarskyddsmyndighetens begäran.

En utstationerad förare har rätt till ersättning och arbetsförhållanden i mottagarlandet om de är bättre än i det land där chaufförens arbetsgivare är etablerad.

Utstationering inom vägtransporter - Plussat

Utstationering inom vägtransporter - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om utstationering av arbetstagare (447/2016)

 • 1 § Tillämpningsområde
 • 2 § Definitioner
 • 7 b § Anmälan om utstationering av arbetstagare på basis av underentreprenadsavtal inom vägtransport
 • 10 a § Handlingar som krävs i samband med vägkontroller vid underentreprenad
 • 10 b § Lämnande av uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten
 • 35 § Försummelseavgift