Fysikaliska agenser - Elektromgnetiska fält - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Ett statiskt elektriskt fält uppstår kring en orörlig elektrisk laddning. Ett statiskt magnetiskt fält uppstår i sin tur kring en magnet eller likströmsledning. Om de elektriska laddningarna rör på sig och deras hastighet varierar konstant, såsom växelström i en ledning, uppstår ett pulserande elektromagnetiskt fält kring dem.

Elektromagnetiska fält indelas enligt fältets ändringshastighet, frekvens, i grupper som skiljer sig från varandra bland annat enligt fältets användningssyfte och effekter. Fälten i de flesta elsystemen har elektriska och magnetiska fält med driftfrekvens (50 Hz).

Författningar om elektromagnetiska fält

I kraftiga elektromagnetiska fält kan människans vävnader eller muskler, nervsystem och sinnesorgan stimuleras. Å andra sidan kan elektromagnetiska fält orsaka störningar i medicinsk utrustning och ferromagnetiska stycken i det magnetiska fältet kan slungas på ett farligt sätt.

Därför ska arbetsgivaren minska exponeringen för elektromagnetiska fält tills den är så liten att den inte äventyrar eller orsakar olägenheter för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet eller för den reproduktiva hälsan. Därför har man fastställt ett gränsvärde för styrkan hos det elektriska och magnetiska fält som högfrekvensutrustning orsakar, och det ska iakttas.

Europeiska unionens direktiv 2013/35/EU ställs minimikrav för skyddet av arbetstagare mot risker på grund av exponering för elektromagnetiska fält. Kraven i det här direktivet har också beaktats i den finländska lagstiftningen.

Tillverkarnas skyldigheter avseende arbetsmaskiner

Maskintillverkaren ska se till att maskinens oönskade strålningsutsläpp inte medför risker för människor. Dessutom ska maskinens funktionella icke-joniserande strålningsutsläpp begränsas under reglering, drift och rengöring.

Tillverkaren ska i anvisningarna för maskinen ange uppgifter om icke-joniserande strålning som maskinens användare och andra exponeras för, till exempel på grund av elektromagnetiska fält. Detta är fallet om fältet kan skada personer, i synnerhet personer som har implanterad medicinsk utrustning, till exempel pacemaker.

Fysikaliska agenser - Elektromgnetiska fält - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Om du har bärbar eller implanterad medicinsk utrustning, till exempel pacemaker, eller du är gravid, ska du underrätta arbetsgivaren om det, så att de kan beaktas vid bedömningen av de risker som elektromagnetiska fält medför.

Fysikaliska agenser - Elektromgnetiska fält - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivarens skyldigheter fastställs främst i arbetarskyddslagen, och i allmänhet ska arbetsgivaren

  • identifiera utrustning på arbetsplatsen som skapar elektromagnetiska fält
  • specificera de elektromagnetiska fält som denna utrustning skapar
  • mäta eller beräkna nivån på de elektromagnetiska fält som arbetstagarna exponeras för
  • bedöma de elektromagnetiska fältens hälsomässiga betydelse
  • besluta om eventuella skyddsåtgärder utifrån bedömningen
  • vidta eventuella särskilda skyddsåtgärder avseende de arbetstagare som har meddelat arbetsgivaren att de är gravida eller har medicinsk utrustning som kan få störningar i elektromagnetiska fält
  • se till att elektromagnetiska fält beaktas i företagshälsovårdens arbetsplatsutredning, om de uppskattas överstiga den nivå för vilken befolkningen i allmänhet exponeras för
  • se till att arbetstagarna får handledning i frågor relaterade till elektromagnetiska fält.

Vid bedömningen av elektromagnetiska fälts betydelse för hälsan kan man som hjälp använda maximivärdena i social- och hälsovårdsministeriets beslut (1474/1991). Värdena har fastställts för radiofrekvent strålning under kontrollerade förhållanden. Vid bedömningen kan man också använda gränsvärdena och åtgärdsnivåerna i Europeiska unionens direktiv 2013/35/EU. Dessutom kan man beakta de maximala och rekommenderade värdena för befolkningens exponering i social- och hälsovårdsministeriets förordning (294/2002).

Elektromagnetiska fält - Muualla verkossa