Indikatorer för arbetsförhållandena - Halmeri-metoden

Med hjälp av Halmeri reder man ut status för säkerhetsledningen på arbetsplatsen. Frågeblanketten omfattar huvudpunkterna i säkerhetshanteringssystemen. Halmeri lämpar sig för alla arbetsplatser oavsett verksamhetsområde, och arbetsgivaren kan tillämpa metoden för att utveckla arbetarskyddet.

Halmeri innehåller följande delar:

  • organisering och förverkligande av arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen
  • företagshälsovårdens och arbetsplatsens samarbete
  • introduktion av arbetarskyddsfrågorna och det egna arbetet för arbetstagarna
  • chefernas och organisationens verksamhet i arbetarskyddsfrågor
  • egna arbetarskyddsinspektioner som genomförts på arbetsplatsen (bl.a. undersökning av olycksfall)
  • utredning och bedömning av arbetsrelaterade risker.

Svara på frågor på nätet!

Frågorna i Halmeri besvaras elektroniskt i arbetarskyddets e-tjänst.

I Halmeri kan antingen en omfattande eller snäv frågeblankett i pdf-format väljas. Det huvudsakliga innehållet är det samma i båda, men i den omfattande frågeblanketten finns det 23 frågor som utreds och i den snäva 10. Den snäva Halmeri lämpar sig för små arbetsplatser i synnerhet.

Användning av Halmeri vid en inspektion

I arbetarskyddsövervakningen ber inspektören i allmänhet arbetsgivaren att tillsammans med arbetarskyddsorganisationen fylla i Halmeri-blanketten före arbetsplatsinspektionen.

Arbetsgivaren ska även bedöma de tre risk- och belastningsfaktorer på arbetsplatsen som är mest betydande med tanke på de hälsomässiga olägenheterna och uppge vilka åtgärder som har genomförts eller som planeras för att hantera dessa. Som hjälp i bedömningen kan arbetsgivaren använda checklistan för risk- och belastningsfaktorer som finns i bilagan till Halmeri-blanketten.

Halmeri-svaren och de observationer om arbetsförhållandena som gjorts av inspektören diskuteras under inspektionen, och inspektören bedömer i fråga om vart och ett moment om detta är i ordning eller inte. I inspektionsberättelsen ger inspektören efter behov även instruktioner eller uppmaningar där hen förpliktar arbetsplatsen att rätta till de observerade bristerna.

Som bilaga till inspektionsberättelsen får arbetsplatsen ett Halmeri-index som beskriver hur moment som är i ordning står i förhållande till samtliga moment som har bedömts. Som referensuppgifter får arbetsplatsen dessutom Halmeri-indexet för arbetsplatser inom samma bransch som har undersökts och som motiverar arbetsgivarna att förbättra arbetsförhållandena.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?