Hyrt arbete - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

I ett anställningsförhållanden där arbetskraft hyrs in ingår tre parter: arbetstagaren, bemanningsföretaget och kund- eller användarföretaget. Bemanningsföretaget är arbetstagarens arbetsgivare och betalar lön till arbetstagaren. Kund- eller användarföretaget är det företag under vars ledning och övervakning arbetet utförs. Inte bara företag kan anlita hyrd arbetskraft utan också staten, kommuner, samkommuner, församlingar, stiftelser och andra organisationer.

Minimivillkoren för ett anställningsförhållandet med hyrd arbetskraft baserar sig på arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. Även då ett  bindande kollektivavtal saknas ska anställningsvillkoren vara skäliga och grunderna för visstidsanställningar ska vara lagenliga.

Även i korta anställningsförhållanden ska arbetsgivaren underrätta den inhyrda arbetstagaren om anställningsvillkoren skriftligt. Eftersom den inhyrda arbetstagaren har ett arbetsavtal med ett bemanningsföretag, även om arbetet utförs på användarföretagets arbetsplats, kan den inhyrda arbetstagarens anställningsvillkor avvika från arbetskamraternas i samma skift.

Arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägning tillämpas även på hyrd arbetskraft. Bemanningsföretaget ger arbetstagaren ett arbetsintyg över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. Om arbetstagaren begär att få ett värdeutlåtande i arbetsintyget, dvs. en bedömning av sin arbetsskicklighet och sitt uppförande, ska användarföretaget ge bemanningsföretaget de uppgifter som behövs för en bedömning.

Bemanningsföretaget ska informera allmänt om arbetsplatser som blir lediga enligt vedertagen praxis i företaget eller på arbetsplatsen. Användarföretaget ska också informera hyrda arbetstagare om lediga platser, och de ska ha möjlighet att söka dessa arbeten.

På uthyrda arbetskraft som stationeras i utomlands tillämpas lagen om utstationerade arbetstagare.

Hyrt arbete - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Som uthyrd arbetstagare kan det hända att du samtidigt arbetar för flera användarföretag. Bemanningsföretaget är din arbetsgivare, men användarföretaget leder arbetet.

Bemanningsföretaget betalar din lön. Villkoren som gäller i ditt anställningsförhållandet ska överensstämma med arbetslagstiftningen och det tillämpade kollektivavtalet. Bemanningsföretaget ska ordna åtminstone lagstadgad dvs. förebyggande företagshälsovård.

Du tjänar in semester och pension för det arbete som du utför på samma sätt som i andra anställningsförhållanden. Du har också rätt till familjeledigheter.

Användarföretaget ansvarar i sin tur för arbetarskyddet. Du ska få tillräckligt med information om riskerna i arbetet och om de arbetarskyddsåtgärder som krävs.

I bemanningsföretaget representeras du av en personalrepresentant (förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig). På motsvarande sätt representerar användarföretagets personalrepresentant användarföretagets arbetstagare.

I frågor som gäller säkerheten i arbetet  kan du kontakta användarföretagets arbetarskyddsfullmäktig. Du kan också ge användarföretagets personalrepresentant fullmakt att reda ut meningsskiljaktigheter som gäller lönen eller anställningsförhållandet. Då ska bemanningsföretaget ge användarföretagets personalrepresentant de uppgifter som behövs.

Hyrt arbete - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

På hyrd arbetskraft tillämpas arbetslagstiftningen precis som på andra anställningsförhållanden. Till de viktiga skyldigheterna som bemanningsföretaget har hör att iaktta minimivillkoren för anställningsförhållanden och ordna företagshälsovård.

Det ska finnas en lagstadgad grund för visstidsanställningar. Grunden skrivas in i arbetsavtalet eller ingå i en skriftlig utredning över de centrala villkoren för arbetet.

Till användarföretagets viktiga skyldigheter hör att se till att den inhyrda arbetstagarens dagliga arbetsförhållanden uppfyller säkerhetskraven. För att säkerställa detta ska användarföretaget underrätta bemanningsföretaget om vilken yrkeskompetens arbetet kräver och om särskilda förutsättningar som krävs i arbetet.

Användarföretaget ska ge den inhyrda arbetstagaren tillräckligt med information om riskerna i arbetet och om de arbetarskyddsåtgärder som krävs. Användarföretaget ska underrätta företagshälsovården och arbetarskyddsfullmäktigen om att hyrd arbetskraft anlitas.

På uthyrda arbetstagare som stationeras utomlands tillämpas lagen om utstationerade arbetstagare. Enligt lagen fastställsminimiarbetsvillkor för utstationerade arbetatagre på samma sätt som för uthyrda arbetstagare i Finland. Användarföretaget ska se till att ett utländskt bemanningsföretag vid behov utser en representant i Finland.

Lagen om beställarens ansvar och samarbetslagen gäller också hyrd arbetskraft

Lagen om beställarens ansvar tillämpas också på företag som anlitar hyrd arbetskraft. Innan användarföretaget och bemanningsföretaget ingår avtal om hyrd arbetskraft ska användarföretaget begära utredningar av bemanningsföretaget.

Om minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar i bemanningsföretaget ska bemanningsföretaget följa samarbetslagen. Ytterligare information om samarbetslagen och övervakningen av att lagen iakttas finns i arbets- och näringsministeriets webbtjänst.

Inhyrda arbetstagares rätt att anlita användarföretagets tjänster och inrättningar

I enlighet med principen om likabehandling ska inhyrda arbetstagare få utnyttja användarföretagets tjänster och gemensamma inrättningar. Med inrättningar avses inrättningar och tjänster som användarföretaget erbjuder sina anställda (t.ex. möjlighet att använda företagets gym, äta i personalmatsalen och få samarbetsföretags serviceavgifter till nedsatt pris). Användarföretaget är emellertid inte skyldigt att stödja sådana förmåner för inhyrda arbetstagare med pengar. Hyrd arbetskraft har t.ex. inte automatiskt rätt till användarföretagets lunchstöd.

Hyrt arbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetsavtalslag (55/2001)

 • 2 kap.
  • 4 § Information om de centrala villkoren i arbetet (grunder för visstidsanställning)
  • 6 § Information om platser som blir lediga
  • 9 § Minimianställningsvillkor som ska tillämpas i fråga om uthyrda arbetstagares anställningsförhållanden
  • 9 a § Uthyrda arbetstagares rätt till tjänster och inrättningar inom användarföretaget
  • 11 § Lön för sjukdomstid
 • 4 kap.
  • 8 § Lönebetalningsskyldighet (lön för familjeledighet)

Arbetstidslag (872/2019)

Semesterlag (162/2005)

Lag om företagshälsovård (1383/2001)

Lag om utstationerade arbetstagare (447/2016)

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)

Hyrt arbete - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2019:45) bedömdes grunderna för ett arbetsavtal för viss tid.

I Högsta domstolens avgörande (HD:2017:37) bedömdes betydelsen av ett ramavtal.

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD:2012:10) var det uppdrag som arbetstagaren skulle utföra för kundföretaget inte en tillräcklig grund för arbetsavtal för viss tid, utan arbetsavtalet ska anses gälla tills vidare.

Hyrt arbete - Sanasto

Vokabulär

Värdeutlåtande Bedömning av en arbetstagares arbetsskicklighet uppförande i arbetsintyget. Får bifogas endast på arbetstagarens begäran.
Hyrd arbetskraft Ett företag som behöver arbetstagare ingår ett avtal om att hyra in arbetstagare med ett bemanningsföretag. Den inhyrda arbetstagaren arbetar under användarföretagets arbetsledning.
Användarföretag eller kundföretag Det företag som den inhyrda arbetstagaren är anställd hos. Användaren kan också vara staten, en kommun, samkommun, församling, stiftelse eller annan organisation.
Bemanningsföretag Den uthyrda arbetstagarens arbetsgivare.
Personalserviceföretag Namn på bemanningsföretag som också erbjuder rekryterings- och andra personaltjänster.
Uppdragsavtal (kundavtal) Avtal mellan användarföretaget och bemanningsföretaget om hyrd arbetskraft.
Arbetspass Kortvarigt arbete till exempel under en dag på en viss plats.
Semesterpenning Semesterpremie som är 50 procent av semesterlönen. Baserar sig inte på lagstiftning utan på kollektivavtal.
Arbetsavtal I arbetsavtalet avtalar arbetsgivaren och arbetstagaren om hur arbetet ska utföras och vilka villkor som gäller.
Arbetsavtal på viss tid Arbetsavtalets längd är bunden till en viss kalendertid, slutförandet av ett visst arbete eller ett bestämt arbete.
Arbetsavtal som gäller tills vidare Arbetsavtal som upphör genom uppsägning.
Arbetstidsbokföring Register som arbetsgivaren för och i vilket arbetstagarens dagliga arbets- och vilotider samt mertids- och övertidsarbete antecknas.
Arbetsskiftsförteckning En förteckning över tidpunkterna i anslutning till ett arbetsskift som ges till arbetstagaren.
Kollektivavtal Avtal mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen om de arbetsvillkor som iakttas inom avtalets tillämpningsområde. Avtalet kan vara allmänt bindande eller normalt bindande. En icke organiserad arbetsgivare, vars bransch omfattas av tillämpningsområdet, ska iaktta bestämmelserna i ett allmänt bindande kollektivavtal som minimivillkor för anställningsförhållandet.
Ramavtal Ibland vill bemanningsföretaget ingå ett så kallat ramavtal med arbetstagaren. Ett ramavtal är enligt ordalydelsen inte ett arbetsavtal utan ett avtal om de huvudvillkor som tillämpas i arbetsavtalet som senare ingås separat med arbetstagaren. Bemanningsföretaget och den inhyrda arbetstagaren ska ingå förutom ett ramavtal även ett arbetsavtal, för att arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter angående anställningen ska uppkomma. (Se HD 2017:37)