Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Enligt arbetarskyddslagen ska varje arbetsgivare ha ett verksamhetsprogram för arbetarskydd.

Det ska innehålla

 • arbetsmiljöns utvecklingsbehov 
 • arbetsförhållandenas effekter på arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • mål och medel som härrör från de tidigare för att främja hälsa, säkerhet och arbetsförmåga. 

Man kan göra kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsmål för arbetarskyddsverksamheten, som att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att skaffa nya, ergonomiska verktyg eller minska den psykosociala arbetsbördan. 

Arbetsgivaren kan utarbeta programmet på det sätt som är lämpligast med tanke på arbetsplatsens arbetarskyddsbehov. Som hjälp kan arbetsgivaren till exempel använda arbetarskyddsförvaltningens eller Arbetarskyddscentralens mallar.  

Ett omsorgsfullt utarbetat verksamhetsprogram för arbetarskyddet skapar en grund för en systematisk arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen.

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet kan omfatta arbetsgivarens hela verksamhet eller separata enheter. Verksamhetsprogrammet ska dock beakta allt arbete som utförs på arbetsplatsen. Verksamhetsprogrammet kan vara ett separat dokument eller till exempel utgöra en del av arbetsgivarens kvalitets- eller säkerhetssystem.

Utgångspunkten är utredning och bedömning av riskerna i arbetet

Innehållet och målen för arbetarskyddets verksamhetsprogram bygger på en bedömning av den aktuella situationen och utarbetandet av programmet inleds med att 

 • identifiera risker i arbetet och arbetsförhållandena
 • bedöma riskernas betydelse för de anställdas hälsa och säkerhet.

I bedömningen av den aktuella situationen beaktas också de risker för arbete och arbetsförhållanden som identifierats i den arbetsplatsundersökning som företagshälsovården har genomfört. Mer information om bedömning av faror finns i stycket Farobedömning.

För genomförandet av riskbedömningen görs först en beskrivning av det aktuella läget i fråga om arbetsförhållanden och arbetarskyddsverksamhet:

 • hurdana arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen
 • vilken typ av miljö man arbetar i
 • vilken typ av personal, maskiner, utrustning och metoder som används för att utföra arbetet
 • hur arbetet är organiserat
 • hur arbetarskyddsfrågorna för närvarande är organiserade.

Arbetsförhållandenas utvecklingsbehov och korrigeringen av dem är ett centralt innehåll

Arbetarskyddets verksamhetsprogram innehåller följande saker:

 • en beskrivning av arbetet och arbetsmiljön och deras inverkan på arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • en beskrivning av arbetsmiljöns utvecklingsbehov
 • arbetsgivarens och arbetsledarnas ansvar och befogenheter i arbetarskyddsfrågor
 • arbetstagarnas skyldigheter, ansvar och rättigheter i arbetarskyddsfrågor
 • presentation av arbetarskyddsorganisationen (t.ex. medlemmarna och deras uppgifter)
 • presentation av företagshälsovården och dess roll i arbetarskyddsverksamheten
 • en beskrivning av hur arbetarskyddsfrågor beaktas i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen, till exempel hur man organiserar
  • en kontinuerlig övervakning av arbetsförhållanden, arbetsmetoder och arbetsgemenskapen
  • introduktion om arbetarskyddsfrågor och arbetsvägledning
   • introduktionen även för arbetsledare om deras ansvar och befogenheter i arbetarskyddsfrågor
  • utredning av arbetsolyckor, yrkessjukdomar och tillbud
  • att arbetarskyddsaspekten tas i beaktande 
   • upphandling (t.ex. maskiner, verktyg, personlig skyddsutrustning, kemikalier)
   • vid förändring (t.ex. uppförande av nya arbetsutrymmen, ändringar i arbetsförhållanden eller -metoder)
 • information om säkerhetsinstruktioner som upprättats av arbetsgivaren (t.ex. anvisningar om användning av farliga maskiner, anvisningar om risk för våld, nattarbete och ensamarbete, anvisningar om förhindrandet av osaklig behandling)  
 • en utredning om organiseringen av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan
 • genomförandet av uppföljning och uppdatering av verksamhetsprogrammet (hur, när och ansvarig person).

Verksamhetsprogrammet kan också innehålla en plan för förverkligande av jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen (jämställdhetsplan) och en plan för att främja jämlikhet (jämlikhetsplan). Dessa planer är lagstadgade för en arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 30 anställda.

Hela arbetsgemenskapen måste engagera sig i arbetarskyddets verksamhetsprogram 

Arbetsgivaren ska beakta de mål som härrör från arbetarskyddsprogrammet i arbetsplatsens verksamhet och behandla dem med anställda eller deras företrädare.

Arbetsgivaren måste upprätta en tidtabell, fastställa ansvariga personer och reservera tillräckliga resurser för att korrigera de identifierade utvecklingsbehoven. 

Det är mycket viktigt att engagera hela arbetsgemenskapen för att uppnå arbetarskyddets målsättningar. Arbetsgivaren måste säkerställa att hela personalen informeras om arbetarskyddets verksamhetsprogram och att det är tillgängligt för personalen. För nyanställda lär man ut arbetsplatsens arbetarskyddspraxis som en del av arbetsorienteringen.

Ledningen ska övervaka genomförandet av arbetarskyddets verksamhetsprogram och ska hållas uppdaterad genom att följa upp programmets innehåll och uppnåendet av målen med jämna mellanrum eller när omständigheterna väsentligt förändras. 

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Ta del av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet på din arbetsplats. Där beskrivs objekten och målen för utvecklingen av säkerheten på arbetsplatsen och uppgifterna för att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Arbetarskyddsfullmäktige representerar i allmänhet arbetstagarna när verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet behandlas på arbetsplatsen. På små arbetsplatser kan verksamhetsprogrammet behandlas tillsammans med hela personalen.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Työantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för utarbetandet och genomförandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Arbetsgivaren ska höra personalen vid utarbetandet av programmet och informera hela personalen om det.

Verksamhetsprogrammet ska vara lättillgängligt för personalen till exempel på intranätet eller ett annat ställe som används för information.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 9 § verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Muualla Tyosuojelu.fissä