Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojelutarkastus

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken strävar efter att garantera att arbete som utförs i Finland är hälsosamt, säkert och rättvist. Som arbetarskyddsmyndighet utgör den största delen av vårt tillsynsarbete av arbetarskyddsinspektioner. Under året 2024 är det vår avsikt att utföra minst 20 000 inspektioner.

Inspektionsverksamheten styrs av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet ger ansvarsområdena för arbetarskyddet anvisningar om tillsynsuppgifterna, verkställandet av lagstiftningen och förfaringssätten. Riktlinjerna har sammanställts som tillsynsanvisningar vars syfte är att förenhetliga arbetarskyddstillsynen, förbättra kvaliteten på arbetarskyddsinspektionerna och öka verksamhetens transparens.

Olika inspektioner på olika arbetsplatser

Arbetarskyddsinspektör i köket.Syftet med inspektionerna är i första hand att övervaka att arbetarskyddsbestämmelserna följs. Inspektionsobjektet är i allmänhet en arbetsplats där en eller flera arbetsgivare kan vara verksamma. Objektet kan också vara till exempel en viss maskin, automationslinje eller yrkesgrupp. Vi förrättar också tillsyn på distans via mötesapplikationer och som dokumentinspektion utifrån skriftligt material.

När vi väljer tillsynsobjekt beaktar vi de observationer som gjorts vid tidigare inspektioner. Vid inriktningen av inspektionerna utnyttjar vi bland annat vårt tillsynsdatasystem, verksamhetsmiljöanalyser, andra myndigheters register, forskningsdata samt kontakter från kunder och intressentgrupper. På sidan Behandling av begäran om tillsyn kan du läsa om de åtgärder som ska vidtas utifrån kontakterna.

Vi förrättar arbetarskyddsinspektioner främst inom branscher där arbetarskyddsriskerna är störst. Vi fokuserar bland annat på säkerhetsrisker, belastningshantering och minimivillkoren för anställningsförhållandet. Dessutom strävar vi efter att på ett heltäckande sätt inspektera mycket olika arbetsplatser inom olika branscher. Vi genomför också tillsynskampanjer och -projekt vars inspektioner fokuserar på på förhand begränsade fenomen i arbetslivet.

Stöd för utveckling utöver tillsyn

En inspektion är inte bara tillsyn, utan målet är också att hjälpa arbetsplatsen att utveckla arbetarskyddsverksamheten, arbetsförhållandena och säkerhetsledningen. Målet är permanenta förbättringar på arbetsplatsen.

Genom tillsynsåtgärderna strävar vi efter att främja samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i arbetarskyddsfrågor till exempel genom att ge anvisningar om tillämpningen av den lagstiftning som ska övervakas och genom att föra fram god praxis. Vid inspektionen behandlar man också ärenden som arbetsplatsens representanter själva vill lyfta fram.

Närmare information finns på sidorna Arbetarskyddsinspektionens förlopp och Inspektionsberättelse.

Myndighetssamarbete

Vid behov förrättar vi också gemensamma inspektioner tillsammans med andra myndigheter. Sådana samarbetspartner är till exempel polisen, skattemyndigheterna samt brand- och räddningsmyndigheterna. Genom gemensamma inspektioner övervakar företrädare för varje myndighet objektet i fråga enligt sin egen behörighet.

Om vi i vårt tillsynsarbete upptäcker sannolika skäl att misstänka brott, är det vår skyldighet att anmäla detta till polisen.