Arbetarskyddsbrott - Alasivu

Arbetsgivaren eller dennes företrädare kan dömas för arbetarskyddsbrott om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • bryter mot arbetarskyddsbestämmelserna
 • orsakar brister eller missförhållanden som bryter mot arbetarskyddsbestämmelserna, det vill säga försummar sina skyldigheter i fråga om arbetarskyddet, vilket leder till ett tillstånd som strider mot arbetarskyddslagen.   

Arbetsgivaren eller dennes företrädare kan orsaka ett tillstånd som strider mot arbetarskyddsbestämmelserna eller möjliggöra att förhållanden som bryter mot arbetarskyddsbestämmelserna fortsätter, om denne

 • underlåter att övervaka efterlevnaden av arbetarskyddsbestämmelserna på arbetsplatsen
 • inte sörjer för de ekonomiska eller operativa förutsättningarna, såsom att cheferna har tillräckliga resurser och att de uppgifter som hör till arbetarskyddet har definierats tillräckligt tydligt.
Uppfyllandet av rekvisiten för ett arbetarskyddsbrott kräver ingen konsekvens, utan enbart underlåtenhet är tillräcklig.

Uppfyllandet av rekvisiten för ett arbetarskyddsbrott kräver ingen konsekvens såsom att en arbetstagare skadat sig eller ens en risksituation, utan enbart underlåtenhet är tillräcklig. Vid bedömning av situationen granskar man om till exempel den ansvarige arbetsgivarens eller dennes företrädare har underlåtit att övervaka omständigheterna och arbetsmetoderna på arbetsplatsen.

Arbetarskyddsansvaret fördelas på olika nivåer i ledningen 

Arbetarskyddsansvaret riktas vanligen till den arbetsgivare som i ett arbets-, tjänste- och med dessa jämförbart anställningsförhållande låter utföra arbete eller som faktiskt utövar arbetsgivarens rätt att fatta beslut.

För ett lagstridigt förfarande ska den person straffas som har begått en handling eller underlåtenhet som strider mot förpliktelserna. Endast de personer som haft en reell möjlighet att avhjälpa missförhållandet har ett straffrättsligt ansvar. 

Vid ansvarsfördelningen bedöms

 • vilken eller vilka av arbetsgivarens företrädare borde ha agerat med större omsorg
 • och vem som därmed ska tillräknas försummelsen.

Typiska ansvariga parter för arbetarskyddsbrott är de som i stället för arbetsgivaren leder och övervakar arbetet. Skyldigheten att ordna utbildning och handledning för arbetstagaren kan till exempel fördelas mellan flera chefer: den högsta ledningen organiserar och finansierar ärendet, ledningen på mellannivå planerar och övervakar utbildningen och arbetsledningen genomför utbildningen.  

Högsta ledningen ansvarar för att ordna förutsättningarna för arbetarskydd

Chefer på lägre nivå kan inte straffas för brott mot arbetarskyddsbestämmelser som beror på att det saknas ekonomiska och operativa förutsättningar för att ordna arbetarskydd. Det är den högsta ledningens ansvar att organisera arbetarskyddsverksamheten så att lägre chefer kan genomföra de åtgärder som krävs enligt arbetarskyddsbestämmelserna. 

 • De ekonomiska villkoren är anslag för bl.a.
  • utrustning för arbetarskydd
  • säkerhetsutbildning
  • andra omständigheter som rör arbetarskydd. 
 • Förutsättningarna för att organisera verksamheten är lösningar i organisationen som tryggar säkerheten i arbetet, såsom beslut angående
  • antal arbetsledare och arbetstagare
  • val av dessa
  • utbildning för dem. 

Bristfällig tillsyn av personal kan exempelvis orsakas av att det finns för många anställda per arbetsledare som därför inte har tid att övervaka varje arbetsstation. 

 • Försummelse av andra förutsättningar för arbetarskydd kan också leda till straffansvar.

Ibland finns det ingen person vars arbetsuppgifter skulle ha omfattat utförandet av den försummade arbetssäkerhetsförpliktelsen. Uppgiften kanske inte har tilldelats någon, eller på grund av oklarhet i uppgifterna och befogenheterna kan den ansvariga inte namnges. I sådana fall bär de chefer ansvaret som svarar för att bekräfta fördelningen av uppgifter, och vars försummelse har lett till bristande delegering eller oklarhet. 

Att en chef är ovetande om att en enskild uppgift hör till honom/henne befriar dock inte personen i fråga från ansvar. När en chef är insatt i sin ställning i organisationen och sin arbetsbild ska hen ta reda på vad dessa kräver av honom/henne.

I domarna kompletterar samfundsansvaret det individuella ansvaret

Domarna varierar från böter till fängelsestraff. Dessutom kan en part som konstateras ansvarig dömas till skadestånd och den ekonomiska vinningen av brottet kan dömas förverkad till staten. 

Även ett arbetsgivarföretag kan dömas till samfundsbot för arbetsbrott. Samfundsansvaret kompletterar det individuella ansvaret, men det upphäver inte kravet på att ansvarsförhållandena inom organisationen klargörs. 

Befogenheterna för den inspektör som ansvarar för arbetarskyddet och för arbetarskyddsmyndigheten, rekvisiten för arbetsbrott och tröskeln för att göra en polisanmälan beskrivs i arbetarskyddsförvaltningens tillsynsanvisningar Anvisning om tillsynen över arbetarskyddet och utövandet av befogenheter.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?