Linbaneanläggningar - Yleistä

Lagstiftningen angående linbaneanläggningar för persontransport reviderades år 2018. Exempelvis skidliftar är linbaneanläggningar. Den person som ansvarar för linbaneanläggningen ska utföra en säkerhetsutredning av linbaneanläggningen och se till att linbaneanläggningen inspekteras regelbundet. Dessutom ska handlingar som rör anläggningen sparas.

Arbetsgivaren ska också se över arbetssäkerheten för personalen som sköter linbaneanläggningen i enlighet med separat lagstiftning.

Faktorer som inverkar på linbaneanläggningens säkerhet:

 • förhållanden i arbetsmiljön
 • kvalitet på delar som tillverkats industriellt
 • hur anläggningen har monterats
 • installering på platsen
 • tillsyn av användning av anläggningen

Olyckor och orsaker till dessa angående linbaneanläggningar

Orsakerna till allvarliga olyckor kan anknyta till:

 • valet av plats för linbaneanläggningen
 • själva transportsystemet
 • konstruktioner
 • användningspraxis
 • underhållspraxis

Personalens och den ansvarige föreståndarens behörighet

Det är inte riskfritt att använda och sköta en linbaneanläggning. Därför får linbaneanläggningen endast användas av erfaren personal som är insatt i uppgiften. Arbetsgivaren ska utse en ansvarig föreståndare för linbaneanläggningen. Endast en myndig sakkunnig person med visad behörighet för uppgiften kan vara ansvarig föreståndare. De ansvariga föreståndarna som är behöriga enligt statsrådets gamla förordning (253/2002) 16 § 3 mom. ska förnya sin behörighet inom fem år från att statsrådets nya förordning (220/2018) har trätt i kraft 21.4.2018. Behörigheten ska alltså förnyas senast den 21.4.2023, annars kan man inte längre arbeta som ansvarig föreståndare för skidlift.

Kurser för ansvariga föreståndare för skidliftar (på finska) ordnas av Suomen Hiihtokeskusyhdistys på hösten vid en tid som meddelas separat. Behörighet beviljas av Inspecta Sertifiointi Oy (på finska).

Uppgifter för linbaneanläggningens ansvarsperson

Byggherren ska utse en person som ansvarar för den nya linbaneanläggningen. Denna person ska utföra en säkerhetsanalys av den planerade linbaneanläggningen, vars resultat presenteras i säkerhetsrapporten. Säkerhetsanalysen bland annat:

 • säkerställer att planeringen och verkställandet av linbaneanläggningen beaktar den lokala miljön och de allra sämsta förhållandena vid användning, så att man säkerställer en tillräcklig säkerhetsnivå
 • beaktar alla säkerhetsaspekter som anknyter till linbaneanläggningen
 • förutser risker som eventuellt uppkommer vid användning av linbaneanläggningen
 • utreder hur säkerhetsanordningar och deras delsystem inverkar på linbaneanläggningen samt säkerställer driftsäkerheten i dessa om störningar eller fel uppstår
 • granskar risker och farliga situationer samt ger rekommendationer för verksamheten
 • framför en förteckning av delsystem och säkerhetskomponenter som monteras i linbaneanläggningen

En komplett lista över saker som ska beaktas i säkerhetsanalysen finns i EU-förordningen (2016/424) 8 artikeln.

Ansvarspersonen ska dessutom lämna följande till myndigheten som godkänner linbaneanläggningen

 • säkerhetsrapport
 • EU-försäkran om överensstämmelse och övriga handlingar som rör delsystemens och säkerhetskomponenternas överensstämmelse
 • handlingar som rör linbaneanläggningens egenskaper
 • uppgifter angående nödvändiga förutsättningar för användning samt begränsningar av användning
 • fullständiga uppgifter angående service, tillsyn, justering och underhåll av linbaneanläggningen

Besiktningar av skidliftar samt arbetssäkerhet

Följande besiktningar ska göras av skidliftar:

 • Idrifttagningsbesiktningen ska utföras innan linbaneanläggningen tas i bruk första gången eller efter väsentliga ändringsarbeten.
 • Återkommande besiktning ska göras årligen under driftsäsongen; var fjärde besiktning görs dock under den tid då marken är bar.
 • En grundlig besiktning ska göras när linbaneanläggningen närmar sig de gränser som tillverkaren har angett för anläggningen eller, om dessa gränser inte är kända, senast inom 15 år räknat från det att linbaneanläggningen tagits i bruk första gången.

Linbaneanläggningen får inte användas om idrifttagnings- eller den återkommande besiktningen inte har genomförts. Arbetsgivaren ska dessutom se till att linbaneanläggningens skick övervakas genom underhållskontroller minst en gång i månaden och genom dagliga driftskontroller.

Övriga linbaneanläggningar

En komplett lista över anordningar där man inte tillämpar lagstiftning som rör linbaneanläggningar finns i EU-förordningen (2016/424) 2 artikeln.

Linbaneanläggningar - Muualla Tyosuojelu.fissä