Arbetsmiljö - Intern trafik

En betydande del av arbetsolycksfallen inträffar under det att personalen rör sig på arbetsplatsen och varor förflyttas.

En betydande del av arbetsolycksfallen inträffar under det att personalen rör sig på arbetsplatsen och varor förflyttas. Arbetsgivaren ska utreda och bedöma riskfaktorer som hänför sig till arbetsplatsintern trafik och förflyttning av varor, samt planera och vidta åtgärder för att undanröja eller minska identifierade risker.

En väl planerad intern trafik och förflyttning av varor bidrar väsentligt till att förebygga arbetsolyckor.

På arbetsplatsen ska vid behov finnas ändamålsenligt markerade fordonsrutter och fotgängarpassager. Också andra säkerhetsmärkningar ska vara synliga. Exempelvis lastkajer och ramper ska märkas ut tydligt och utrymningsvägar ska märkas med synliga utrymningsskyltar.

Fordons- och fotgängartrafik ska separeras från varandra

Utgångspunkten för en säker trafik är att arbetsplatsens rutter och passager, korridorer, golv och trappor är säkra samt att god ordning och renlighet upprätthålls på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska reservera tillräckligt med utrymme och för fordons- och fotgängartrafik samt iordningställa skilda säkra rutter separerade från varandra genom tydliga markeringar.

Vid säkerheten för personer som arbetar i närheten av gator, landsvägar eller andra rutter för fordonstrafik ska fästas särskild uppmärksamhet. Rutter för fordonstrafik ska förläggas så att de har tillräcklig fri sikt. Dessutom ska tillräckligt med plats reserveras för passager, trapphus samt dörrar och portar som ska öppnas. Fotgängarrutter ska planeras så att de är säkra.

 

Trafikinstruktioner förbättrar säkerheten

Arbetsgivaren måste vid behov göra upp instruktioner för arbetsplatsens interna trafik. Behovet av instruktioner bedöms utifrån en utredning av riskerna på arbetsplatsen. Bedömningen ska ta fasta på arbetsplatsens natur och trafik samt mängd och slag av varor och gods som ska transporteras.

Ju livligare den interna trafiken på arbetsplatsen är, ju större olikheterna är mellan transportmedel, maskiner och anordningar samt transportgods, desto nödvändigare är det att trafikarrangemangen planeras systematiskt. Arbetsgivaren måste göra samtliga personer på arbetsplatsen, inklusive medarbetare och besökare förtrogna med trafikarrangemangen. Dessutom måste efterlevnaden av instruktionerna övervakas.  

En trucks eller personlyftanordnings förare ska ha skriftligt tillstånd av arbetsgivaren att använda den. Utöver utfärdande av ett skriftligt tillstånd ska arbetsgivaren försäkra sig om att arbetstagaren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsredskapet.

Varor ska förflyttas med säkra anordningar

Arbetsgivaren ska planera och arrangera lyftande, förflyttning och upplagring av varor samt de platser där varorna hanteras och lastas så att verksamheten är säker. Arbetsgivaren måste till exempel kontrollera att lyftanordningar med hjälpredskap är i skick och exempelvis till sin lyftkapacitet lämpar sig för det arbete de är avsedda för.

Arbetsgivaren ska se till att i lagen definierade lyftdörrar som används på arbetsplatsen besiktigas av en auktoriserad besiktningsman eller en utomstående expertorganisation. Lasten ska fästas ordentligt och det ska finnas tillräckligt med plats för lyft och transporter. Annan personal och utomstående personer får inte vistas på riskområdet.