Sisäinen liikenne - Yleistä

Merkittävä osa työtapaturmista syntyy työpaikalla liikuttaessa ja tavaroita siirrettäessä. Työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työpaikan sisäiseen liikenteeseen ja tavaroiden siirtämiseen liittyvät vaaratekijät, sekä suunniteltava ja toteutettava toimenpiteet havaittujen vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Merkittävä osa työtapaturmista syntyy työpaikalla liikuttaessa ja tavaroita siirrettäessä.

Huolellisesti suunniteltu työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen kuuluu olennaisesti työtapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Työpaikalla pitää tarvittaessa olla asianmukaisesti merkityt ajoneuvo- ja jalankulkureitit. Myös muiden turvamerkintöjen on oltava havaittavissa. Esimerkiksi lastauslaiturit ja -luiskat on merkittävä selkeästi ja poistumistiet pitää merkitä näkyvillä poistumisopasteilla.

Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne erotettava toisistaan

Turvallinen liikkuminen lähtee siitä, että työpaikan kulkutiet, käytävät, lattiat ja portaat sekä erilliset työskentelytasot ovat turvalliset ja työpaikalla pidetään yllä hyvää järjestystä ja siisteyttä.

Työnantajan on varattava liikenteelle riittävästi tilaa ja järjestettävä ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteelle omat sujuvat ja turvalliset reittinsä, jotka on erotettu toisistaan selkeillä merkinnöillä.

Katujen ja maanteiden tai muiden ajoneuvoliikenteen reittien läheisyydessä työskentelevien turvallisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Ajoneuvoliikenteen reitit on sijoitettava siten, että näkyvyys on riittävä. Lisäksi kulkuteille, portaikoille sekä ovien ja porttien avautumiselle tulee olla riittävästi tilaa ja jalankulkutiet pitää sijoittaa turvallisesti.

Liikenneohjeet lisäävät turvallisuutta

Työnantajan on tarvittaessa laadittava ohjeet työpaikan sisäiselle liikenteelle. Ohjeiden tarve arvioidaan työpaikan vaarojen selvittämisen perusteella. Arvioinnissa pitää huomioida työpaikan toiminnan luonne ja liikenteen sekä kuljetettavien tavaroiden määrä ja laatu.

Mitä enemmän työpaikalla on sisäistä liikennettä, erilaisia kulkuvälineitä, koneita ja laitteita sekä kuljetettavaa tavaraa, sitä tarpeellisemmat ovat järjestelmällisesti suunnitellut liikennejärjestelyt. Työnantajan on perehdytettävä liikennejärjestelyihin kaikki työpaikalla liikkuvat, sekä työntekijät että vierailijat, ja ohjeiden noudattamista on seurattava. 

Trukin kuljettajalla on oltava työnantajan antama kirjallinen lupa trukin käyttöön sekä henkilönostimen ohjaamiseen. Kirjallisen luvan antamisen lisäksi työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Tavarat siirrettävä turvallisilla laitteilla

Työnantajan on suunniteltava ja järjestettävä tavaroiden nosto, kuljetus ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat turvallisiksi. Työnantajan on esimerkiksi varmistettava nostolaitteiden ja -apuvälineiden kunto ja sopivuus, kuten nostokapasiteetti, kyseiseen työhön. Työnantajan on huolehdittava, että hyväksytty asiantuntija tai asiantuntijayhteisö tarkastaa työpaikalla käytettävät laissa määritetyt nostolaitteet.

Taakka on kiinnitettävä kunnolla, ja nostoille ja kuljetuksille on oltava riittävästi tilaa. Muita työntekijöitä tai ulkopuolisia henkilöitä ei saa olla vaara-alueella eikä siirrettävän taakan alla.